Tıp Soruları Sağlık Blogu
Bugün : 27 Şubat 2020, Perşembe
Tıp Terimleri Sözlüğü

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nisan Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nisan Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2, 128 kere görüntülendi.

2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nisan Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2006 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. 2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nisan Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2 sorularını çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Aşağıdakilerden hangisi, hiyalin kıkırdak yapısındadır?

A) Epiglottis

B) Trakea

C) İntervertebral diskler

D) Kulak kepçesi

E) Plica vocalis

2.

Brunner bezleri aşağıdaki sindirim kanalı bölgelerinin hangisinde yer alır?

A) Özofagus-mide geçiş bölgesi

B) Duodenum

C) Midenin pilor bölgesi

D) Midenin fundus bölgesi

E) Jejunumun orta parçası

3.

Periferik sinirlerin miyelin kılıflarını yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oligodendrosit

B) Perisit

C) Schwann hücresi

D) Fibrilli astrosit

E) Epandim hücresi

4.

Allerjik durumlarda mukoz membranlarda sayısı artan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nötrofil

B) Eozinofil

C) Lenfosit

D) Bazofil

E) Monosit

5.

Akciğer duvarında surfaktan salgılayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mast hücresi

B) Endotel hücresi

C) Tip I hücre

D) Tip II hücre

E) Makrofaj

6.

Solunum merkezi aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

A) Medulla oblongata

B) Talamus

C) Serebral korteks

D) Medulla spinalis

E) Serebellum

7.

EKG de QRS kompleksi aşağıdakilerden hangisiyle olur?

A) Atrium depolarizasyonu

B) Ventrikül depolarizasyonu

C) Atrium repolarizasyonu

D) Ventrikül repolarizasyonu

E) Ventrikül kontraksiyonu

8.

Hipotalamusun supraoptik nükleusu aşağıdaki hormonlardan hangisini salgılar?

A) Antidiüretik hormon

B) Oksitosin

C) Büyüme hormonu

D) Adrenokortikotropik hormon

E) Folikül stimüle edici hormon

9.

Kollajen doku ile teması takiben oluşan adhezyon, agregasyon, degranülasyon olayları aşağıdaki kan hücrelerinden hangisinin fonksiyonel özellikleridir?

A) B Lenfosit

B) Monosit

C) Eozinofil

D) T Lenfosit

E) Trombosit

10.

Işık enerjisinin aksiyon potansiyellerine dönüştürülmesi gözün hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Camera bulbi anterior

B) Camera bulbi posterior

C) İris ve lens

D) Retina

E) Koroid tabaka

11.

Prokaryotik hücre yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Tek, çembersel DNA molekülü

B) 80S ribozom

C) Sterol içermeyen plazma membranı

D) Hücre duvarı

E) Polisakkarit kapsül

12.

Aşağıdakilerden hangisi ısıya duyarlı aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılır?

A) % 5 lik lizol

B) % 1 lik sodyum hipoklorit

C) Propilen glikol

D) Etilen oksit gazı

E) Formaldehit buharı

13.

Bakteriler arasındaki gen transferi sırasında, bakteriyal virusların vektör olarak rol oynadığı mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Transdüksiyon

B) Transformasyon

C) Transfeksiyon

D) Translokasyon

E) Konjugasyon

14.

Aşağıdaki bakteri yapılarından hangisi, bakterilerin konak hücreye tutunmasından sorumludur?

A) Flajella

B) Adi pili

C) Seks pili

D) Kapsül

E) Hücre duvarı

15.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi zorunlu anaeroptur?

A) Bacteroides fragilis

B) Streptococcus pyogenes

C) Klebsiella pneumoniae

D) Bacillus anthracis

E) Corynebacterium diphtheriae

16.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi kapsüllüdür?

A) Streptococcus pneumoniae

B) Staphylococcus aureus

C) Mycobacterium tuberculosis

D) Clostridium botulinum

E) Treponema pallidum

17.

Hücre duvarı bulunmaması nedeniyle 450 nm çaplı filtrelerden geçebilen, in vitro kültürü için sterole gereksinim duyan ve talyum asetata dirençli olan pnömoni etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) L form streptokoklar

B) Coxiella burnetii

C) Mycoplasma pneumoniae

D) Legionella pneumophila

E) Staphylococcus aureus

18.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi erkek hastalarda önemli bir üretrit etkenidir?

