Peptogenic teriminin tıbbi anlamı; a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.