Phonasthenia teriminin tıbbi anlamı; n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.