Albuminolysis teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Proteoliz, Proteinlerin ayrışması.