Aelurophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi kedi korkusu, kedi fobisi.