Agrammatism teriminin tıbbi anlamı; n. Sintaks (sözdizimi) afazisi.