2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2006 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. Soruları çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Aşağıdaki kaslardan hangisi, kola addüksiyon, ekstansiyon ve iç rotasyon yaptırır?

 • M. deltoideus’un arka bölümü
 • M. brachioradialis
 • M. supraspinatus
 • M. latissimus dorsi
 • M. deltoideus’un orta bölümü
2.

Aşağıdaki larenks kaslarından hangisi rima glottidis’in açılmasını sağlar?

 • M. cricothyroideus
 • M. cricoarytenoideus posterior
 • M. thyroarytenoideus
 • M. cricoarytenoideus lateralis
 • M. arytenoideus
3.

Aşağıdaki damarlardan hangisi Arteria carotis externa’nın dallarından biri değildir?

 • A. transversa faciei
 • A. pharyngea ascendens
 • A. maxillaris
 • A. facialis
 • A. auricularis posterior
4.

Alt dudağın orta kısmının, ağız döşemesinin ve dilin uç kısmının lenfatik akımı aşağıdaki lenf nodüllerinden hangisine drene olur?

 • Nodi submandibulares
 • Nodi parotidei superficiales
 • Nodi submentales
 • Nodi cervicales laterales
 • Nodi cervicales anteriores
5.

Canalis carpi’nin ön duvarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 • Ligamentum collaterale carpi radiale
 • Ossa carpalis distalis
 • Ligamentum radiocarpale palmare
 • Ligamentum radiocarpale dorsale
 • Retinaculum flexorum
6.

Varicella zoster virus enfeksiyonu aşağıdaki ganglionlardan hangisini en sık tutar?

 • Alt torasik
 • Üst servikal
 • Stellat
 • Pterigopalatin
 • Vestibüler
7.

Foramen stylomastoideum ağzında kitle olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

 • Kornea refleksi kaybı
 • Mimik kaslarında zayıflık
 • Dilin 2/3 ön bölgesinde tat duyusu kaybı
 • Çiğneme kaslarında zayıflık
 • Hiperakuzi
8.

2006 TUS Eylül Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 8

Şekildeki taralı bölgenin deri duyusunu ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir?

 • N. cutaneus femoris lateralis
 • N. cutaneus femoris intermedius
 • N. saphenus
 • N. suralis
 • N. peroneus superficialis
9.

Ses titreşimini orta kulaktan iç kulağa ileten olu- şum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Basis stapedis
 • Caput mallei
 • Membrana tympanica
 • Cochlea
 • Incus
10.

Aşağıdakilerden hangisi Ligamentum arcuatum mediale’nin arkasından geçerek abdomene ulaşır?

 • Nervus splanchnicus major
 • Truncus sympathicus
 • Nervus phrenicus
 • Vena hemiazygos
 • Nervus vagus
11.

Deride, miyoepitelyal hücreler aşağıdaki oluşumların hangisinde bulunur?

 • Ekrin ter bezleri
 • Kıl folikülleri
 • Stratum granulosum
 • Stratum basale
 • Sebase bezler
12.

Pleksus koroideus’ta,
I. pia mater,
II. epandim,
III. araknoid,
IV. dura mater
yapılarından hangileri birbiriyle komşuluk yapar?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
13.

Aşağıdaki hücrelerden hangisinin dendritleri stratum moleculare’de dallanarak yayılır ve aksonu substansia alba’ya girer?

 • Otonom sinir sistemi ganglionik nöronu
 • Serebral korteksteki oligodendrosit
 • Medulla spinalisteki motor nöron
 • Serebral korteks piramidal nöronu
 • Beyincikteki Purkinje hücresi
14.

Fetüste, major konjenital anomali oluşumunda teratojenlerin en etkili olduğu dönem gebeliğin kaçıncı haftalarıdır?

 • 1. – 2.
 • 4. – 8.
 • 12. – 14.
 • 20. – 25.
 • 30. – 36.
15.

Karaciğer Disse aralığında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Miyelinsiz sinir aksonları
 • Plazma
 • Retikülum lif ağı
 • Elastik lif ağı
 • Mikrovillüsler
16.

Aşağıdaki grafikte tetraetilamonyumun (TEA) aksiyon potansiyeline etkisi gösterilmiştir.

2006 TUS Eylül Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 16

Buna göre TEA’nın etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

 • K+ ya karşı zar geçirgenliğini artırması
 • K+ kanallarını bloke ederek repolarizasyonu geciktirmesi
 • Na+ ya karşı zar geçirgenliğini artırması
 • Na+ – K+ pompasını aktive etmesi
 • Na+ kanallarını bloke ederek depolarizasyonu önlemesi
17.

