Tıp Soruları Sağlık Blogu
Bugün : 27 Şubat 2020, Perşembe
Tıp Terimleri Sözlüğü

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2, 87 kere görüntülendi.

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2006 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. 2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2 sorularını çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Solunum epitelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Silyalı prizmatik hücreler

B) Müköz goblet hücreleri

C) Mikrovillüs içeren hücreler

D) Bazal hücreler

E) Paryetal hücreler

2.

Aşağıdaki kan hücrelerinin hangisinde hiyalomer ve granülomer bölgeleri vardır?

A) Monosit

B) Trombosit

C) Eritrosit

D) Bazofil

E) Nötrofil

3.

Embriyogenez sürecinde oral ektoderm ile sinir dokusunun birleşmesi sonucu gelişen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipofiz

B) Epifiz

C) Hipotalamus

D) Tiroid

E) Paratiroid

4.

Aşağıdaki hücrelerden hangisi testiste, seminifer tübüllerde bulunmaz?

A) Spermatogonyum

B) Primer spermatosit

C) Sertoli hücresi

D) Leydig hücresi

E) Spermatid

5.

İşitme duyusunu alan kıl hücrelerin bulunduğu yapılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Cochlea kanalı – korti organı

B) Utrikulus – membranöz labirent

C) Sakkulus – makula

D) Semisirküler kanallar – krista ampullaris

E) Vestibül – oval pencere

6.

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak arteriollerde dilatasyona neden olur?

A) Noradrenalin

B) Adrenalin

C) Adenozin

D) Angiotensin II

E) Vazopresin

7.

Hematopoezde, eritroid seride morfolojik olarak tanınabilen ilk hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) CFU-GEMM

B) CFU-E

C) BFU-E

D) Retikülosit

E) Pronormoblast

8.

Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin yüksek dozlarda alınması hipervitaminoza ve toksik belirtilere yol açmaz?

A) Vitamin A

B) Vitamin B12

C) Vitamin E

D) Vitamin D

E) Vitamin K

9.

Tükürük sekresyonu refleksinin merkezi, beynin hangi bölgesinde yer alır?

A) Beyin sapı

B) Talamus

C) Hipotalamus

D) Bazal ganglionlar

E) Korteks

10.

Bir nöron üzerinde sonlanmış çok sayıdaki presinaptik nöronun aynı anda uyarılmasıyla postsinaptik nöronda bir aksiyon potansiyelinin oluşması olayına ne ad verilir?

A) Temporal sumasyon

B) Suksesif sumasyon

C) Oklüzyon

D) Yersel (spatial) sumasyon

E) Zamansal sumasyon

11.

Aşağıdaki bazlardan hangisi yalnızca ribonükleik asitte bulunur?

A) Timin

B) Urasil

C) Sitozin

D) Adenin

E) Guanin

12.

Bakterilerde enerji üretimi hangi yapısal bölümde gerçekleştirilir?

A) Mitokondri

B) Sitoplazma

C) Hücre duvarı

D) Sitoplazmik zar

E) Nükleoid

13.

Bakterilerde polisakkarit, nükleik asit, lipid ve pek çok amino asidin sentezinde kullanılan temel metabolit aşağıdakilerden hangisidir?

A) α -ketoglutarat

B) Okzaloasetat

C) Glukoz 6-fosfat

D) Fosfoenolpirüvat

E) Asetil-KoA

14.

Streptokokkal boğaz enfeksiyonundan sonra hasta serumunda kalp dokusuna karşı otoantikorlar saptanması, aşağıdaki otoimmünite mekanizmalarından hangisiyle açıklanabilir?

A) Timus bozukluğu

B) Dolaşım dışı antijenlerin salınması

C) Kemik iliği bozukluğu

D) Baskılayıcı T hücre bozukluğu

E) Çapraz reaksiyonlar

15.

Akut farenjit etiyolojisini araştırmak amacıyla yapılan rutin boğaz kültüründe aşağıdaki bakterilerden hangisinin üreme olasılığı en yüksektir?

