Tıp Soruları Sağlık Blogu
Bugün : 27 Şubat 2020, Perşembe
Tıp Terimleri Sözlüğü

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1, 108 kere görüntülendi.

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2006 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. 2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 sorularını çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Aşağıdaki kaslardan hangisi, kola addüksiyon, ekstansiyon ve iç rotasyon yaptırır?

A) M. deltoideus’un arka bölümü

B) M. brachioradialis

C) M. supraspinatus

D) M. latissimus dorsi

E) M. deltoideus’un orta bölümü

2.

Aşağıdaki larenks kaslarından hangisi rima glottidis’in açılmasını sağlar?

A) M. cricothyroideus

B) M. cricoarytenoideus posterior

C) M. thyroarytenoideus

D) M. cricoarytenoideus lateralis

E) M. arytenoideus

3.

Aşağıdaki damarlardan hangisi Arteria carotis externa’nın dallarından biri değildir?

A) A. transversa faciei

B) A. pharyngea ascendens

C) A. maxillaris

D) A. facialis

E) A. auricularis posterior

4.

Alt dudağın orta kısmının, ağız döşemesinin ve dilin uç kısmının lenfatik akımı aşağıdaki lenf nodüllerinden hangisine drene olur?

A) Nodi submandibulares

B) Nodi parotidei superficiales

C) Nodi submentales

D) Nodi cervicales laterales

E) Nodi cervicales anteriores

5.

Canalis carpi’nin ön duvarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A) Ligamentum collaterale carpi radiale

B) Ossa carpalis distalis

C) Ligamentum radiocarpale palmare

D) Ligamentum radiocarpale dorsale

E) Retinaculum flexorum

6.

Varicella zoster virus enfeksiyonu aşağıdaki ganglionlardan hangisini en sık tutar?

A) Alt torasik

B) Üst servikal

C) Stellat

D) Pterigopalatin

E) Vestibüler

7.

Foramen stylomastoideum ağzında kitle olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) Kornea refleksi kaybı

B) Mimik kaslarında zayıflık

C) Dilin 2/3 ön bölgesinde tat duyusu kaybı

D) Çiğneme kaslarında zayıflık

E) Hiperakuzi

8.

2006 TUS Eylül Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 8

Şekildeki taralı bölgenin deri duyusunu ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. cutaneus femoris lateralis

B) N. cutaneus femoris intermedius

C) N. saphenus

D) N. suralis

E) N. peroneus superficialis

9.

Ses titreşimini orta kulaktan iç kulağa ileten olu- şum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basis stapedis

B) Caput mallei

C) Membrana tympanica

D) Cochlea

E) Incus

10.

Aşağıdakilerden hangisi Ligamentum arcuatum mediale’nin arkasından geçerek abdomene ulaşır?

A) Nervus splanchnicus major

B) Truncus sympathicus

C) Nervus phrenicus

D) Vena hemiazygos

E) Nervus vagus

11.

Deride, miyoepitelyal hücreler aşağıdaki oluşumların hangisinde bulunur?

A) Ekrin ter bezleri

B) Kıl folikülleri

C) Stratum granulosum

D) Stratum basale

E) Sebase bezler

12.

Pleksus koroideus’ta,
I. pia mater,
II. epandim,
III. araknoid,
IV. dura mater
yapılarından hangileri birbiriyle komşuluk yapar?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

13.

Aşağıdaki hücrelerden hangisinin dendritleri stratum moleculare’de dallanarak yayılır ve aksonu substansia alba’ya girer?

A) Otonom sinir sistemi ganglionik nöronu

B) Serebral korteksteki oligodendrosit

C) Medulla spinalisteki motor nöron

D) Serebral korteks piramidal nöronu

E) Beyincikteki Purkinje hücresi

14.

Fetüste, major konjenital anomali oluşumunda teratojenlerin en etkili olduğu dönem gebeliğin kaçıncı haftalarıdır?

A) 1. – 2.

B) 4. – 8.

C) 12. – 14.

D) 20. – 25.

E) 30. – 36.

15.

Karaciğer Disse aralığında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Miyelinsiz sinir aksonları

B) Plazma

C) Retikülum lif ağı

D) Elastik lif ağı

E) Mikrovillüsler

16.

