Albumosuria teriminin tıbbi anlamı; n. Albümoz işeme, albümozüri.