Apertura Orbitae teriminin tıbbi anlamı; anat. Göz çukuru.