Pleocytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.