Caput Ossis Capiti teriminin tıbbi anlamı; Büyük (başlı) kemik (os capitatum) başı.