Antipyrinomania teriminin tıbbi anlamı; n. Aşırı antipirin düşkünlüğü, antipirin, iptilası.