Bir elektrokardiyogramda, dakikada 100 P dalgası ve P dalgalarından tamamen bağımsız 40 QRS-T kompleksi gözleniyor.

Bu durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

 • Birinci derece A-V blok
 • İkinci derece A-V blok
 • Üçüncü derece A-V blok
 • Sinoatrial blok
 • Dal bloğu
18.

Aşağıdakilerden hangisi plazminojen aktivatörüdür?

 • Plazmin
 • α2-antiplazmin
 • Streptokinaz
 • α2-makroglobulin
 • Fletcher faktör
19.

Aşağıdakilerden hangisi, kronik olarak aşırı mineralokortikoid salınımı olan kişilerde gözlenmesi beklenen durumlardan biri değildir?

 • Hipertansiyon
 • Ekstraselüler sıvı volümünde artma
 • Hipopotasemi
 • Poliüri
 • Metabolik asidoz
20.

Bazal ganglionların corpus striatum kesimindeki kolinerjik ara nöronların ve GABA-erjik nöronların dejenerasyonu, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • Parkinson hastalığı
 • Atetoz
 • Ballismus
 • Huntington hastalığı
 • Şizofreni
21.

Üre sentezinde, üreyi oluşturan tüm azot ve karbon atomlarını içeren bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süksinat
 • Arjinin
 • Ornitin
 • Sitrülin
 • Karbamoil fosfat
22.

Aşağıdaki bakteri enzimlerinden hangisi siprofloksasin ile inhibe edilir?

 • DNA polimeraz
 • RNA polimeraz
 • DNA helikaz
 • DNA ligaz
 • Topoizomeraz II
23.

Aşağıdaki zimojenlerden hangisinin aktif şekli, diğer zimojenleri de aktive eder?

 • Proelastaz
 • Prokarboksipeptidaz
 • Kimotripsinojen
 • Tripsinojen
 • Prolipaz
24.

Aşağıdaki apoproteinlerden hangisi lipoprotein lipaz enzimini aktive ederek trigliserid yıkımını artırır?

 • Apo CII
 • Apo B48
 • Apo B100
 • Apo E
 • Apo A1
25.

Ökaryotlarda pre-mRNA nın işlenmesinde aşağıdaki mekanizmalardan hangisi rol almaz?

 • 5' ucuna “cap” eklenmesi
 • 3' ucuna poli(A) kuyruğu eklenmesi
 • Homolog rekombinasyon
 • Splicing
 • Alternatif splicing
26.

Komplementer DNA (cDNA) sentezinde kullanılan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 • DNA ligaz
 • Endonükleaz
 • DNA polimeraz
 • Revers transkriptaz
 • Ekzonükleaz
27.

Aşağıdaki hormonlardan hangisi, plazmada seks hormonu bağlayıcı globuline (SHBG) en düşük oranda bağlanır?

 • Testosteron
 • Progesteron
 • Dihidrotestosteron
 • Östron
 • Östradiol
28.

IgG molekülünün, antijen ile özgül olarak bağlanan bölgeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • VL, CL
 • VH, CH2
 • VL, VH
 • VH, CH1
 • CH1, CH2, CH3
29.

Aşağıdaki vitaminlerden hangisi CO2 grubu taşıyıcısı olarak görev yapar?

 • Niasin
 • Riboflavin
 • Tiamin
 • Biotin
 • Piridoksin
30.

Aşağıdaki enzimlerden hangisi ince bağırsak mukoza hücreleri tarafından salgılanmaz?

 • Maltaz
 • Trehalaz
 • Dipeptidaz
 • Laktaz
 • Ribonükleaz
31.

Hücre zarından kalsiyum iyonunun translokasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Pasif kolaylaştırılmış transporttur.
 • Simport sistemdir.
 • Serinin ATP tarafından fosforillenmesini gerektirir.
 • Taşıyıcıya bir Ca2+-kalmodulin kompleksinin bağlanması ile kontrol edilir.
 • Hücre içi kalsiyum konsantrasyonu ekstraselüler sıvıdan daha yüksektir.
32.

Aşağıdaki moleküllerden hangisi, hücre zarında yer alan lipid yapıdaki çift tabakadan diğerlerine göre daha kolay geçer?