A) Chlamydia trachomatis

B) Haemophilus ducreyi

C) Gardnerella vaginalis

D) Escherichia coli

E) Chlamydia psittaci

19.

Aşağıdaki Haemophilus türlerinden hangisi, üremek için yalnızca X faktörüne gereksinim duyar?

A) H. parahaemolyticus

B) H. influenzae

C) H. parainfluenzae

D) H. ducreyi

E) H. aegyptius

20.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi, antibiyotik kullanımından sonra ortaya çıkan gastroenteritlerin önemli bir bölümünden sorumludur?

A) Clostridium perfringens

B) Pseudomonas aeruginosa

C) Shigella sonnei

D) Shigella flexneri

E) Clostridium difficile

21.

Giemsa veya Wright boyası ile kolaylıkla boyanabilen, kan veya serum içeren sıvı besiyerlerinde üretilebilen spiroket türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Treponema pallidum

B) Leptospira interrogans

C) Treponema pertenue

D) Borrelia recurrentis

E) Treponema carateum

22.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi enterotoksin salgılamaz?

A) Staphylococcus aureus

B) Corynebacterium diphtheriae

C) Escherichia coli

D) Vibrio cholerae

E) Vibrio parahaemolyticus

23.

Stafilokokları fagositoz sonrası fagositik hücre içinde oluşan hidrojen peroksitin zararlı etkisine karşı koruyan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiyalüronidaz

B) Katalaz

C) Lipaz

D) Fibrinolizin

E) Koagülaz

24.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi kanlı diyareye neden olmaz?

A) Campylobacter jejuni

B) Shigella sonnei

C) Yersinia enterocolitica

D) Enterohemorajik Escherichia coli

E) Clostridium perfringens

25.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi Weil hastalığının etkenidir?

A) Leptospira interrogans

B) Borrelia burgdorferi

C) Vibrio vulnificus

D) Rickettsia prowazekii

E) Treponema pertenue

26.

Aşağıdakilerden hangisi Neisseria meningitidis’in virulans faktörü değildir?

A) Pili

B) IgA1 proteaz

C) V ve W antijen proteini

D) Polisakkarit kapsül

E) Endotoksin

27.

Asidorezistan bakterileri boyamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Gram boyama

B) Giemsa boyası

C) Çin mürekkebi

D) Ziehl-Neelsen boyama

E) % 15 potasyum hidroksit

28.

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi protein sentezine etki etmez?

A) Amikasin

B) Tetrasiklin

C) Kloramfenikol

D) Azitromisin

E) Piperasilin

29.

Penisilin allerjisi olan bir kişide A grubu beta hemolitik streptokokkal tonsillitin tedavisi için en uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eritromisin

B) Sulfadiazin

C) Ampisilin

D) Tetrasiklin

E) Klindamisin

30.

Tüberkülin deri testinde kullanılan PPD, tüberküloz basilinin hangi yapısından hazırlanmaktadır?

A) Balmumu

B) Polisakkarit

C) Kord faktör

D) Protein

E) Nükleik asit

31.

Aşağıdaki bakteri aşılarından hangisi virulansı azaltılmış canlı mikroorganizmalarla hazırlanır?

A) Tifo aşısı

B) BCG aşısı

C) Boğmaca aşısı

D) Veba aşısı

E) Difteri aşısı

32.

Aşağıdakilerden hangisi, inflamasyonda nötrofiller için kemotaktik mediyatör olarak rol oynar?

A) Histamin

B) Lökotrien B4

C) ECF-A

D) Asit hidrolaz

E) Peroksidaz

33.

Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonunda rol oynayan immünoglobulin aşağıdakilerden hangisidir?

A) IgG

B) IgA

C) IgM

D) IgD

E) IgE

34.

Viruslarda ikozahedral yapı ne demektir?

A) Nükleik asit konfigürasyonu

B) Özyapı proteinleri

C) Kapsid simetrisi

D) Zarf yapısı

E) Peplomerlerin diziliş şekli

35.

Viruslar aşağıdaki ortamların hangisinde üretilemez?

A) Zenginleştirilmiş agar

B) Doku kültürü

C) Canlı ortam

D) Döletli yumurta

E) Deney hayvanı

36.

