Zonula teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. zonulae). Kuşakçık, mıntakacık.