Alveus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. alvei) Kanal, mecra, çukur.