A) Streptococcus pyogenes

B) Streptococcus pneumoniae

C) Staphylococcus epidermidis

D) Haemophilus influenzae

E) Klebsiella pneumoniae

16.

Aşağıdaki bakterilerden hangisinin penisiline direnci en düşüktür?

A) Streptococcus pneumoniae

B) Streptococcus pyogenes

C) Staphylococcus aureus

D) Neisseria gonorrhoeae

E) Pseudomonas aeruginosa

17.

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi izotonik bir ortamda Gram(-) bakterilerden protoplast, Gram(+) bakterilerden ise sferoblast yapılarının oluşmasına neden olur?

A) Kloramfenikol

B) Ofloksasin

C) Klaritromisin

D) Trimetoprim

E) Penisilin

18.

Bu soru iptal edilmiştir.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin hem antibakteriyal hem de antiprotozoal etkisi vardır?

A) Sefuroksim

B) Amoksisilin-klavulanat

C) Metronidazol

D) Tetrasiklin

E) Flukonazol

19.

Aşağıdaki hücrelerden hangisinin fagositoz fonksiyonu yoktur?

A) Kupffer hücreleri

B) Mikroglial hücreler

C) Nötrofiller

D) Bazofiller

E) Eozinofiller

20.

Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklıkta rol oynayan sitokinlerden biridir?

A) İnterlökin-2

B) İnterlökin-4

C) İnterferon- γ

D) Koloni stimüle edici faktör

E) Tümör nekrozis faktör- α

21.

Aşağıdakilerden hangisi ateşin yükselmesinde rol oynayan sitokinlerden biridir?

A) İnterlökin-1

B) İnterlökin-2

C) İnterlökin-3

D) İnterlökin-4

E) İnterlökin-8

22.

Aşırı duyarlılık tedavisinde bloke edici antikor olarak uygulanabilen immünoglobulin aşağıdakilerden hangisidir?

A) IgD

B) IgA

C) IgE

D) IgG

E) IgM

23.

Aşağıdaki aşılardan hangisi bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde kullanılmamalıdır?

A) İnfluenza aşısı

B) Rubella aşısı

C) HBV aşısı

D) Boğmaca aşısı

E) Pnömokok aşısı

24.

İki yaşın altındaki çocuklarda aşağıdaki aşılardan hangisine yetersiz immün yanıt oluşur?

A) Haemophilus influenzae konjuge aşı

B) Kızamık aşısı

C) Pnömokok kapsül polisakkarit aşısı

D) İnaktif Bordetella pertussis aşısı

E) Rekombinant hepatit B aşısı

25.

Hepatit B virusuna ait aşağıdaki belirteçlerden hangisi serumun enfektivitesinin güçlü bir göstergesidir?

A) HBeAg

B) HBsAg

C) Anti-HBc IgM

D) HBcAg

E) Anti-HBc

26.

Viral enfeksiyonlara karşı gelişen doğal bağışıklıkta primer rolü oynayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nötrofil

B) Sitotoksik T hücresi

C) NK hücresi

D) Mast hücresi

E) Dendritik hücre

27.

Aşağıdaki hücrelerden hangisi perforin ve lenfotoksin aracılığıyla hedef hücre lizisine yol açar?

A) Nötrofiller

B) Sitotoksik T hücreleri

C) Makrofajlar

D) Yardımcı T hücreleri

E) Dendritik hücreler

28.

Aşağıdakilerden hangisi tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu ortaya çıkar?

A) Romatizmal ateş

B) Goodpasture sendromu

C) Serum hastalığı

D) Kontakt dermatit

E) Poststreptokokkal glomerülonefrit

29.

MHC sınıf I molekülleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) T lenfositler üzerindeki CD8 molekülüne bağlanırlar.

B) Bakteriyal proteinler gibi ekzojen antijenleri B lenfositlerine sunarlar.

C) T lenfositler üzerindeki CD4 molekülüne bağlanırlar.

D) B lenfositler üzerindeki immünoglobulin reseptörüne bağlanırlar.

E) Yalnızca makrofaj ve lenfositler üzerinde bulunurlar.

30.

Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi antijen-antikor kompleksini opsonize edici etkiye sahiptir?

A) C3a

B) C4a

C) C5a

D) C2b

E) C3b

31.

Adenovirusun hücrelere bağlanmasını sağlayan protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) VP7

B) Fiber proteini

C) Sp70

D) Hemaglütinin

E) G protein

32.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen virus, karşısında belirtilen insan kanserinden sorumlu değildir?

A) Virus: Herpes simpleks tip 1 virusu - Kanser: Kaposi sarkomu

B) Virus: Papillomavirus - Kanser: Genital karsinom

C) Virus: Hepatit B virusu - Kanser: Hepatoselüler karsinom

D) Virus: Epstein-Barr virusu - Kanser: Nazofarengeal karsinom

E) Virus: İnsan T lenfosit virusu - Kanser: T hücre lösemisi

33.

Genel olarak hayvanları enfekte eden, kan emen eklembacaklılar yoluyla insana bulaşan, çoğu belirli coğrafi bölgelerle sınırlı çeşitli enfeksiyon hastalık tablolarına neden olan viruslara ne ad verilir?

A) Aphthoviruslar

B) Astroviruslar

C) Polyomaviruslar

D) Arboviruslar

E) Rubiviruslar

34.

Asiklovir, Herpes simpleks virus enfeksiyonlarının tedavisinde aşağıdaki etkilerden hangisini gerçekleştirmez?

A) Viral DNA inhibisyonu

B) Viral replikasyonun supresyonu

C) Latent virusun eliminasyonu

D) Klinik bulguların supresyonu

E) Viral direnç indüksiyonu

35.

Aşağıdakilerden hangisi DNA virusu değildir?

A) Adenovirus

B) Herpesvirus

C) Parvovirus

D) Papovavirus

E) Poliovirus

36.

Aşağıdaki viruslardan hangisinin konjenital enfeksiyona yol açma olasılığı vardır?

A) İnfluenza virusu

B) Sitomegalovirus

C) Hepatit C virusu

D) Kızamık virusu

E) Rhinovirus

37.

Aşağıdakilerden hangisi Epstein-Barr virusunun yol açtığı hastalıklardan biri değildir?

A) Enfeksiyöz mononükleoz

B) Burkitt lenfoma

C) Nazofarengeal karsinom

D) Eritema infeksiyozum

E) Kronik yorgunluk sendromu

38.

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, aynı anda farklı özellikte (polimorfik) deri döküntüleri görülür?

A) Kızamık

B) Kızamıkçık

C) Eritema infeksiyozum

D) Roseola infantum

E) Suçiçeği

39.

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi viral enfeksiyonların hızlı tanısı için yararlı değildir?

A) Klinik örnekte viral antijen varlığının tespiti

B) Hasta serumunda virusa özgül IgM tayini

C) Klinik örnekte viral nükleik asidin gösterilmesi

D) Akut ve konvelesan dönem serumlarında serokonversiyonun saptanması

E) Klinik örnekte viral inklüzyonların gösterilmesi

40.

Endemik mikozlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece bağışıklık sistemi baskılanmış konakta gelişirler.

B) Termal dimorfik mantarlara bağlı olarak gelişirler.

C) Konağa konidiumların inhalasyonu yoluyla girerler.

D) Dünyada belirli coğrafi bölgelerde görülürler.

E) Akciğerlerden diğer organlara yayılan enfeksiyonlara yol açabilirler.

41.

Aşağıdaki mantarlardan hangisi Tinea unguium’un etkeni değildir?

A) Epidermophyton floccosum

B) Trichophyton mentagrophytes

C) Microsporum canis

D) Trichophyton tonsurans

E) Trichophyton rubrum

42.

Cryptococcus neoformans ile ilgili olarak aşağı- daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Genellikle semptomlu akciğer enfeksiyonlarına yol açar.

B) Hematojen yolla yayılarak menenjite yol açar.

C) Kapsülsüz bir mantardır.

D) 25 °C de küf şeklinde üreme gösterir.

E) Yarasaların dışkılarında bulunur.

43.

Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel mantar enfeksiyonlarından biri değildir?

A) Pityriasis versicolor

B) Tinea nigra

C) Kromoblastomikoz

D) Siyah piedra

E) Beyaz piedra

44.

Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi mantar hücre membranında bulunan ergosterole bağlanarak etki gösterir?

A) Amfoterisin B

B) Flusitozin

C) Ketokonazol

D) Sordarin

E) Kaspofungin asetat

45.

Klinik örneklerin mikoloji laboratuvarında mantar yönünden değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Potasyum hidroksit

B) Kalkoflor beyazı

C) Gram boyası

D) İyot boyası

E) Çin mürekkebi

46.

Aşağıdaki sestodlardan hangisi insandan insana doğrudan bulaşabilir?

A) Hymenolepis nana

B) Taenia saginata

C) Taenia solium

D) Echinococcus granulosus

E) Diphyllobothrium latum

47.

Pneumocystis ve Cryptosporidium türlerinin en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kist ve trofozoit formlarının olması

B) Kontamine besinlerle bulaşmaları

C) Aside dirençli boyalarla boyanmaları

D) AIDS li hastalarda enfeksiyon oluşturmaları

E) Vücutta hematojen yolla yayılmaları

48.

Aşağıdaki nematodlardan hangisi bir vektör aracılığıyla insanlara bulaşır?

A) Wuchereria bancrofti

B) Enterobius vermicularis

C) Ascaris lumbricoides

D) Strongyloides stercoralis

E) Trichuris trichiura

49.

Plasmodium türlerinin hayat döngüsünde, aşağıdaki formlardan hangisi sivrisineğin vücuduna girerek gelişimini tamamlar?

A) Şizont

B) Trofozoit

C) Sporozoit

D) Hipnozoit

E) Gametosit

50.

Öyküsünden domuz eti yediği öğrenilen, kas ağrıları ve periorbital ödemi olan bir hastada aşağıdaki helmintlerden hangisi etken olabilir?

A) Taenia solium

B) Taenia saginata

C) Trichinella spiralis

D) Trichuris trichiura

E) Toxoplasma gondii

51.

Aşağıdaki parazitlerden hangisinin yumurtası yaklaşık 2 hafta toprakta kaldıktan sonra insanlar için enfektif olur?

A) Taenia saginata

B) Ascaris lumbricoides

C) Echinococcus granulosus

D) Enterobius vermicularis

E) Hymenolepis nana

52.

Toprak yiyen bir çocukta hepatomegali ve hipereozinofili saptanması durumunda öncelikle aşağıdaki paraziter hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?

A) Visceral larva migrans

B) Visceral leishmaniazis

C) Toksoplazmozis

D) Kist hidatik

E) Sıtma

53.

NNN besiyeri aşağıdaki protozoonlardan hangisinin üretilmesi için kullanılır?

A) Toxoplasma gondii

B) Trichomonas vaginalis

C) Leishmania donovani

D) Plasmodium falciparum

E) Acanthamoeba castellani

54.

Aşağıdaki parazitlerden hangisinin karşısında belirtilen formu insanlar için enfektif değildir?

A) Parazit: Taenia solium - Form: Sistiserkus larva

B) Parazit: Trichomonas vaginalis - Form: Trofozoit

C) Parazit: Enterobius vermicularis - Form: Yumurta

D) Parazit: Strongyloides stercoralis - Form: Filariform larva

E) Parazit: Taenia saginata - Form: Yumurta

55.

Aşağıdaki kan ve doku protozoonlarından hangisi lxodes türü kenelerin ısırmasıyla insanlara bulaşır?

A) Trypanosoma cruzi

B) Leishmania tropica

C) Babesia microti

D) Toxoplasma gondii

E) Plasmodium falciparum

56.

Laktik asitten 1 mol glukoz sentezi için kaç mol ATP (ATP+GTP şeklinde) kullanılır?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

57.

Aşağıdaki tekniklerden hangisi elektrokimyasal ilkelere dayanmaz?

A) Potansiyometri

B) Kalorimetri

C) Voltametri

D) Amperometri

E) Kondüktometri

58.

