Adenalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Bez ağrısı, adenalji (glandüler ağrı).