Heteradenia teriminin tıbbi anlamı; n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.