Aşağıdaki grafikte tetraetilamonyumun (TEA) aksiyon potansiyeline etkisi gösterilmiştir.

2006 TUS Eylül Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 16

Buna göre TEA’nın etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) K+ ya karşı zar geçirgenliğini artırması

B) K+ kanallarını bloke ederek repolarizasyonu geciktirmesi

C) Na+ ya karşı zar geçirgenliğini artırması

D) Na+ – K+ pompasını aktive etmesi

E) Na+ kanallarını bloke ederek depolarizasyonu önlemesi

17.

Bir elektrokardiyogramda, dakikada 100 P dalgası ve P dalgalarından tamamen bağımsız 40 QRS-T kompleksi gözleniyor.

Bu durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Birinci derece A-V blok

B) İkinci derece A-V blok

C) Üçüncü derece A-V blok

D) Sinoatrial blok

E) Dal bloğu

18.

Aşağıdakilerden hangisi plazminojen aktivatörüdür?

A) Plazmin

B) α2-antiplazmin

C) Streptokinaz

D) α2-makroglobulin

E) Fletcher faktör

19.

Aşağıdakilerden hangisi, kronik olarak aşırı mineralokortikoid salınımı olan kişilerde gözlenmesi beklenen durumlardan biri değildir?

A) Hipertansiyon

B) Ekstraselüler sıvı volümünde artma

C) Hipopotasemi

D) Poliüri

E) Metabolik asidoz

20.

Bazal ganglionların corpus striatum kesimindeki kolinerjik ara nöronların ve GABA-erjik nöronların dejenerasyonu, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Parkinson hastalığı

B) Atetoz

C) Ballismus

D) Huntington hastalığı

E) Şizofreni

21.

Üre sentezinde, üreyi oluşturan tüm azot ve karbon atomlarını içeren bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süksinat

B) Arjinin

C) Ornitin

D) Sitrülin

E) Karbamoil fosfat

22.

Aşağıdaki bakteri enzimlerinden hangisi siprofloksasin ile inhibe edilir?

A) DNA polimeraz

B) RNA polimeraz

C) DNA helikaz

D) DNA ligaz

E) Topoizomeraz II

23.

Aşağıdaki zimojenlerden hangisinin aktif şekli, diğer zimojenleri de aktive eder?

A) Proelastaz

B) Prokarboksipeptidaz

C) Kimotripsinojen

D) Tripsinojen

E) Prolipaz

24.

Aşağıdaki apoproteinlerden hangisi lipoprotein lipaz enzimini aktive ederek trigliserid yıkımını artırır?

A) Apo CII

B) Apo B48

C) Apo B100

D) Apo E

E) Apo A1

25.

Ökaryotlarda pre-mRNA nın işlenmesinde aşağıdaki mekanizmalardan hangisi rol almaz?

A) 5' ucuna “cap” eklenmesi

B) 3' ucuna poli(A) kuyruğu eklenmesi

C) Homolog rekombinasyon

D) Splicing

E) Alternatif splicing

26.

Komplementer DNA (cDNA) sentezinde kullanılan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNA ligaz

B) Endonükleaz

C) DNA polimeraz

D) Revers transkriptaz

E) Ekzonükleaz

27.

Aşağıdaki hormonlardan hangisi, plazmada seks hormonu bağlayıcı globuline (SHBG) en düşük oranda bağlanır?

A) Testosteron

B) Progesteron

C) Dihidrotestosteron

D) Östron

E) Östradiol

28.

IgG molekülünün, antijen ile özgül olarak bağlanan bölgeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) VL, CL

B) VH, CH2

C) VL, VH

D) VH, CH1

E) CH1, CH2, CH3

29.

Aşağıdaki vitaminlerden hangisi CO2 grubu taşıyıcısı olarak görev yapar?

A) Niasin

B) Riboflavin

C) Tiamin

D) Biotin

E) Piridoksin

30.

Aşağıdaki enzimlerden hangisi ince bağırsak mukoza hücreleri tarafından salgılanmaz?

A) Maltaz

B) Trehalaz

C) Dipeptidaz

D) Laktaz

E) Ribonükleaz

31.

Hücre zarından kalsiyum iyonunun translokasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Pasif kolaylaştırılmış transporttur.

B) Simport sistemdir.

C) Serinin ATP tarafından fosforillenmesini gerektirir.