İnsan immün yetmezlik virusunun (HIV) yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) RNA genomu

B) Revers transkriptaz enzimi

C) Entegraz enzimi

D) Zarfta gp 120 proteini

E) Zarfta hemaglütinin

37.

Aşağıdaki viruslardan hangisinin inaktive olabilmesi için mutlaka 121 ºC de 20 dakika otoklavda veya 180 ºC de 1 saat pastör fırınında sterilizasyona gereksinim vardır?

A) HIV tip 1

B) Hepatit A virusu

C) Herpes simpleks virusları

D) Adenoviruslar

E) Kuduz virusu

38.

Herpes virusları aşağıdaki doku veya organların hangisinde enfeksiyona neden olmaz?

A) Göz

B) Beyin

C) Deri

D) Kalp kası

E) Orofarenks

39.

Erişkinlerde viral pnömoni oluşturan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnfluenza A virusu

B) Rhinoviruslar

C) Parainfluenza virusları

D) Coronaviruslar

E) Coxsackie virusları

40.

Aşağıdaki viruslardan hangisi, küçük çocuklarda diyareye en sık neden olur?

A) Hepatit A virusu

B) Hepatit E virusu

C) Hepatit C virusu

D) Rotavirus

E) Solunum sinsityal virusu

41.

Aşağıdaki viruslardan hangisi cinsel yolla bulaşmaz?

A) Herpes simpleks tip 2 virusu

B) Hepatit B virusu

C) Papillomavirus

D) Molluscum contagiosum virusu

E) Adenovirus

42.

Hayvan virusları arasında en büyük ve kompleks yapıda olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adenoviruslar

B) Poxviruslar

C) Picornaviruslar

D) Arboviruslar

E) Retroviruslar

43.

Bir dermatofitoz kuşkusunda, klinik örneğin mikroskopik incelenmesi için yapılacak preparat aşağıdakilerden hangisi ile hazırlanmalıdır?

A) Giemsa boyası

B) Gram boyama

C) % 10-20 potasyum hidroksit

D) Metilen mavisi

E) Hematoksilen-eozin

44.

Saç, deri ve tırnakta enfeksiyon yapan, mikrokonidiaları çomak şeklinde bölmeli veya bölmesiz olan dermatofit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trichophyton rubrum

B) Blastomyces dermatitidis

C) Epidermophyton floccosum

D) Microsporum canis

E) Microsporum tonsurans

45.

Aşağıdakilerden hangisi, Candida albicans’ı diğer Candida türlerinden ayırt etmekte kullanılan en hızlı ve basit testtir?

A) Üreaz testi

B) Fenol oksidaz testi

C) Dekstroz asimilasyonu

D) Germ tüp testi

E) Laktoz fermentasyonu

46.

Yüzeyel bir deri enfeksiyonu olan Pityriasis (Tinea) versicolor’un etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Microsporum canis

B) Trichophyton rubrum

C) Exophiala werneckii

D) Sporothrix schenckii

E) Malassezia furfur

47.

Plasmodium vivax’ın etken olduğu sıtmalı bir hastanın periferik kanında, aşağıdaki parazit şekillerinden hangisine rastlanmaz?

A) Eritrositler içinde taşlı yüzük şeklindeki parazitler

B) Merozoit şekilleri

C) Sporozoit şekilleri

D) Eritrosit içinde ameboid şeklindeki parazitler

E) Eritrosit içinde şizont şekilleri

48.

Aşağıdaki protozoonlardan hangisi, bir vektör aracılığıyla bulaşır?

A) Leishmania donovani

B) Entamoeba histolytica

C) Trichomonas vaginalis

D) Toxoplasma gondii

E) Pneumocystis carinii

49.

Yalnızca trofozoit formu olan ve ürogenital sisteme yerleşebilen protozoon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leishmania donovani

B) Trichomonas vaginalis

C) Toxoplasma gondii

D) Entamoeba histolytica

E) Giardia lamblia

50.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi, insanlara ağız yolu ile bulaşmaz?

A) Ascaris lumbricoides

B) Trichinella spiralis

C) Taenia saginata

D) Strongyloides stercoralis

E) Trichuris trichiura

51.

