Tıp terimleri sözlüğü Latince, İngilizce, Türkçe | A ile başlayan terimler


a
acid 1,7-dihydroxy-naphthalene-3,6-d ...
A.E.G.
Hava kullanılarak çekilen ensefalogr ...
a.g.g.s.
"Anti gas gangrene serum" kelimeleri ...
a.h.g.
Antihemofilik globulin kelimeleri iç ...
A.I.D.
Bir kadının, yabancı bir erkeğe ait ...
A.I.H
Bir kadının, kendi kocasına ait meni ...
A.I.S. Antilymphocyte serum
Kan dolaşımındaki lenfositler üzerin ...
A.P.T.
"Alum precipitated dipkheria toxoid" ...
A.S.O.
n. "Antistreptolysin O" için kullanı ...
A.T.S.
n. "Antitetanus serum" için kullanıl ...
A.T.T
n. "Antitetanus toxoid" için kullanı ...
aascularization
n. Kansızlaşma, kansı zkalma (Bandaj ...
abacterial
a. Bakteriden muaf. ...
abacus
n. Nomografi ile elde edilen grafik ...
abalienation
n. Delilik, cinnet, abalienatio. ...
abarnahas
n. Simyagerlerin manyeziye verdikler ...
abarognosis
n. Bir şeyin ağırlığını takdir ve se ...
abartamen
n. biochem. Simyagerlerin kurşuna ve ...
abarthrosis
n. See: abarticulation. ...
abarticular
a. Mafsaldan uzak, eklemle ilgisi ol ...
abarticulation
n. Çıkık. See: diarthrosis. ...
abasia
n. Yürüyememek (merkezi veya perifer ...
abasic, abatic
a. Abaziye ait, abazi türünden. ...
abate
v. Azaltmak, dindirmek (ağrı); Azalm ...
abatement
n. azalma, dinme, hafifleme (ağrı, v ...
abaxial
a. Aks kemiği dışında, eksendışı, ek ...
abbot's paste
n. Diş sinirini öldürmekte kullanıla ...
abdomen
n. Karın, batın. ...
abdominal
a. Karna ait, batnî, abdominalis. ...
abdomino-uterotomy
n. See: abdominohysterectomy. ...
abdominocentesis
n. Karın parasentezi, paracentesis a ...
abdominocystic
a. Karın ve idrar kesesine ait. ...
abdominohysterectomy
n. Karın yolu ile uterusun çıkarılma ...
abdominohysterotomy
n. Karın yolu ile histerotomi (çocuğ ...
abdominopelvic
n. Karın ile pelvise veya pelvis boş ...
abdominoperineal
a. Karna ve perineum'a ait olan, her ...
abdominoscopy
n. Karın muayenesi, karnı görerek mu ...
abdominous
n. 1. Karnı çıkık (ileriye fırlamış ...
abdominovaginal
a. Karın ve vajene ait. ...
abducent
a. 1.Uzaklaştırıcı, 2. Çekici; 3. Ay ...
abduct
v. 1. Çekmek; 2. Uzaklaştırmak; 3. A ...
abduction
n. Abductio: 1. Çekilme, uzaklaşma, ...
abductor
n. Çekici (uzaklaştırıcı) kas, abdük ...
abegg's rule
n. Abegg değerlikler kuralı: Her ele ...
abelite
n. biochem. Amonyum nitrat ve nitrob ...
abenteric
a. Barsak dışında bulunan. ...
abepithymia
n. Pleksus solaris'in (güneş sinirağ ...
aberrant
a. 1. Sapan, inhiraf eden, normal ye ...
aberratio
n. 1. Yer değiştirme, tabii ve belir ...
aberration
n. 1. Sapıklık; 2. Mantık noksanlığı ...
aberrometer
n. Aberometre: 1. Aberasyon derecesi ...
aberroscope
n.Gözde "aberration"u incelemekte ku ...
abevacuation
n. Noksan veya anormal boşaltım, vüc ...
abiatrophy
n. Hayatiyetin erken ve andojen yokl ...
abience
n. Uyarma (Stimulus) tesiriyle harek ...
abietic
a. biochem. Çamla ilgili. ...
abietin
n. biochem. Abietin. a) Çeşitli çam ...
abiochemistry
n.Gayriuzvi (inorganik) kimya. ...
abiogenetic, abiogenous
a. Abiojeneze ait. ...
abiogneesis
n. Kendiliğinden doğma (türeme), can ...
abiological
a. 1. Cansızlara ait; 2. Biyoloji il ...
abiology
n. Cansızları inceleyen bilim dalı. ...
abionergy
n. See: abiotrophy. ...
abiosis
n. 1. Hayat yokluğu veya noksanlığı, ...
abiotic
a. Abiosise ait. ...
abiotrophy
n. 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyet ...
abirritant
a. Teskin edici, müsekkin, yatıştırı ...
abirritation
n. 1. Yatışma, teskin edilme; 2. Ato ...
abiuret
