Tıp terimleri sözlüğü Latince, İngilizce, Türkçe | H ile başlayan terimler - sayfa 5


homograft
n. Aynı türün bir ferdinden diğer bi ...
homohemotherapy
n. Aynı türe mensup kimseler arasınd ...
homoiothermic
a. Etraf harareti ne olursa olsun vü ...
homokeratoplasty
n. Aynı türe mensup hayvandan alınan ...
homolateral
a. Aynı tarafta. ...
homologous
a. Yapı ve kaynak bakımından birbiri ...
homologue
n. Yapı bakımından başka bir organın ...
homology
n. Benzeyiş. ...
homonomous
a. 1. Seri halinde birbirine benzer ...
homonymous
a. Aynı gruptan, homonim. ...
homophil
a. biochem. Sadece spesifik bir anti ...
homoplasty
n. Bir defektin aynı cinsten fakat b ...
homopolysaccharide
n. biochem. Hidrolize olduğunda yaln ...
homosexual
n. & a. 1. Aynı cinse karşı cinsel a ...
homosexuality
i. Aynı cinse karşı cinsel arzular t ...
homostimulant
n. Belli bir organın, özellikle salg ...
homostimulation
n. Bir organı, özellikle salgı bezin ...
homothermal
a. Aynı hararette olan. ...
homothermic
a. See. Homothermal. ...
homotonic
a. Aynı ton veya basınçtan olan. ...
homotransplant
n. Aynı türün benzeri olmayan bireyl ...
homotransplantation
n. Aynı türe ait canlılar arasında y ...
homotype
n. Şekil ve görevleri aynı olan iki ...
homozygosis
n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan ik ...
homozygosity
n. Muayyen bir karakter bakımındaneş ...
homozygote
a. Homozigotluk arzeden, homozigot. ...
homozygous
a. Kromozom aynı yerde benzer genler ...
homunculus
n. Asimetri veya şekil bozklu olmaya ...
hoof-bound
a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırn ...
hook
n. Çekme veya tutma için kullanılan ...
hookworm
n. İnce barsaklarda bulunan ağzı kan ...
hordeolum
n. Gözkapağı bezi iltihabı. ...
horizocardia
n. Kalbin yatay duruşu. ...
horizontal
a. Ufki, yatay, horizontal, horizont ...
hormonagogue
n. Hormon artırıcı faktör, hormonago ...
hormonal
a. 1. Hormon veya hormonlarla ilgili ...
hormone
n. Adrenalin ve insulin gibi kana ka ...
hormonogenesis
n. Herhangi bir hormonun oluşması. ...
hormonogenic
n. Hormonun oluşmasıyla ilgili. ...
hormonology
n. 1. Hormonbilim; 2. Kilin kendokro ...
hormonopoiesis
n. Hormon oluşumu. ...
hormonoprivia
n. Hormonsuzluktan ileri gelen maraz ...
hormonosis
n. Vücudda aşırı hormon bulunması so ...
hormonotherapy
n. Hormon tedavisi. ...
hormopoietic
a. Hormon yapan. ...
horner's syndrome
n. Bir taraftaki servikal sempatik s ...
horripilation
n. Tüylerin ürpermesi. ...
horror
n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli ...
Horton's Syndrome
n. Vücutta fazla miktarda histamin s ...
hospital
n. (ab. Spital): Hastane. ...
hospitalism
n. 1. Hastanede, genellikle bir arad ...
hospitalization
n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye ...
hospitalize
v. Hastayı hastaneye göndermek, hast ...
host
n. 1. Diğer bir organizmayı içinde v ...
hostility
n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husum ...
hour-glass contraction
n. İçi boş bir organın, bu arada mid ...
house
n. 1. Ev, yuva; 2. derin. ...
HPV
n. 77 numaralı geçiş seviyesinde ola ...
hrenicotomy
n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, ...
hterograft
n. Doku aktarımı amacıyla farklı tür ...
huckle
n. Kalça. ...
hum
n. Vızıltı, mırıltı. ...
humectant
a. 1. Islatıcı, nemlendirici; 2. Sul ...
humectation
n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nem ...
humeral
a. Kol kemiğine ait, humeralis ...
humeroradial
a. Humerus ve radyusa ait. ...
humerus
n. Kol kemiği, dirsekten omuza kadar ...
humidity
n. Rutubet, nem. ...
humo(u)r
n. Cerahat, vücuta bulunan sıvılar, ...
humoral
a. Vücut sıvılarından ileri gelen ...
humpback
n. 1. Kamburluk; 2. Kifoz gösteren k ...
huncback
n. See: Humpback. ...
hunger
n. Açlık. ...
huntirean chancre
n. Primer sifilizin sert çıbanı. ...
hutchinson's teeth
n. Konjenital sifilizli çocuklarda ü ...
hyalin
n. biochem. Amiloid dejenerasyonda m ...
