Pharygnotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.