Appendix teriminin tıbbi anlamı; n. Körbarsağın solucanımsı uzantısı, apandis, apendiks.