D) Taşıyıcıya bir Ca2+-kalmodulin kompleksinin bağlanması ile kontrol edilir.

E) Hücre içi kalsiyum konsantrasyonu ekstraselüler sıvıdan daha yüksektir.

32.

Aşağıdaki moleküllerden hangisi, hücre zarında yer alan lipid yapıdaki çift tabakadan diğerlerine göre daha kolay geçer?

A) Üre

B) Gliserol

C) Su

D) Glukoz

E) Sodyum

33.

Bir 100 metre yarışı sırasında kaslar için gerekli ATP nin en büyük kısmı aşağıdaki kaynakların hangisinden gelir?

A) Kreatin fosfat

B) Kas glikojeninin laktata dönüşmesi

C) Kas glikojeninin CO2 ye dönüşmesi

D) Karaciğer glikojeninin CO2 ye dönüşmesi

E) Yağ asitlerinin CO2 ye dönüşmesi

34.

Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisinin düzeyi hemoliz durumunda azalır?

A) Albümin

B) Prealbümin

C) Haptoglobin

D) Seruloplazmin

E) Transferrin

35.

Akut miyokart enfarktüsünde 12-48 saat içinde serumda en üst düzeylere ulaşan ve 5-14 gün içinde normale dönen laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alkalen fosfataz

B) Kreatin kinaz

C) Laktat dehidrogenaz

D) Miyoglobin

E) Troponin

36.

I. Gliserol
II. Amino asitler
III. Kolesterol
IV. Yağ asitleri
V. Laktat

Açlık durumunda kan şekerini normal seviyede tutmak için, yukarıdakilerden hangileri glukoz sentezlemede kullanılmaz?

A) I ve III

B) I ve V

C) II ve V

D) III ve IV

E) IV ve V

37.

Aşağıdakilerden hangisi amonyağın nörotoksisitesi ile ilgili değildir?

A) Glukoz sentezinin azalması

B) α -ketoglutaratın azalması

C) Mitokondride ATP yapımının azalması

D) Glutamatın azalması

E) Sinir hücresi zarında fonksiyon bozukluğu

38.

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, bilinen glikojen depo hastalıklarından birine neden olmaz?

A) Glukoz 6-fosfataz

B) Asit maltaz ( α -1,4-glukozidaz)

C) Amilo-1,6-glukozidaz

D) (1,4 → 1,6) transglukozilaz

E) β -1,4-glukozidaz

39.

Aşağıdakilerden hangisi insanda kolesterolün kullanım yollarından biri değildir?

A) Hücre zarlarının yapısına katılmak

B) Steroid hormon sentezi

C) Safra asitleri yapımı

D) Enerji elde etmek üzere oksidasyon

E) Vitamin D sentezi

40.

Serumda alkalen fosfataz düzeyinin artışına aşağıdaki enzimlerden hangisinin eşlik etmesi, safra stazını düşündürür?

A) γ -glutamiltransferaz

B) Alanin aminotransferaz

C) Aspartat aminotransferaz

D) Kreatin fosfokinaz

E) Laktat dehidrogenaz

41.

Aşağıdakilerden hangisi, Gram(-) bakterilerin hücre duvarında endotoksin aktivitesinden sorumludur?

A) Teikoik asit

B) Porin

C) Teikuronik asit

D) Peptidoglikan

E) Lipid A

42.

F-faktörü aracılığıyla bakteriler arasında direnç genlerinin geçişi aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle gerçekleşir?

A) Transformasyon

B) Konjugasyon

C) Transpozisyon

D) Transdüksiyon

E) Transfeksiyon

43.

Aşağıdaki stafilokokkal toksinlerden hangisi superantijen özelliği gösterir?

A) Alfa toksin

B) Eksfoliatif toksin

C) Toksik şok sendromu toksini

D) Lökosidin

E) Delta toksin

44.

Aşağıdaki bakterilerin hangisinde ATP sentezleme yeteneği yoktur?

A) Rickettsia

B) Mycoplasma

C) Coxiella

D) Chlamydia

E) Brucella

45.

Ateş, bulantı-kusma, şiddetli karın ağrısı ve sulukanlı ishal şikâyetleriyle hastaneye başvuran 31 yaşındaki bir erkek hastada etken olarak aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmemelidir?