Hidroksil iyonu derişimi 10x10⁻⁹ M olan sulu bir çözeltinin pH sı kaçtır?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

59.

4 molar sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinin 100 ml sinde kaç gram NaOH vardır? (NaOH = 40)

A) 160

B) 80

C) 40

D) 16

E) 8

60.

Aşağıdaki kimyasal etkileşimlerden hangisi en güçlüdür?

A) Elektrostatik etkileşimler

B) Hidrojen bağları

C) Kovalent bağlar

D) Hidrofobik etkileşimler

E) van der Waals etkileşimleri

61.

Proteinlerin amino asit içeriği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Aynı molekül ağırlığına sahip proteinlerin amino asit kompozisyonu aynıdır.

B) Herhangi bir proteinin yapısında yirmi farklı amino asitten birer tane mutlaka bulunur.

C) Büyük proteinlerde amino asit dağılımı küçük proteinlere göre daha homojendir.

D) Fonksiyonu farklı olan proteinlerin amino asit kompozisyonu ve diziliş sıraları da farklıdır.

E) Bir proteindeki bir amino asidin ortama molekül ağırlığı protein boyutu arttıkça artar.

62.

Aşağıdakilerden hangisi peptid bağının özelliklerinden biri değildir?

A) Oksidasyonu ile disülfit bağları oluşması

B) Kovalent bir bağ olması

C) Özel bir amid bağı olması

D) Yarı çift bağ niteliği taşıması

E) Düzlemsel bir yapıda olması

63.

Bir molekülün kolaylaştırılmış difüzyonla hücreye girme hızı aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir?

A) Konsantrasyon gradienti

B) Mevcut taşıyıcı miktarı

C) Enerji

D) Taşıyıcının konformasyonal değişim hızı

E) Taşınan ve taşıyıcı arasındaki ilişki (afinite) büyüklüğü

64.

Fosforile bileşiklerin hidrolizindeki serbest enerji değişiminin yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

A) İnorganik fosfatın çeşitli rezonans formlarının olması ve bu formların fosforile bileşiğin yapısında iken stabilizasyonu

B) Hidroliz ürünlerinin daha fazla hidrasyonu

C) Yüklü gruplar arasındaki elektrostatik itme

D) Hidroliz ile oluşan ürünlerin farklı rezonans formlarının oluşması

E) Fazla sayıda kovalent bağ içermeleri

65.

NAD+ nin yapısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Adenin nükleotidi

B) Riboflavin

C) Pirofosfat

D) Riboz

E) Nikotinik asit

66.

Hill eşitliğinden yararlanılarak çizilen grafikten elde edilen değer, enzimin hangi özelliği hakkında bilgi verir?

A) Km

B) Vm

C) Ki

D) İnhibisyon türü

E) Kooperativitenin olup olmadığı

67.

Bir enzimatik tepkimeyi inhibe eden bir madde, enzimin Km değerini artırıyor fakat tepkimenin maksimum hızını etkilemiyorsa aşağıdaki inhibisyon türlerinden hangisi söz konusudur?

A) Kompetitif

B) Nonkompetitif

C) Ankompetitif

D) Tersinmez

E) Karışık-tip

68.

Aşağıdaki kinaz grubu enzimlerinden hangisi tepkime sırasında her zaman ATP sentezini sağlar?

A) Glukokinaz

B) Fosfogliserat kinaz

C) Kreatin fosfokinaz

D) Pirüvat kinaz

E) Adenilat kinaz

69.

Aşağıdakilerden hangisi memelilerde pirüvata dönüştürülemez?

A) Glukoz 6-fosfat

B) Alanin

C) Oksaloasetat

D) Asetil-KoA

E) Laktat

70.

Aşağıdakilerden hangisi disakkaridlerden biri değildir?

A) Maltoz

B) Mannoz

C) Laktoz

D) Sukroz

E) Trehaloz

71.

Glikolizde, fosforil grubunun aynı molekül üzerinde yer değiştirmesini katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fosfogliserat mutaz

B) Enolaz

C) Fosfoheksozizomeraz

D) Fosfotrioz izomeraz

E) Aldolaz

72.