 • Üre
 • Gliserol
 • Su
 • Glukoz
 • Sodyum
33.

Bir 100 metre yarışı sırasında kaslar için gerekli ATP nin en büyük kısmı aşağıdaki kaynakların hangisinden gelir?

 • Kreatin fosfat
 • Kas glikojeninin laktata dönüşmesi
 • Kas glikojeninin CO2 ye dönüşmesi
 • Karaciğer glikojeninin CO2 ye dönüşmesi
 • Yağ asitlerinin CO2 ye dönüşmesi
34.

Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisinin düzeyi hemoliz durumunda azalır?

 • Albümin
 • Prealbümin
 • Haptoglobin
 • Seruloplazmin
 • Transferrin
35.

Akut miyokart enfarktüsünde 12-48 saat içinde serumda en üst düzeylere ulaşan ve 5-14 gün içinde normale dönen laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alkalen fosfataz
 • Kreatin kinaz
 • Laktat dehidrogenaz
 • Miyoglobin
 • Troponin
36.

I. Gliserol
II. Amino asitler
III. Kolesterol
IV. Yağ asitleri
V. Laktat

Açlık durumunda kan şekerini normal seviyede tutmak için, yukarıdakilerden hangileri glukoz sentezlemede kullanılmaz?

 • I ve III
 • I ve V
 • II ve V
 • III ve IV
 • IV ve V
37.

Aşağıdakilerden hangisi amonyağın nörotoksisitesi ile ilgili değildir?

 • Glukoz sentezinin azalması
 • α -ketoglutaratın azalması
 • Mitokondride ATP yapımının azalması
 • Glutamatın azalması
 • Sinir hücresi zarında fonksiyon bozukluğu
38.

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, bilinen glikojen depo hastalıklarından birine neden olmaz?

 • Glukoz 6-fosfataz
 • Asit maltaz ( α -1,4-glukozidaz)
 • Amilo-1,6-glukozidaz
 • (1,4 → 1,6) transglukozilaz
 • β -1,4-glukozidaz
39.

Aşağıdakilerden hangisi insanda kolesterolün kullanım yollarından biri değildir?

 • Hücre zarlarının yapısına katılmak
 • Steroid hormon sentezi
 • Safra asitleri yapımı
 • Enerji elde etmek üzere oksidasyon
 • Vitamin D sentezi
40.

Serumda alkalen fosfataz düzeyinin artışına aşağıdaki enzimlerden hangisinin eşlik etmesi, safra stazını düşündürür?

 • γ -glutamiltransferaz
 • Alanin aminotransferaz
 • Aspartat aminotransferaz
 • Kreatin fosfokinaz
 • Laktat dehidrogenaz
41.

Aşağıdakilerden hangisi, Gram(-) bakterilerin hücre duvarında endotoksin aktivitesinden sorumludur?

 • Teikoik asit
 • Porin
 • Teikuronik asit
 • Peptidoglikan
 • Lipid A
42.

F-faktörü aracılığıyla bakteriler arasında direnç genlerinin geçişi aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle gerçekleşir?

 • Transformasyon
 • Konjugasyon
 • Transpozisyon
 • Transdüksiyon
 • Transfeksiyon
43.

Aşağıdaki stafilokokkal toksinlerden hangisi superantijen özelliği gösterir?

 • Alfa toksin
 • Eksfoliatif toksin
 • Toksik şok sendromu toksini
 • Lökosidin
 • Delta toksin
44.

Aşağıdaki bakterilerin hangisinde ATP sentezleme yeteneği yoktur?

 • Rickettsia
 • Mycoplasma
 • Coxiella
 • Chlamydia
 • Brucella
45.

Ateş, bulantı-kusma, şiddetli karın ağrısı ve sulukanlı ishal şikâyetleriyle hastaneye başvuran 31 yaşındaki bir erkek hastada etken olarak aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmemelidir?

 • Enterotoksijenik Escherichia coli
 • Enteroinvaziv Escherichia coli
 • Yersinia enterocolitica
 • Campylobacter jejuni
 • Shigella dysenteriae
46.

Aşağıdakilerden hangisi 10²–10³ sayıda mikroorganizma ile ishale neden olabilen ve kan dolaşımına nadiren geçen bir mikroorganizmadır?

 • Salmonella typhimurium
 • Campylobacter jejuni
 • Bacillus cereus
 • Clostridium difficile
 • Shigella flexneri
47.