A) Enterotoksijenik Escherichia coli

B) Enteroinvaziv Escherichia coli

C) Yersinia enterocolitica

D) Campylobacter jejuni

E) Shigella dysenteriae

46.

Aşağıdakilerden hangisi 10²–10³ sayıda mikroorganizma ile ishale neden olabilen ve kan dolaşımına nadiren geçen bir mikroorganizmadır?

A) Salmonella typhimurium

B) Campylobacter jejuni

C) Bacillus cereus

D) Clostridium difficile

E) Shigella flexneri

47.

Uzun ve zor bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan bir hastada, sepsis belirtileri ortaya çıkması üzerine yoğun antibiyotik tedavisi uygulanmıştır. Kan kültüründe Gram(-) nonfermentatif çomaklar üremiş ve yapılan duyarlılık deneylerinde bakteri, trimetoprimsulfametoksazole duyarlı, sefalosporinlere, antipseudomonal penisilinlere, aminoglikozidlere, imipenem ve kinolonlara dirençli bulunmuştur.

Bu hastadaki klinik tabloya aşağıdaki bakterilerden hangisinin neden olduğu düşünülmelidir?

A) Salmonella typhi

B) Escherichia coli

C) Clostridium difficile

D) Stenotrophomonas maltophilia

E) Brucella melitensis

48.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi soğuk aglütinin oluşumuna neden olur?

A) Rickettsia rickettsii

B) Chlamydia trachomatis

C) Mycoplasma pneumoniae

D) Streptococcus pneumoniae

E) Chlamydia pneumoniae

49.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi özellikle bina soğutma sistemleri veya havuzlardan bulaşarak insanlarda atipik pnömoniye yol açar?

A) Streptococcus pneumoniae

B) Legionella pneumophila

C) Haemophilus influenzae

D) Chlamydia pneumoniae

E) Adenovirus

50.

Aşağıdakilerden hangisi Mycobacterium tuberculosis’e karşı immün yanıt gelişiminde primer rolü oynar?

A) NK hücreleri

B) Plazma hücreleri

C) Polimorfonükleer lökositler

D) B lenfositleri

E) Makrofajlar

51.

Bu soru iptal edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi protozoa ve helmintlerin konak immün cevabından kaçış mekanizmalarından biri değildir?

A) Kist formuna dönüşme

B) Konak antijenleri ile maskelenme

C) Makrofajlar içinde yaşayabilme

D) Fagozom oluşumunu engelleme

E) Yüzey antijenlerinde değişim

52.

Arthus reaksiyonu aşağıdaki immün mekanizmalardan hangisinin sonucunda gelişir?

A) Atopi

B) Tip I hipersensitivite

C) Tip II hipersensitivite

D) Tip III hipersensitivite

E) Tip IV hipersensitivite

53.

Viral genom replikasyonu sırasında kullanılan,

I. DNA polimeraz,
II. DNA bağımlı RNA polimeraz,
III. revers transkriptaz,
IV. RNA bağımlı RNA polimeraz

enzimlerinden hangileri mutlaka virus tarafından kodlanmalıdır?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve IV

E) III ve IV

54.

Aşağıdakilerden hangisi, virus aşılarının hazırlanmasında uygulanan yöntemlerden biri değildir?

A) Çok sayıda pasajlarla attenüasyon

B) Fiziksel ve kimyasal ajanlarla inaktivasyon

C) Polisakkarit izolasyon ve purifikasyon

D) Ökaryotik hücrelerde rekombinasyon

E) Birden fazla farklı aşı suşu ile kombinasyon

55.

Aşağıdaki viruslardan hangisi erythema infectiosum’a neden olur?

A) Rubella virus

B) Parvovirus B19

C) Coxsackie B virus

D) Echovirus

E) İnsan papilloma virusu

56.

İnaktif influenza virus aşısının içerdiği viral komponentler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) A, B ve C tiplerinin hemaglütininleri

B) A ve B tiplerinin nükleoprotein ve nöraminidazı

C) A ve B tiplerinin hemaglütinin ve nöraminidazı

D) A ve C tiplerinin hemaglütininleri

E) A, B ve C tiplerinin nükleoproteinleri

57.

Aşağıdaki depo küflerinden hangisi aflatoksin üretir?

A) Rhizopus arrhizus

B) Microsporum audovinii

C) Aspergillus flavus

D) Trichophyton rubrum

E) Mortierella wolfii

58.

Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisinin kanbeyin bariyerinden geçişi en fazladır?

A) Amfoterisin-B

B) Nistatin

C) Griseofulvin

D) Ketokonazol

E) Flukonazol

59.

Aşağıdaki paraziter hastalıkların hangisinde, immün yanıt baskılandığında yaşamı tehdit edici hiperenfeksiyonlar gelişebilir?

A) Enterobius vermicularis

B) Taenia saginata

C) Necator americanus

D) Strongyloides stercoralis

E) Echinococcus granulosus

60.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi karasu ateşinin etkenidir?

A) Plasmodium falciparum

B) Toxoplasma gondii

C) Trypanosoma gambiense

D) Leishmania tropica

E) Leishmania donovani

61.

Likefaksiyon nekrozu en sık hangi organda görülür?

A) Karaciğer

B) Akciğer

C) Dalak

D) Böbrek

E) Beyin

62.

Hücre boyutunun artması aşağıdaki adaptasyon örneklerinden hangisinin temel özelliğidir?

A) Laktasyonda memenin büyümesi

B) Kapak hastalıklarında miyokart kalınlaşması

C) Solunum yollarında skuamöz epitel oluşması

D) Yaşlılıkta girusların incelip sulkusların genişlemesi

E) Nodüler guatrda tiroid büyümesi

63.

Aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisi şokta gözlenmez?

A) Kalpte kontraksiyon bant nekrozu

B) Böbrekte akut tübüler nekroz

C) Akciğerde diffüz alveol hasarı

D) Karaciğerde mikrosteatoz

E) İnce bağırsakta hemorajik enteropati

64.

Aşağıdaki durumların hangisinde insanda primer hepatoselüler karsinom gelişme olasılığı en yüksektir?

A) Wilson hastalığı

B) Sigara kullanımı

C) Androjenik steroid kullanımı

D) Herediter tirozinemi

E) Primer biliyer siroz

65.

Aşağıdakilerin hangisinde malign neoplazm gelişim riski istatistiksel olarak en düşüktür?

A) Servikal skuamöz displazi

B) Uterus leyomiyomları

C) Kronik ülseratif kolit

D) Endometriyal atipik hiperplazi

E) Hepatik siroz

66.

Plastik boru üreten bir fabrikada 15 yıldır çalışan bir işçide, karaciğerde kitle saptanıyor. Yapılan biyopsi, immünohistokimyasal olarak vimentin pozitif, sitokeratin negatif, iğsi hücreli bir neoplazm varlığını ortaya koyuyor.

Aşağıdaki maddelerden hangisine maruz kalmak bu neoplazmın gelişiminde rol oynayabilir?

A) Radon

B) Benzen

C) Siklofosfamid

D) Vinil klorit

E) Asbest

67.

Akut respiratuvar distres sendromunun (diffüz alveolar zedelenme) en karakteristik patolojik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaskülit

B) Hiyalin membranlar

C) Granülomlar

D) Lenfosit infiltrasyonu

E) Koagülasyon nekrozu

68.

Çevresel erionite maruz kalan kişilerde en sık görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malign timoma

B) Hepatoselüler karsinom

C) Malign mezotelyom

D) Mesane değişici epitel karsinomu

E) Malign melanom

69.

Barrett özofagusunda izlenen morfolojik değişiklikler aşağıdaki patolojik olaylardan hangisine örnektir?

A) Hiperplazi

B) Hipertrofi

C) Atrofi

D) Metaplazi

E) Anaplazi

70.

DNA onarım genlerindeki mutasyonlar aşağıdaki gastrointestinal polip hastalıklarından hangisiyle ilişkilidir?

A) Gardner sendromu

B) Ailesel adenomatöz polipozis sendromu

C) Peutz-Jeghers sendromu

D) Tüberoz skleroz

E) Herediter nonpolipozis kolorektal kanser sendromu

71.

Aşağıdakilerden hangisi ülseratif kolitte gözlenen bulgulardan biri değildir?

A) Serozal yüzeyin inflamasyonu

B) Kolonun kesintisiz tutulumu

C) Kript lümenlerinde apseler

D) Ülser komşuluğunda rejenere mukoza

E) Toksik megakolon

72.

