Allocinesia teriminin tıbbi anlamı; n. Aloerotizm (kendi kendine yapılan cinsi tatmine karılık olmak üzere başka bir obje ve şahsa çevrili cinsel eğilimi anlatmak için kullanılan terim).