Pharyngoscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak muayenesi, farengoskopi.