hyaline
a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, say ...
hyalinization
n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması ...
hyalinosis
n. Hiyalin dejenerasyonu. ...
hyalinunira
n. Hiyalin işeme. ...
hyalitis
n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit. ...
hyalogen
n. biochem. Hiyalene dönebilen ve ka ...
hyaloid
a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cam ...
hyaloidin
n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan ...
hyalophagia
n. am yeme, hiyalofaji. ...
hyalophobia
n. marazi cam korkusu, camdan korkma ...
hyaloplasm
n. Hücre protoplazmasının daha sıvı ...
hyaloserositis
n. Seröz zarların iltihabı, hiyalose ...
hyaluronidase
n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik ...
hybrid
a. & n. Melez, karışık. ...
hybridism
n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme. ...
hybridity
n. Melezlik. ...
hybridization
n. Melezleştirme. ...
hybridize
v. Melez olarak yetiştirmek. ...
hydantoin
n. biochem. Allantoinden elde edilen ...
hydatic
a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hid ...
hydatid
n. İnsan veya hayvan vücudunda bulun ...
hydatidiform
a. Hidatide benzer. ...
hydatidocele
n. İçinde hidatitler bulunan skrotum ...
hydatidoma
n. Hidatid ihtiva eden tümör. ...
hydatidosis
n. Vücutta çoksayıda hidatid kist ol ...
hydatism
n. Herhangi bir vücut boşluğunda top ...
hydatoid
a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Gö ...
hydracid
n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit ...
hydradenitis
n. Ter bezlerinin iltihabı. ...
hydradenoma
n. Ter bezleri epitelinden gelişen i ...
hydraeroperitoneum
n. Periton boşluğunda su ve gaz bulu ...
hydragogue
n. Kuvvetli müshil. ...
hydrallazine
n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe ...
hydramnios
n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, ...
hydrargyrate
a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında ...
hydrargyrism
n. Civa zehirlenmesi. ...
hydrargyrum
n. biochem. See: Mercury. ...
hydrarthrosis
n. Eklem boşluğuna su dolması, hidra ...
hydrastine
n. biochem. Hydastis'ten elde olunan ...
hydrate
n. v. biochem. 1. Su ile başka bir m ...
hydration
n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan ...
hydraulics
n. Cereyan (hareket) halindeki sıvıl ...
hydrazine
n. biochem. Gaz şeklinde olan bir di ...
hydremia
n. Kanın aşırı sulanması, hidremi. ...
hydrencephalitis
n. Hidrosefalus'ta kafatası içinde t ...
hydrencephalocele
n. Bir kısım beyin dokusunun kafatas ...
hydrencephalus,
n. See: hydrocephalus. ...
hydriatric
a. Su tedavisiyle ilgili. ...
hydriatrist
n. Hidroterapi uzmanı. ...
hydriatry
n. Hastalıkların su ile tedavisini k ...
hydric
a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ...
hydro
pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidroj ...
hydro-electrization
n. Elektrik kuvveti ile tedavi. ...
hydro-ureter
n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarl ...
hydroa
n. See: hydroa aestivale. ...
hydrobilirubin
n. Safra pigmenti. ...
hydrocarbon
n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyi ...
hydrocarbonism
n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirl ...
hydrocardia
n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı to ...
hydrocardium
n. Perikard boşluğunda sulu sıvı top ...
hydrocele
n. testislerde yaralanma, iltihap ve ...
hydrocelectomy
n. Vagina gömleği (tunica vaginalis) ...
hydrocenosis
n. Toplanan sıvı boşaltma. ...
hydrocephalic
a. Hidrosefaliye ait. ...
hydrocephaloid
a. Hidrosefaliye benzer. ...
hydrocephalus
n. Beyide su toplanması, hidrosefali ...
hydrochloceystis
n. Safra kesesinin sulu bir sıvı ile ...
hydrochlorate
n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, ...
hydrochloric
a. biochem. Klorhidrik. ...
hydrochlorothiazide
n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü ...
hydrocholeresis
