Phrayngotome teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.