Iatrogenic teriminin tıbbi anlamı; n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.