Portal alanlarda lenfoid kümeler ve safra kanalikülü zedelenmesi ile hepatositlerde makroveziküler yağlanma, hangi karaciğer hastalığının karakteristik bulgularıdır?

A) Toksik hepatit

B) Akut A tip viral hepatit

C) Kronik B tip viral hepatit

D) Kronik C tip viral hepatit

E) Alkolik hepatit

73.

Akut piyojenik menenjitli bir hastada gelişen serebral hemorajik infarktın nedeni en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fokal serebrit

B) Serebral flebit

C) Leptomenengeal fibrozis

D) Hidrosefali

E) Adezif araknoidit

74.

Klinik olarak proksimal kaslarda asendan paralizi ile seyreden Guillain-Barré sendromunda aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisi gözlenir?

A) Periferik sinirlerde inflamasyon ve demiyelinizasyon

B) Transsinaptik dejenerasyon ve atrofi

C) Spinal kordda yaygın vakuolar dejenerasyon

D) Küçük damarlarda yaygın mikrotrombüsler

E) Kaslarda segmental nekroz

75.

Altı yaşında bir erkek çocukta orbita içinde yer alan, yuvarlak / iğsi hücrelerden oluşan, immünohistokimyasal olarak desmin pozitif olan tümör saptanmıştır.

Bu tümör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ewing sarkomu

B) Burkitt lenfoması

C) Nöroblastom

D) Retinoblastom

E) Rabdomiyosarkom

76.

Kistik renal displazide gözlenen en karakteristik histolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glomerüllerde kistik genişleme

B) Çapları 3-4 cm e ulaşan kistler

C) Kollektör tüplerde sakküler genişleme

D) Kıkırdak içeren immatür stroma ve tübüller

E) Kortikomedüller bölgede kistler

77.

Lipoid nefrozda gözlenen proteinürinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İn situ immün kompleks depolanması

B) Sitotoksik antikorlar

C) Alternatif kompleman yolağının aktivasyonu

D) Sitotoksik T hücre reaksiyonu

E) Glomerüler polianyon kaybı

78.

Aşağıdakilerden hangisi mesanedeki invazif ürotelyal karsinomların gelişmesinde rol oynayan prekürsör lezyonlardan biridir?

A) BCG uygulaması ile gelişen granülomlar

B) Papiller ürotelyal hiperplazi

C) Kronik nonspesifik sistit

D) Konjenital divertiküller

E) Mesane mukozasında malakoplaki

79.

t(11;22) (q24;q12) translokasyonu aşağıdaki kemik tümörlerinden hangisi için karakteristiktir?

A) Multipl miyelom

B) Osteosarkom

C) Ewing sarkomu

D) Dev hücreli kemik tümörü

E) Kordoma

80.

Testis tümörlerinde, alfa-fetoprotein aşağıdakilerin hangisinden köken alır?

A) Yolk sac tümörü

B) Koryokarsinom

C) Seminom

D) Leydig hücreli tümör

E) Sertoli hücreli tümör

81.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğerdeki mikrozomal enzimleri indükler?

A) Simetidin

B) Eritromisin

C) Fenobarbital

D) Kloramfenikol

E) Fenilbutazon

82.

Kompetitif antagonisti en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlacın oluşturduğu etkinin tersini oluşturan maddedir.

B) İlacın atılımını artıran maddedir.

C) İlaç molekülüne bağlanarak etkisini engelleyen maddedir.

D) İlaç reseptörüne tersinir bağlanarak ilacın bağ- lanmasını engelleyen maddedir.

E) İlaç reseptörüne tersinmez bağlanarak ilacın bağlanmasını engelleyen maddedir.

83.

Asetilkolin, aşağıdaki sinaps gruplarının hangisinde ana nörotransmitter olarak görev yapmaz?

A) Sempatik postganglionik sinir – efektör organ sinapsı

B) Motor sinir – çizgili kas sinapsı

C) Parasempatik postganglionik sinir – efektör organ sinapsı

D) Otonom preganglionik sinir ucu – adrenal medulla hücresi

E) Vagus sinir uçları – kalpteki sinoatrial düğüm hücresi

84.

İntravenöz asetilkolin enjeksiyonunun oluşturduğu aşağıdaki etkilerden hangisi atropin tarafından önlenemez?

