Acetaldehydase teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Asetik aldehidin asetik aside oksitlenmesini kamçılayan bir maya (enzyme), asetaldehidaz.

Asetaldehitin asetik aside oksidasyonunu katalize eden bir enzim.