Aşağıdaki metabolik yollardan hangisi mitokondri matriksindeki enzimler aracılığıyla gerçekleştirilir?

A) Glukoz sentezi

B) Glukoneogenez

C) Keton cisimlerinin sentezi

D) Glikojen yıkımı

E) Yağ asidi sentezi

73.

Aşağıdakilerden hangisi mitokondride elektron transportuyla oluşan elektrokimyasal gradienti azaltıcı etkiye sahiptir?

A) İndirgenmiş nükleotidlerden elektron transport sistemine elektron transfer

B) Krebs döngüsünün hızlı çalışması

C) ATP-sentaz (F1F0 ATPaz) tarafından ATP sentezi

D) Elektronların elektron transport sisteminde hızlı akımı

E) Elektron transport sistemi aracılığıyla fazla O2 tüketimi

74.

Aşağıdaki organellerden hangisinin proteinleri, granüler endoplazmik retikulum üzerindeki poliribozomlarca sentezlenmez?

A) Golgi cisimciği

B) Mitokondri

C) Plazma zarı

D) Endoplazmik retikulum

E) Salgı granülleri

75.

Aşağıdaki proteinlerden hangisinin plazmada bakırı bağlama özelliği vardır?

A) Haptoglobin

B) Transferrin

C) Transkortin

D) Hemopeksin

E) Albümin

76.

İnsanda, metil vericisi olarak betain veya metil kobalamin kullanılarak, homosisteinden sentezlenebilen amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Valin

B) İzolösin

C) Sistin

D) Metionin

E) Sistein

77.

Amino asitlerin yapısında yer alan aşağıdaki kimyasal gruplardan hangisi, proteinlerin yapı ve fonksiyonlarının belirlenmesinde rol oynar?

A) Yan zinciri (R grubu)

B) α -amino grubu

C) α -karboksil grubu

D) α -karbon atomu

E) Asimetrik karbon atomları

78.

Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin TCA ara ürününe çevrilmesi için koenzim A gerekmez?

A) Metionin

B) Glutamin

C) Valin

D) Lösin

E) İzolösin

79.

Laboratuvar çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi peptid bağını kırmak amacıyla kullanılmaz?

A) CNBr

B) 6 N HCI

C) Performik asit

D) Fenil izotiosiyanat

E) Kimotripsin

80.

Proteinlerin enzimatik glikozilasyonunda aşağıdaki şekerlerden hangisi kullanılmaz?

A) Glukoz

B) Fruktoz

C) Mannoz

D) Galaktoz

E) Fukoz

81.

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sentez sonrası modifikasyonlarından biri değildir?

A) Sinyal dizinin kaybı

B) Serin, treonin, tirozin gibi amino asitlerin hidroksil gruplarının fosfatlanması

C) Karbonhidrat yan zincirlerin eklenmesi

D) İntronların uzaklaştırılması

E) İzoprenil grupların eklenmesi

82.

α -ketoglutarattan transaminasyon yoluyla oluşan amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alanin

B) Glutamin

C) Asparajin

D) Aspartat

E) Glutamat

83.

Kolesterolün yapısında, kaç tane altı karbonlu halka vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

84.

Aşağıdaki lipidlerden hangisi en fazla sayıda yağ asidi içerir?

A) Mumlar

B) Trigliseridler

C) Fosfogliseridler

D) Sfingolipidler

E) Plazmalojenler

85.

Gliserol sentezi için gliserol 3-fosfat dehidrogenaz tarafından indirgenen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Propionat

B) Laktat

C) Pirüvat

D) Gliseraldehit 3-fosfat

E) Dihidroksiaseton fosfat

86.

Aşağıdaki lipidlerden hangisi en fazla sayıda fosfat grubu içerir?

A) Kardiyolipin

B) Fosfatidilkolin

C) Plazmalojen

D) Fosfatidilinositol

E) Fosfatidiletanolamin

87.

Aşağıdakilerden hangisi kemik yapısında yer almaz?