a. "Biuret" reaksiyonu vermeyen. ...
ablactation
n. Sütten (memeden) kesme (çocuğu), ...
ablastemic
a. Filizlenme ile ilgili olmayan. ...
ablate
v. Kesip atmak, kesmek. ...
ablatio
n. 1. Ayırma, çıkarma, kesme; 2. Ayr ...
ablation
n. Kesme, kesip atma. ...
ablepharia, ablepharon, ablephary
n. Göz kapağı yitimi (tam veya kısmî ...
ablepharous
a. Ablefarona ait. ...
ablepsia
n. Körlük, ablepsi.n. Göz kapağı yit ...
abluent
a. Temizleyici. ...
abmortal
a. Ölmüş veya zarar görmüş bölge dış ...
abnerval
s. See:Abneural ...
abneural
a. Merkez sinir sisteminden uzak, me ...
abnormal
a. Gayritabiî; 1. Kusurlu teşekkül, ...
abocclusion
n. Üst ve alt çene dişlerinin temas ...
abolition
n. Harabiyet; Bir fonksiyonun inkıta ...
abomasitis
n. Abomasumun iltihabı, mayalık ilti ...
abomasum
n. Geviş getiren hayvanların dördünc ...
aborad
a. Ağızdan uzak. ...
aboral
a. 1. Ağıza karşı, veya ağızdan uzak ...
abort
v. 1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; ...
aborted
a. Düşürülmüş (çocuk). ...
aborticide
n. 1. Fetusun uterus içinde harabiye ...
abortifacient
a. & n. 1. Çocuk düşürücü; 2. Çocuk ...
abortion
n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük, abort ...
abortive
a. & n. Abortif: 1. Çocuk düşürmeğe ...
abortus
n. See: Abortion. ...
abrachia
n. Kolların konjenital yokluğu, doğu ...
abrasio
n. 1. Kürtaj, kazı(n)ma, Abrasio; 2. ...
abrasion
n. 1. Dişlerde çiğneme veya benzeri ...
abrasive
a. & n. 1. Aşındıran, abrasioya seeb ...
abrodil
n. biochem. Mono-iyodometansülfonik ...
abrotin, abrotine
n. biochem. Kara pelin (Artemisia ab ...
abruptio
n. Ayrılma. ...
abruption
n. (Kemikte) enine kırılma. ...
Abs. Feb.,
Ateşsiz (hummasız) devreyi (periodu) ...
abscess
n. Çıban, cerahat kesesi, irin şişi, ...
abscessed
a. Apseli. ...
abscission
n. 1. Kesme (bir organ veya marazi o ...
absence
n. 1. Yokluk; 2. Noksan, eksiklik; 3 ...
absent
a. Namevcut, olmayan, gaip. ...
absinthemia
n. Kanda pelni veya benzeri bitkiler ...
absinthin
n. biochem. Artemisia absinthin (pel ...
absinthism
n. Süreğen (kronik) apsent zehirlenm ...
absinthol
n. biochem. Pelin esansında bulunan ...
absolute
a. biochem. a) Mutlak, saf, susuz, b ...
absorption
n. 1. Emme, massetme, soğurma, imtis ...
absorptive
n. 1. Massedebilir, emebilir; 2. Mas ...
abstraction
n. Dalgınlık. ...
abstriction
n. Gevşeme, çözülme, bağlarından kur ...
abtorsion
n. Her iki gözün dış tarafa dönmesi. ...
abulia, aboolia, aboulia
n. İrade yitimi, iradesizlik, Abulya ...
abulic
a. Abulyaya ait veya ondan hasıl ola ...
abulomania
n. See: Abulia. ...
abutment
n. Köprü için mesnet olan diş. ...
abuttal
n. See:Abutment. ...
acacanthrax
n. Spesifik olmayan antraks. ...
acacatechol
n. biochem. Akakateşin (C15H14O6=290 ...
acalcerosis
n. Kalsiyum noksanlığı. ...
acalculia
n. Basit hesap ameliyelerini yapmakt ...
acampsia
n. 1. Bir organın sertlik hali; 2. E ...
acantha
n. 1. Bir vertebranın omurga çıkıntı ...
acanthine
n. biochem.Köpek balığının karaciğer ...
acanthion
n. Ön burun çıkıntısı üzerindeki en ...
acanthite
n. biochem. Doğal gümüş sülfür (Ag2S ...
acantholysis
n. Malpighi tabakası atrofisi. ...
acanthoma
n. Deride Malpighi tabakasının zarar ...
acanthopelvis
n. Çıkıntılı leğen. Özellikle tendon ...
acanthosis
n. Malpighi tabakasının kalınlaşması ...
acapnia
n. Kandaki karbondioksidin azalması. ...
acarbia
n. Asfeksi sonucu kandaki bikarbonat ...
acardionervia
n. Sinir uyarımına karşı kalbde görü ...
acardiotrophia
n. Kalb atrofisi. ...
acarian