n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sul ...
hydrocholeretic
a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidro ...
hydrocolpos
n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplan ...
hydrocortisone
n. Kortizon, yaşam için varlığı mutl ...
hydrocyanic
a. biochem. Hidrojen ile siyanojende ...
hydrocyst
n. Sulu kist, hidrosist. ...
hydrocystoma
n. ter bezinin kistik tümörü, hidrok ...
hydrodiuresis
n. Düşük yoğunlukta bol idrar çıkışı ...
hydroenterorrhea
n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ...
hydroflumethiazide
n. Diüretik. ...
hydrogel
n. biochem. Jelatin veya albuminli p ...
hydrogen
n. biochem. H sembolü ile bilinen, a ...
hydrogenate
v. biochem. Hidrojenle birleştirmek. ...
hydrogenation
n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, ...
hydrogenize
v. biochem. Hidrojenle birleştirmek. ...
hydrogenylase
n. biochem. Escherichia coli tarafın ...
hydroglossa
n. Dil altında gelişen kistik tümör, ...
hydrogymnastic
a. Sualtı idmanına ait. ...
hydrogymnastics
n. Sualtı cimnastiği (idmanı). ...
hydrohymenitis
n. Seröz zarın iltihabı, hidrohimeni ...
hydrohystera
n. See: hydrometra. ...
hydrokinesitherapy
n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi. ...
hydrokinetics
n. Hareket halinde sıvılardan bahsed ...
hydrolactometer
n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kull ...
hydrolase
n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hi ...
hydrology
n. Sulardan ve suyun vasıfları ve ye ...
hydrolysis
n. Maddelerdeki su molekülünün çözüm ...
hydrolyst
n. Hidrolize sebep olan bir enzim, h ...
hydrolytic
a. 1. Hidroliz'le ilgili, 2. Hidroli ...
hydroma
n. 1. Vücutta herhangi bir kese için ...
hydromeningitis
n. Seröz sıvaların toplanması ile mü ...
hydromeningocele
n. Kafatası üzerindeki bir açıklıkta ...
hydrometer
n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu öl ...
hydrometra
n. Uterusta sulu sıvı toplanması. ...
hydrometrocolpos
n. Uterus ve vaginada sulu sıvı topl ...
hydrometry
n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ...
hydromicrocephaly
n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik ...
hydromphalus
n. Göbekte sulu tümör. ...
hydromyelia
n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukla ...
hydromyelocele
n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki y ...
hydromyoma
n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör. ...
hydromyrinx
n. Orta kulakta toplanan sulu sıvı n ...
hydroncus
n. su toplanmasının sebep olduğu şiş ...
hydronephrosis
n. Böbrek pelvisinin idrar birikmesi ...
hydronephrotic
a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidr ...
hydropancreatosis
n. Pankreas içinde seröz sıvı toplan ...
hydropathy
n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi. ...
hydropenia
n. Vücutta su eksikliği ile belirgin ...
hydropericarditis
n. Sulu perikardit. ...
hydroperitoneum
n. Periton boşluğunda sulu sıvı topl ...
hydropexia
n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun ...
hydrophilia
n. 1. Suyu çekme özgürlüğü; 2. Suya ...
hydrophilic
a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı ...
hydrophilous
a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; ...
hydrophobia
n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hi ...


Tıp sözlüğü, tıp terimleri sozlugu, health care, doktor, hastalık terimleri, hastane, hastalıklar, health terms

A
Tıp Terimleri A
B
Tıp Terimleri B
C
Tıp Terimleri C
D
Tıp Terimleri D
E
Tıp Terimleri E
F
Tıp Terimleri F
G
Tıp Terimleri G
H
Tıp Terimleri H
I
Tıp Terimleri I
J
Tıp Terimleri J
K
Tıp Terimleri K
L
Tıp Terimleri L
M
Tıp Terimleri M
N
Tıp Terimleri N
O
Tıp Terimleri O
P
Tıp Terimleri P
Q
Tıp Terimleri Q
R
Tıp Terimleri R
S
Tıp Terimleri S
T
Tıp Terimleri T
U
Tıp Terimleri U
V
Tıp Terimleri V
W
Tıp Terimleri W
X
Tıp Terimleri X
Y
Tıp Terimleri Y
Z
Tıp Terimleri Z


Google Ads

Yukarı »