A) Tip I kollajen

B) Osteokalsin

C) Elastin

D) Osteonektin

E) Tip V kollajen

88.

Mevalonik asit, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sentezi sırasında oluşan bir ara üründür?

A) Sfingolipidler

B) Monosakkaridler

C) Nükleotidler

D) Steroller

E) Aromatik amino asitler

89.

Asetil-KoA Asetil-KoA karboksila⯈ Malonil-KoA

Yukarıdaki reaksiyonda koenzim görevi yapan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Askorbik asit

B) Pantotenik asit

C) Piridoksal fosfat

D) Kobalamin

E) Biotin

90.

Rekombinant DNA tekniği ile ilaç olarak üretilen molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Protein

B) Karbonhidrat

C) Glikolipid

D) Sfingolipid

E) Lipid

91.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi nükleosid yapısındadır?

A) Hipoksantin

B) Ksantin

C) Ürik asit

D) İnozin

E) Guanin

92.

İntronlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle eksonlardan daha uzundurlar.

B) Pre-mRNA intronları içerirler.

C) Kesilme (splicing) ile uzaklaştırılırlar.

D) Translasyonu olmayan dizilerdir.

E) Her replikasyonda bir kısmı kaybedilir.

93.

Tioredoksin, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sentezinde indirgeyici olarak rol oynar?

A) Ribonükleotidler

B) Deoksiribonükleotidler

C) Pürin bazları

D) Pirimidin bazları

E) Fosforibozilpirofosfat

94.

Ürik asit ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ksantin oksidaz tarafından oluşturulur.

B) Sitidinin yıkım ürünüdür.

C) Gut hastalığında serum düzeyi düşüktür.

D) Ksantin oksidazın kompetitif inhibitörüdür.

E) İnsanlarda idrarla atılmadan önce oksitlenir.

95.

Kolesterol aşağıdakilerden hangisinin öncü maddesi değildir?

A) Kortikosteroidler

B) Seks hormonları

C) Safra asitleri

D) Keton cisimleri

E) Vitamin D

96.

Tirozinden adrenalin sentezi sırasında aşağıdaki tepkimelerden hangisi görülmez?

A) Transmetilasyon

B) Dekarboksilasyon

C) Deaminasyon

D) Aromatik hidroksilasyon

E) β -karbonu üzerinden hidroksilasyon

97.

Kolera toksini, stimülatör G proteininin α altbirimine aşağıdakilerden hangisini bağlayarak bu altbirimin GTPaz aktivitesini inhibe eder?

A) NAD+

B) Fosfat

C) Adenilat

D) ADP-riboz

E) Üridilat

98.

Steroid hormonlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Plazmada taşıyıcı proteine gereksinimleri yoktur.

B) Reseptörleri plazma zarı üzerinde bulunur.

C) Etkilerini cAMP aracılığıyla gösterirler.

D) Hidrofilik özellik taşırlar.

E) Plazmadaki yarı ömrü peptid hormonlara göre daha uzundur.

99.

Aşağıdakilerden hangisi sinyal iletiminde birincil mesajcıdır?

A) IP3

B) cAMP

C) Östradiol

D) Diaçilgliserol

E) Kalsiyum

100.

Aşağıdaki histonlardan hangisi nükleozomun histon oktamerinde yer almaz?