a. Parazit veya böceklere ait. ...
acariasis
n. Vücudun parazit veya böceklerin i ...
acaricide,
n. Parazit veya böcekleri öldüren il ...
acarid
n. 1. Kene veya parazit gibi bir hay ...
acarophobia
n. Marazi uyuz korkusu, akarofobi. ...
acarus
n. Arachnoidea sınıfına dahil bir as ...
acaryote
a. Çekirdeksiz, nüvesiz. ...
Acatalepsy,
n. 1. İnançsızlık; 2. Anlama güçlüğü ...
acataphasia
n. Özellikle sözdizimi (sintaks) üze ...
acataposis
n. Yutma güçlüğü, yutma yitimi. ...
acatastasia
n. Normal düzenini kaybetme (özellik ...
acatharsia, acatharsy
n. Bir müshil ile barsakların boşalt ...
acathectic
a. Safra pigmentlerini tutma kabiliy ...
acathexia
n. Vücut sekresyonlarını tumamama. ...
acboceptor
n. Bir yandan bakteri diğer yandan s ...
acceleration
n. Hızlanma, yükselme (solunum ve na ...
acceleration.
n. biochem. Bir kimya reaksiyonunda ...
accelerator
n. Tacil edne, hızlandıran. ...
access
n. Nöbet, akse. ...
accessorius
n. Bir organa görevini kuvvetlendirm ...
accessory
n. Yardımcı. ...
accident
n. Arıza, araz, aksidan. ...
accidental
a. Arızi, aksidental. ...
accipiter
n. Burun üzerinde veya yüze uygulana ...
acclimatization
n. Bir yerin havasına alışma veya al ...
acclimatization,
biochem. Hidrofobik olan kolloidleri ...
accommodation
n. 1. Uyum; 2. Gözün optik sistemini ...
accouchement
n. Doğum. ...
accoucheur
n. Erkek ebe, lavta, aktuşör. ...
accoucheuse
n. Kadın ebe. ...
accretio cordis
n. Dış yürek zarı ve bunun vasıtası ...
accretion
n. 1. Organik büyüme; 2. Yeni maddel ...
accumulation
n. 1. Biriken; 2. Üstüste verilen il ...
acentenyl
n. biochem. C=H grubu, asentenil. ...
acentric
a. 1. Merkezi olmayan merkezsiz; 2. ...
aceognosia
n. İlaç bilisi (tanımı), farmakognoz ...
acephalous
a. Başsız. ...
acervulus
n. Kümecik. ...
acescence
n. 1. Ekşilik; 2. Ekşime duyumu, ekş ...
acesodyne
a. Ağrı kesici, dindirici, anodin. ...
acestoma
n. Granülasyon kitlesi, asestom. ...
acetabular
a. Acetabulum'a ait. ...
acetabulectomy
n. Hokka çukurunu kesip çıkarma amel ...
acetabuloplasty
n. "Acetabulum"a uygulanan plastik a ...
acetabulum
n. Hokka çukuru, çanakcık, fossa ase ...
acetal
n. biochem. Hipnotik olarak kullanıl ...
acetaldehydase
n. biochem. Asetik aldehidin asetik ...
acetaldehyde
n. biochem. Renksiz sıvı (CH3CHO), a ...
acetanelid
n. biochem. Ağrı ve ateş kesen billu ...
acetanilid(e)
n. Yatıştırıcı ve harareti düşürücü ...
acetanin
n. biochem. Asetil tanik asit. ...
acetarsol
n. Amoebiasis vakalarının emetin'e y ...
acetarsone
n. biochem. Amipli dizanteride triko ...
acetate
n. biochem. Asetik asidin tuzu, aset ...
acetazolamide
n. Diüretik. Bikarbonat atılmasını k ...
acetic
a. biochem. a) Ekşi, asitli; b) Sirk ...
aceticoceptor
n. biochem. Asetik asit köküne ilgi ...
acetimeter
n. biochem. Sıvıdaki asetik asidi öl ...
acetolase
n. Alkolü asetik asit haline çeviren ...
acetolysis
n. biochem. "Acetyl" türevlerin sulu ...


Tıp sözlüğü, tıp terimleri sozlugu, health care, doktor, hastalık terimleri, hastane, hastalıklar, health terms

A
Tıp Terimleri A
B
Tıp Terimleri B
C
Tıp Terimleri C
D
Tıp Terimleri D
E
Tıp Terimleri E
F
Tıp Terimleri F
G
Tıp Terimleri G
H
Tıp Terimleri H
I
Tıp Terimleri I
J
Tıp Terimleri J
K
Tıp Terimleri K
L
Tıp Terimleri L
M
Tıp Terimleri M
N
Tıp Terimleri N
O
Tıp Terimleri O
P
Tıp Terimleri P
Q
Tıp Terimleri Q
R
Tıp Terimleri R
S
Tıp Terimleri S
T
Tıp Terimleri T
U
Tıp Terimleri U
V
Tıp Terimleri V
W
Tıp Terimleri W
X
Tıp Terimleri X
Y
Tıp Terimleri Y
Z
Tıp Terimleri Z


Google Ads

Yukarı »