Gyrus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.