A) H1

B) H2A

C) H2B

D) H3

E) H4

Cevap Anahtarı

1. Soru Cevabı

E

2. Soru Cevabı

B

3. Soru Cevabı

A

4. Soru Cevabı

D

5. Soru Cevabı

A

6. Soru Cevabı

C

7. Soru Cevabı

E

8. Soru Cevabı

B

9. Soru Cevabı

A

10. Soru Cevabı

D

11. Soru Cevabı

B

12. Soru Cevabı

D

13. Soru Cevabı

C

14. Soru Cevabı

E

15. Soru Cevabı

A

16. Soru Cevabı

B

17. Soru Cevabı

E

18. Soru Cevabı

İPTAL

19. Soru Cevabı

D

20. Soru Cevabı

E

21. Soru Cevabı

A

22. Soru Cevabı

D

23. Soru Cevabı

B

24. Soru Cevabı

C

25. Soru Cevabı

A

26. Soru Cevabı

C

27. Soru Cevabı

B

28. Soru Cevabı

D

29. Soru Cevabı

A

30. Soru Cevabı

E

31. Soru Cevabı

B

32. Soru Cevabı

A

33. Soru Cevabı

D

34. Soru Cevabı

C

35. Soru Cevabı

E

36. Soru Cevabı

B

37. Soru Cevabı

D

38. Soru Cevabı

E

39. Soru Cevabı

D

40. Soru Cevabı

A

41. Soru Cevabı

C

42. Soru Cevabı

B

43. Soru Cevabı

C

44. Soru Cevabı

A

45. Soru Cevabı

D

46. Soru Cevabı

A

47. Soru Cevabı

D

48. Soru Cevabı

A

49. Soru Cevabı

E

50. Soru Cevabı

C

51. Soru Cevabı

B

52. Soru Cevabı

A

53. Soru Cevabı

C

54. Soru Cevabı

E

55. Soru Cevabı

C

56. Soru Cevabı

D

57. Soru Cevabı

B

58. Soru Cevabı

B

59. Soru Cevabı

D

60. Soru Cevabı

C

61. Soru Cevabı

D

62. Soru Cevabı

A

63. Soru Cevabı

C

64. Soru Cevabı

E

65. Soru Cevabı

B

66. Soru Cevabı

E

67. Soru Cevabı

A

68. Soru Cevabı

D

69. Soru Cevabı

D

70. Soru Cevabı

B

71. Soru Cevabı

A

72. Soru Cevabı

C

73. Soru Cevabı

C

74. Soru Cevabı

B

75. Soru Cevabı

E

76. Soru Cevabı

D

77. Soru Cevabı

A

78. Soru Cevabı

B

79. Soru Cevabı

C

80. Soru Cevabı

B

81. Soru Cevabı

D

82. Soru Cevabı

E

83. Soru Cevabı

C

84. Soru Cevabı

B

85. Soru Cevabı

E

86. Soru Cevabı

A

87. Soru Cevabı

C

88. Soru Cevabı

D

89. Soru Cevabı

E

90. Soru Cevabı

A

91. Soru Cevabı

D

92. Soru Cevabı

E

93. Soru Cevabı

B

94. Soru Cevabı

A

95. Soru Cevabı

D

96. Soru Cevabı

C

97. Soru Cevabı

D

98. Soru Cevabı

E

99. Soru Cevabı

C

100. Soru Cevabı

A
Brave Browser

Günün Tıbbi Kelimeleri

To Make Ill : Hasta etmek, hastalandırmak.

Abdomen Obstipum : 1. Vücudun göğüs kafesi ile pelvis arasında kalan ve insanların ve diğer memelilerin mide, bağırsak, karaciğer, dalak ve pankreasını kaplayan kısmı. Ayrıca göbe...

Albumosemia : n. Kanda albümoz bulunması, albümozemi.

Opia : suff. Görme anlamına sonek.

Ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.

Intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.

En Çok Aranan Tıp Terimleri

Dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,

Lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.

Pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.

Mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.

Anus : n. 1. anus. makat; 2. Ağız, medhal, delik; 3. Psikiyatride sindirim kanalının başlangıç (proximal) noktası (ağız) ve bitim kısmı (anus) özellikle bazı psikopati...

Antrum : n. (pl. antra) 1. Oyuk, mağar,a sinüs: içi hava dolu ve duvarları mukoza ile örtülü kemik boşluğu; 2. Midenin pilorik ucundaki şişlik.

Bağış yaparak bizi destekleyin

BTC: 1JUHtod758V2Bs5jxzB5pDhyBoEa9emxga

ETH: 0x1d6c6118d605aafd1ded155789aca1d1a85d393b

LTC: LTzycFNc3JhWT7eUNKvSfM8Zay8BZwTrGY

VIA: VhAnvBdBhrPUzCGzCKbR9DwkFDJcUx7qoX