Trachealgia teriminin tıbbi anlamı; n. Trakea ağrısı.