Bağırsaklardan fazla miktarda kan emen nematod aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enterobius vermicularis

B) Trichuris trichiur

C) Necator americanus

D) Trichinella spiralis

E) Ascaris lumbricoides

52.

Aşağıdaki helmintlerden hangisinin yumurtası, yumurtlandığı anda enfestasyon yapmaya hazırdır?

A) Enterobius vermicularis

B) Trichuris trichiura

C) Ascaris lumbricoides

D) Taenia saginata

E) Strongyloides stercoralis

53.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi insana serkarya formu ile bulaşır?

A) Plasmodium vivax

B) Leishmania donovani

C) Wuchereria bancrofti

D) Schistosoma haematobium

E) Trypanosoma rhodensiense

54.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi insan dışkısının direkt mikroskopik muayenesi ile teşhis edilebilir?

A) Echinococcus multilocularis

B) Wuchereria bancrofti

C) Fasciola hepatica

D) Toxocara canis

E) Dracunculus medinensis

55.

İncebağırsağa yerleşen, 3-10 metre boyunda, halkalarının eni boyundan fazla olan, uterus dalları rozet şeklinde görülen, yumurtlama deliği bulunan, yumurtası kapaklı, ovovipar, vücudunda B12 vitamini depo eden ve 2 ara konağı olan sestod aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hymenolepis nana

B) Diphyllobothrium latum

C) Taenia solium

D) Dracunculus medinensis

E) Dicrocoelium dendriticum

56.

İç mitokondri zarında bazı açil gruplarını taşıyan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) UTP

B) Koenzim A

C) Biotin

D) Karnitin

E) CTP

57.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi koenzim A nın yapısında yer almaz?

A) β -Merkaptoetilamin

B) Pantotenik asit

C) Adenin

D) Riboz

E) Nikotinamid

58.

2 H2O2 → 2 H2O + O2

Yukarıdaki tepkimeyi aşağıdaki enzimlerden hangisi katalizler?

A) Sitokrom oksidaz

B) Monoamin oksidaz

C) Katalaz

D) Superoksit dismutaz

E) Aldehit dehidrogenaz

59.

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin koenzimi NADP+ dir?

A) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz

B) Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz

C) Laktat dehidrogenaz

D) α -Ketoglutarat dehidrogenaz

E) Pirüvat dehidrogenaz

60.

2006 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2 Soru 60

Allosterik enzimlerde, yukarıda verilen grafiğin x ekseni, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) 1/(S)

B) (S)

C) t (zaman)

D) t (ºC)

E) pH

61.

Aşağıdakilerden hangisi transaminasyona girmez?

A) Alanin

B) Glutamik asit

C) Aspartik asit

D) Lizin

E) Valin

62.

Bütün transaminazların katalitik merkezinde bulunan koenzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piridoksal fosfat

B) Tiamin pirofosfat

C) Lipoik asit

D) NAD+

E) FAD

63.

Pirüvata dönüşmeyen amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alanin

B) Glisin

C) Lösin

D) Treonin

E) Serin

64.

Serotonin sentezi için aşağıdaki amino asitlerden hangisi gereklidir?

A) Tirozin

B) Triptofan

C) Treonin

D) Prolin

E) Hidroksiprolin

65.

Açlık durumunda kaslardan karaciğere en fazla taşınan amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glisin

B) Prolin

C) Hidroksiprolin

D) Alanin

E) Metionin

66.

Aşağıdakilerden hangisi kreatin biyosentezinde başlangıç ya da ara bileşik olarak yer almaz?

A) Arjinin

B) Glisin

C) Guanidoasetik asit

D) S-adenozilmetionin

E) Tetrahidrofolik asit

67.

Fosfofruktokinazı etkileyerek, glikolizi hızlandıran bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sitrat

B) ATP

C) AMP

D) cAMP

E) Yağ asitleri

68.

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin mitokondriyal formu üre sentezinde, sitoplazmik formu ise pirimidin bazlarının sentezinde rol oynar?

A) Aspartat transkarbamoilaz

B) Ornitin transkarbamoilaz

C) Karbamoil fosfat sentetaz

D) Arjinaz

E) Orotidilik asit dekarboksilaz

69.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi, pirimidin bazlarının yıkım ürünü değildir?

A) β -Alanin

B) Karbondioksit

C) Amonyak

D) Ürik asit

E) β -Aminoizobütirik asit

70.