A) Miyozis

B) Bradikardi

C) Çizgili kaslarda fasikülasyonlar

D) Salya artışı

E) Bağırsak hareketlerinde artış

85.

Aşağıdakilerden hangisi sempatomimetik etkinlik göstererek nazal dekonjestan olarak kullanılan ilaçlardan biri değildir?

A) Adrenalin

B) Psödoefedrin

C) Fenilefrin

D) Oksimetazolin

E) Terbutalin

86.

Süksinilkolinin etkilerinin uzaması (süksinilkolin apnesi) aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle oluşur?

A) Anafilaktik reaksiyon

B) Plazma kolinesteraz eksikliği

C) Akut tolerans

D) İlacın hızlı hidrolizi

E) Aktif radikal oluşumu

87.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin birlikte kullanılması teofilinin serum düzeyini yükseltir?

A) Siprofloksasin

B) Rifampisin

C) Griseofulvin

D) Sefaklor

E) Gentamisin

88.

Aşağıdakilerden hangisi benzodiazepin toksisitesinde antagonist olarak kullanılabilir?

A) Midazolam

B) Flumazenil

C) Nalokson

D) Niketamid

E) Dantrolen

89.

Aşağıdakilerden hangisi antipsikotik ilaçların yan etkilerinden biri değildir?

A) Postural hipotansiyon

B) Kabızlık

C) Akut distoni

D) Aşırı tükürük sekresyonu

E) Tardif diskinezi

90.

Status epileptikus tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fenitoin

B) Valproat

C) Karbamazepin

D) Fenobarbital

E) Diazepam

91.

Aşağıdakilerden hangisi, akut narkotik analjezik zehirlenmelerinde kullanılır?

A) Tramadol

B) Nalokson

C) Dekstrometorfan

D) Difenoksilat

E) Fentanil

92.

Aşağıdakilerden hangisi 5-HT nin geri alınımını inhibe ederek sinaptik 5-HT düzeyinin artmasına neden olur?

A) Fluoksetin

B) Rezerpin

C) Amfetamin

D) p-klorofenilalanin

E) Ketanserin

93.

Aspirin intoksikasyonunun erken belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deliryum

B) Dispne

C) Eksitasyon

D) Hallusinasyon

E) Tinnitus

94.

Aşağıdaki antihipertansif ilaç gruplarından hangisi erektil disfonksiyona diğerlerinden daha sık yol açar?

A) α1-adrenoseptör blokörleri

B) β -adrenoseptör blokörleri

C) Tiazid grubu diüretikler

D) Kalsiyum kanal blokörleri

E) Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri

95.

Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum kanal blokörlerinin kullanım endikasyonlarından biri değildir?

A) Raynaud fenomeni

B) Angina

C) Kardiyomiyopati

D) Bradikardi

E) Hipertansiyon

96.

Peptik ülser tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi, mide asit salgısını inhibe etmez?

A) Antikolinerjikler

B) Antasitler

C) Proton pompası inhibitörleri

D) H2-reseptör blokörleri

E) Prostaglandinler

97.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde metotreksat kullanılmaz?

A) Akut lenfoblastik lösemi

B) Romatoid artrit

C) Psoriazis

D) Küçük hücreli akciğer kanseri

E) Trofoblastik hastalık

98.

Kardiyak aritmi yapabilen antimikrobiyal ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doksisiklin

B) Linezolid

C) Amikasin

D) Ornidazol

E) Telitromisin

99.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hipokalsemi tedavisinde kullanılabilir?

A) Kalsitonin

B) Kalsitriol

C) Furosemid

D) Alendronat

E) Prednizolon

100.

Aşağıdaki toksinlerden hangisi santral sinir sisteminde glisin reseptörlerinin kompetitif antagonistidir?

