Phenomenon teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.