Pentosuric teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.