Acystia teriminin tıbbi anlamı; n. Konjenital idrar kesesi yokluğu.