Agromania teriminin tıbbi anlamı; n. İnziva (suğma) manisi.