Abiotrophy teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya; 2. Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği.

İsim 1. abiotrofi - canlılık kaybı ve görünürde herhangi bir yaralanma nedeniyle olmayan hücre ve dokuların dejenerasyonu
gerileme, yozlaşma - daha karmaşık olandan daha basit bir biyolojik forma geçiş