Aşağıdaki nükleotid çiftlerinin hangisinde bir nükleotid diğerinin metillenmiş formudur?

A) UMP-CMP

B) dUMP-dTMP

C) AMP-GMP

D) dUMP-dCMP

E) dAMP-dGMP

71.

Aşağıdaki vitaminlerden hangisi, timidilat sentezi için gereklidir?

A) Riboflavin

B) Pantotenik asit

C) Folik asit

D) Askorbik asit

E) Nikotinik asit

72.

Adrenalin aşağıdaki amino asitlerin hangisinden sentezlenir?

A) Triptofan

B) Tirozin

C) Metionin

D) Treonin

E) Glisin

73.

ACTH, kortizol biyosentezinde hangi basamakta etkili olur?

A) Kolesterol → pregnenolon

B) Pregnenolon → progesteron

C) Progesteron → 17-hidroksiprogesteron

D) 17-hidroksiprogesteron → 11-deoksikortizol

E) 11-deoksikortizol → kortizol

74.

İnsanda, keton cisimleri aşağıdaki doku ya da organların hangisinde oluşur?

A) İncebağırsak

B) Karaciğer

C) Kas dokusu

D) Adipoz doku

E) Böbrekler

75.

Aşağıdaki pankreas enzimlerinden hangisinin zimojen formu yoktur?

A) Kimotripsin

B) Tripsin

C) Elastaz

D) Karboksipeptidaz

E) α -Amilaz

76.

Pentoz fosfat yolunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) Eritroz 4-fosfat

B) Ksiloz 5-fosfat

C) Fruktoz-1,6-difosfat

D) 6-Fosfoglukonat

E) Fruktoz 6-fosfat

77.

Aşağıdakilerden hangisi, glukoneogenez yolunda rol oynayan enzimlerden biri değildir?

A) Fosfoenolpirüvat karboksikinaz

B) Pirüvat karboksilaz

C) Pirüvat kinaz

D) Fruktoz-1,6-difosfataz

E) Glukoz 6-fosfataz

78.

Aşağıdakilerden hangisi mukopolisakkarit (glikozaminoglikan) değildir?

A) Kondroitin sülfat

B) Hiyalüronik asit

C) Heparin

D) Keratan sülfat

E) L-fukoz

79.

Bir multienzim kompleksi olan pirüvat dehidrogenazın gereksinim duyduğu aşağıdaki koenzimlerden hangisinin görevi, karşısında belirtilen değildir?

A) Koenzim: FAD - Görevi: Tepkimede son elektron alıcısı olmak

B) Koenzim: Lipoik asit - Görevi: Açil grubunu taşımak

C) Koenzim: Koenzim A - Görevi: Açil grubunun son alıcısı olmak

D) Koenzim: NAD+ - Görevi: FADH2 yi oksitleyerek rejenere etmek

E) Koenzim: Tiamin pirofosfat - Görevi: Pirüvatı dekarboksile etmek

80.

Aşağıdakilerden hangisi lesitinin yapısında bulunmaz?

A) Yağ asidi

B) Gliserol

C) Fosfat

D) Kolin

E) Serin

81.

Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi en yüksek miktarda trigliserid içerir?

A) Ara dansiteli lipoproteinler

B) Düşük dansiteli lipoproteinler

C) Yüksek dansiteli lipoproteinler

D) Şilomikronlar

E) Çok düşük dansiteli lipoproteinler

82.

Malat aspartat yolunda ( α -gliserol fosfat yolu) aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Amino asitlerin mitokondriye taşınması

B) Krebs döngüsü ara ürünlerinin mitokondriye ta- şınması

C) Sitoplazmik NADH ın indirgeyici gücünün mitokondriye taşınması

D) Trigliserid sentezi için gliserol sağlanması

E) Glukoneogenez için substrat sağlanması

83.

Aşağıdakilerden hangisi, ATP sentetazın sap kısmına bağlanarak protonların mitokondriyal matrikse yeniden girişini engeller ve elektron transportunu durdurur?

A) Oligomisin

B) 2-4 dinitrofenol

C) Atraktilozid

D) Sodyum azid

E) Siyanür

84.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin katabolizması için B12 vitamini gereklidir?

