Labarraque's Solution teriminin tıbbi anlamı; Sudaki sodyum hipoklorür eriyiği;