Alkaptonuria teriminin tıbbi anlamı; n. Alkapton işeme, alkaptonüri.