Anconeus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. anconei) Dirsek kası, ankoneus.