A) Striknin

B) Bungarotoksin

C) Batrakotoksin

D) Apamin

E) Tübokürarin

Cevap Anahtarı

1. Soru Cevabı

D

2. Soru Cevabı

B

3. Soru Cevabı

A

4. Soru Cevabı

C

5. Soru Cevabı

E

6. Soru Cevabı

A

7. Soru Cevabı

B

8. Soru Cevabı

D

9. Soru Cevabı

A

10. Soru Cevabı

B

11. Soru Cevabı

A

12. Soru Cevabı

A

13. Soru Cevabı

E

14. Soru Cevabı

B

15. Soru Cevabı

D

16. Soru Cevabı

B

17. Soru Cevabı

C

18. Soru Cevabı

C

19. Soru Cevabı

E

20. Soru Cevabı

D

21. Soru Cevabı

B

22. Soru Cevabı

E

23. Soru Cevabı

D

24. Soru Cevabı

A

25. Soru Cevabı

C

26. Soru Cevabı

D

27. Soru Cevabı

B

28. Soru Cevabı

C

29. Soru Cevabı

D

30. Soru Cevabı

E

31. Soru Cevabı

D

32. Soru Cevabı

C

33. Soru Cevabı

A

34. Soru Cevabı

C

35. Soru Cevabı

E

36. Soru Cevabı

D

37. Soru Cevabı

A

38. Soru Cevabı

E

39. Soru Cevabı

D

40. Soru Cevabı

A

41. Soru Cevabı

E

42. Soru Cevabı

B

43. Soru Cevabı

C

44. Soru Cevabı

D

45. Soru Cevabı

A

46. Soru Cevabı

E

47. Soru Cevabı

D

48. Soru Cevabı

C

49. Soru Cevabı

B

50. Soru Cevabı

E

51. Soru Cevabı

İPTAL

52. Soru Cevabı

D

53. Soru Cevabı

E

54. Soru Cevabı

C

55. Soru Cevabı

B

56. Soru Cevabı

C

57. Soru Cevabı

C

58. Soru Cevabı

E

59. Soru Cevabı

D

60. Soru Cevabı

A

61. Soru Cevabı

E

62. Soru Cevabı

B

63. Soru Cevabı

D

64. Soru Cevabı

D

65. Soru Cevabı

B

66. Soru Cevabı

D

67. Soru Cevabı

B

68. Soru Cevabı

C

69. Soru Cevabı

D

70. Soru Cevabı

E

71. Soru Cevabı

A

72. Soru Cevabı

D

73. Soru Cevabı

B

74. Soru Cevabı

A

75. Soru Cevabı

E

76. Soru Cevabı

D

77. Soru Cevabı

E

78. Soru Cevabı

B

79. Soru Cevabı

C

80. Soru Cevabı

A

81. Soru Cevabı

C

82. Soru Cevabı

D

83. Soru Cevabı

A

84. Soru Cevabı

C

85. Soru Cevabı

E

86. Soru Cevabı

B

87. Soru Cevabı

A

88. Soru Cevabı

B

89. Soru Cevabı

D

90. Soru Cevabı

E

91. Soru Cevabı

B

92. Soru Cevabı

A

93. Soru Cevabı

E

94. Soru Cevabı

C

95. Soru Cevabı

D

96. Soru Cevabı

B

97. Soru Cevabı

D

98. Soru Cevabı

E

99. Soru Cevabı

B

100. Soru Cevabı

A
Brave Browser

Günün Tıbbi Kelimeleri

To Make Ill : Hasta etmek, hastalandırmak.

Abdomen Obstipum : 1. Vücudun göğüs kafesi ile pelvis arasında kalan ve insanların ve diğer memelilerin mide, bağırsak, karaciğer, dalak ve pankreasını kaplayan kısmı. Ayrıca göbe...

Albumosemia : n. Kanda albümoz bulunması, albümozemi.

Opia : suff. Görme anlamına sonek.

Ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.

Intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.

En Çok Aranan Tıp Terimleri

Dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,

Lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.

Pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.

Mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.

Anus : n. 1. anus. makat; 2. Ağız, medhal, delik; 3. Psikiyatride sindirim kanalının başlangıç (proximal) noktası (ağız) ve bitim kısmı (anus) özellikle bazı psikopati...

Antrum : n. (pl. antra) 1. Oyuk, mağar,a sinüs: içi hava dolu ve duvarları mukoza ile örtülü kemik boşluğu; 2. Midenin pilorik ucundaki şişlik.

Bağış yaparak bizi destekleyin

BTC: 1JUHtod758V2Bs5jxzB5pDhyBoEa9emxga

ETH: 0x1d6c6118d605aafd1ded155789aca1d1a85d393b

LTC: LTzycFNc3JhWT7eUNKvSfM8Zay8BZwTrGY

VIA: VhAnvBdBhrPUzCGzCKbR9DwkFDJcUx7qoX