A) Hidroksimetil glutaril-KoA

B) Asetoasetil-KoA

C) Süksinil-KoA

D) Asetil-KoA

E) Metilmalonil-KoA

85.

Tay-Sachs hastalığında aşağıdaki enzimlerden hangisinde eksiklik gözlenir?

A) Beta-galaktozidaz

B) Hekzosaminidaz

C) Arilsülfataz A

D) Glukoserebrozidaz

E) Sfingomiyelinaz

86.

Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği sonucunda beriberi hastalığı gözlenir?

A) Tiamin

B) Biotin

C) Retinol

D) Kalsiferol

E) Alfa tokoferol

87.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi detoksifikasyonda rol oynamaz?

A) PAPS

B) Metionin

C) Glisin

D) Fumarik asit

E) Glutatyon

88.

Başka karaciğer hastalığı olmayan bir kişide, alkol kullanımı ve bırakılmasının izlenmesinde aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum konsantrasyonundaki değişmeler önemli bir kriter olarak kullanılır?

A) Serum glutamil oksaloasetat transaminaz

B) İzositrat dehidrogenaz

C) Alkalen fosfataz

D) Laktik dehidrogenaz

E) Gama glutamil transferaz

89.

Protein biyosentezi, aşağıdaki hücre organellerinin hangisinde gerçekleşir?

A) Ribozom

B) Golgi cisimciği

C) Lizozom

D) Mitokondri

E) Nükleus

90.

Aşağıdaki steroid hormonlardan hangisi, 18 karbonlu olup aromatik bir halkaya sahiptir?

A) Testosteron

B) Progesteron

C) Östradiol

D) Androstenedion

E) Kortizol

91.

Aşağıdakilerden hangisi hipofizde sentezlenen hormonlardan biri değildir?

A) Prolaktin

B) Aldosteron

C) ACTH

D) Oksitosin

E) Vazopresin

92.

Aşağıdaki amino asitlerden hangisi, tiroksin sentezinde görev alır?

A) Tirozin

B) Glisin

C) Alanin

D) Valin

E) Serin

93.

Aşağıdakilerden hangisi lipolizi inhibe eder?

A) Büyüme hormonu

B) ACTH

C) İnsülin

D) Glukagon

E) Adrenalin

94.

Aşağıdaki hormonlardan hangisi plazmada proteinlere bağlı olarak taşınmaz?

A) T3

B) Kortizol

C) Testosteron

D) Kalsitonin

E) Progesteron

95.

Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikoprotein yapısındadır?

A) Tiroid stimüle edici hormon

B) ACTH

C) Kortikotropin releasing hormon

D) Noradrenalin

E) Kortizol

96.

İnsülin, aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini azaltır?

A) Glukokinaz

B) Fosfofruktokinaz

C) Pirüvat kinaz

D) Glikojen sentaz

E) Glukoz 6-fosfataz

97.

Aşağıdaki yüksek enerjili bileşiklerden hangisi kas dokusunda depo enerji kaynağı olarak bulunur?

A) UTP

B) Kreatin fosfat

C) Süksinil-KoA

D) GTP

E) CTP

98.

Aşağıdaki enzimlerden hangisi kollajendeki çapraz bağların oluşmasında görev alır?

A) Prokollajen peptidaz

B) Lizil oksidaz

C) Lizil hidroksilaz

D) Prolil hidroksilaz

E) Galaktozil transferaz

99.

Glutamik asidin dekarboksilasyonu sonucunda, aşağıdaki nörotransmitterlerden hangisi oluşur?

A) Asetilkolin

B) Noradrenalin

C) γ -Aminobütirik asit

D) Serotonin

E) Dopamin

100.

Kan pıhtılaşması sırasında fibrinojeni fibrine çeviren enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plazmin

