Pharyngodynia teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak ağrısı, farengodini.