Polyhydruria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.