B) Kallikrein

C) Elastaz

D) Kollajenaz

E) Trombin

Cevap Anahtarı

1. Soru Cevabı

B

2. Soru Cevabı

B

3. Soru Cevabı

C

4. Soru Cevabı

B

5. Soru Cevabı

D

6. Soru Cevabı

A

7. Soru Cevabı

B

8. Soru Cevabı

A

9. Soru Cevabı

E

10. Soru Cevabı

D

11. Soru Cevabı

B

12. Soru Cevabı

D

13. Soru Cevabı

A

14. Soru Cevabı

B

15. Soru Cevabı

A

16. Soru Cevabı

A

17. Soru Cevabı

C

18. Soru Cevabı

A

19. Soru Cevabı

D

20. Soru Cevabı

E

21. Soru Cevabı

D

22. Soru Cevabı

B

23. Soru Cevabı

B

24. Soru Cevabı

E

25. Soru Cevabı

A

26. Soru Cevabı

C

27. Soru Cevabı

D

28. Soru Cevabı

E

29. Soru Cevabı

A

30. Soru Cevabı

D

31. Soru Cevabı

B

32. Soru Cevabı

B

33. Soru Cevabı

E

34. Soru Cevabı

C

35. Soru Cevabı

A

36. Soru Cevabı

E

37. Soru Cevabı

B

38. Soru Cevabı

D

39. Soru Cevabı

A

40. Soru Cevabı

D

41. Soru Cevabı

E

42. Soru Cevabı

B

43. Soru Cevabı

C

44. Soru Cevabı

A

45. Soru Cevabı

D

46. Soru Cevabı

E

47. Soru Cevabı

C

48. Soru Cevabı

A

49. Soru Cevabı

B

50. Soru Cevabı

D

51. Soru Cevabı

C

52. Soru Cevabı

A

53. Soru Cevabı

D

54. Soru Cevabı

C

55. Soru Cevabı

B

56. Soru Cevabı

D

57. Soru Cevabı

E

58. Soru Cevabı

C

59. Soru Cevabı

A

60. Soru Cevabı

B

61. Soru Cevabı

D

62. Soru Cevabı

A

63. Soru Cevabı

C

64. Soru Cevabı

B

65. Soru Cevabı

D

66. Soru Cevabı

E

67. Soru Cevabı

C

68. Soru Cevabı

C

69. Soru Cevabı

D

70. Soru Cevabı

B

71. Soru Cevabı

C

72. Soru Cevabı

B

73. Soru Cevabı

A

74. Soru Cevabı

B

75. Soru Cevabı

E

76. Soru Cevabı

C

77. Soru Cevabı

C

78. Soru Cevabı

E

79. Soru Cevabı

A

80. Soru Cevabı

E

81. Soru Cevabı

D

82. Soru Cevabı

C

83. Soru Cevabı

A

84. Soru Cevabı

E

85. Soru Cevabı

B

86. Soru Cevabı

A

87. Soru Cevabı

D

88. Soru Cevabı

E

89. Soru Cevabı

A

90. Soru Cevabı

C

91. Soru Cevabı

B

92. Soru Cevabı

A

93. Soru Cevabı

C

94. Soru Cevabı

D

95. Soru Cevabı

A

96. Soru Cevabı

E

97. Soru Cevabı

B

98. Soru Cevabı

B

99. Soru Cevabı

C

100. Soru Cevabı

E
Brave Browser

Günün Tıbbi Kelimeleri

To Make Ill : Hasta etmek, hastalandırmak.

Abdomen Obstipum : 1. Vücudun göğüs kafesi ile pelvis arasında kalan ve insanların ve diğer memelilerin mide, bağırsak, karaciğer, dalak ve pankreasını kaplayan kısmı. Ayrıca göbe...

Albumosemia : n. Kanda albümoz bulunması, albümozemi.

Opia : suff. Görme anlamına sonek.

Ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.

Intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.

En Çok Aranan Tıp Terimleri

Dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,

Lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.

Pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.

Mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.

Anus : n. 1. anus. makat; 2. Ağız, medhal, delik; 3. Psikiyatride sindirim kanalının başlangıç (proximal) noktası (ağız) ve bitim kısmı (anus) özellikle bazı psikopati...

Antrum : n. (pl. antra) 1. Oyuk, mağar,a sinüs: içi hava dolu ve duvarları mukoza ile örtülü kemik boşluğu; 2. Midenin pilorik ucundaki şişlik.

Bağış yaparak bizi destekleyin

BTC: 1JUHtod758V2Bs5jxzB5pDhyBoEa9emxga

ETH: 0x1d6c6118d605aafd1ded155789aca1d1a85d393b

LTC: LTzycFNc3JhWT7eUNKvSfM8Zay8BZwTrGY

VIA: VhAnvBdBhrPUzCGzCKbR9DwkFDJcUx7qoX