Uzun ve zor bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan bir hastada, sepsis belirtileri ortaya çıkması üzerine yoğun antibiyotik tedavisi uygulanmıştır. Kan kültüründe Gram(-) nonfermentatif çomaklar üremiş ve yapılan duyarlılık deneylerinde bakteri, trimetoprimsulfametoksazole duyarlı, sefalosporinlere, antipseudomonal penisilinlere, aminoglikozidlere, imipenem ve kinolonlara dirençli bulunmuştur.

Bu hastadaki klinik tabloya aşağıdaki bakterilerden hangisinin neden olduğu düşünülmelidir?

 • Salmonella typhi
 • Escherichia coli
 • Clostridium difficile
 • Stenotrophomonas maltophilia
 • Brucella melitensis
48.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi soğuk aglütinin oluşumuna neden olur?

 • Rickettsia rickettsii
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Chlamydia pneumoniae
49.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi özellikle bina soğutma sistemleri veya havuzlardan bulaşarak insanlarda atipik pnömoniye yol açar?

 • Streptococcus pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Haemophilus influenzae
 • Chlamydia pneumoniae
 • Adenovirus
50.

Aşağıdakilerden hangisi Mycobacterium tuberculosis’e karşı immün yanıt gelişiminde primer rolü oynar?

 • NK hücreleri
 • Plazma hücreleri
 • Polimorfonükleer lökositler
 • B lenfositleri
 • Makrofajlar
51.

Bu soru iptal edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi protozoa ve helmintlerin konak immün cevabından kaçış mekanizmalarından biri değildir?

 • Kist formuna dönüşme
 • Konak antijenleri ile maskelenme
 • Makrofajlar içinde yaşayabilme
 • Fagozom oluşumunu engelleme
 • Yüzey antijenlerinde değişim
52.

Arthus reaksiyonu aşağıdaki immün mekanizmalardan hangisinin sonucunda gelişir?

 • Atopi
 • Tip I hipersensitivite
 • Tip II hipersensitivite
 • Tip III hipersensitivite
 • Tip IV hipersensitivite
53.

Viral genom replikasyonu sırasında kullanılan,

I. DNA polimeraz,
II. DNA bağımlı RNA polimeraz,
III. revers transkriptaz,
IV. RNA bağımlı RNA polimeraz

enzimlerinden hangileri mutlaka virus tarafından kodlanmalıdır?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve IV
 • III ve IV
54.

Aşağıdakilerden hangisi, virus aşılarının hazırlanmasında uygulanan yöntemlerden biri değildir?

 • Çok sayıda pasajlarla attenüasyon
 • Fiziksel ve kimyasal ajanlarla inaktivasyon
 • Polisakkarit izolasyon ve purifikasyon
 • Ökaryotik hücrelerde rekombinasyon
 • Birden fazla farklı aşı suşu ile kombinasyon
55.

Aşağıdaki viruslardan hangisi erythema infectiosum’a neden olur?

 • Rubella virus
 • Parvovirus B19
 • Coxsackie B virus
 • Echovirus
 • İnsan papilloma virusu
56.

İnaktif influenza virus aşısının içerdiği viral komponentler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A, B ve C tiplerinin hemaglütininleri
 • A ve B tiplerinin nükleoprotein ve nöraminidazı
 • A ve B tiplerinin hemaglütinin ve nöraminidazı
 • A ve C tiplerinin hemaglütininleri
 • A, B ve C tiplerinin nükleoproteinleri
57.

Aşağıdaki depo küflerinden hangisi aflatoksin üretir?

 • Rhizopus arrhizus
 • Microsporum audovinii
 • Aspergillus flavus
 • Trichophyton rubrum
 • Mortierella wolfii
58.

Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisinin kanbeyin bariyerinden geçişi en fazladır?

 • Amfoterisin-B
 • Nistatin
 • Griseofulvin
 • Ketokonazol
 • Flukonazol
59.

Aşağıdaki paraziter hastalıkların hangisinde, immün yanıt baskılandığında yaşamı tehdit edici hiperenfeksiyonlar gelişebilir?

 • Enterobius vermicularis
 • Taenia saginata
 • Necator americanus
 • Strongyloides stercoralis
 • Echinococcus granulosus
60.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi karasu ateşinin etkenidir?

 • Plasmodium falciparum
 • Toxoplasma gondii
 • Trypanosoma gambiense
 • Leishmania tropica
 • Leishmania donovani
61.

Likefaksiyon nekrozu en sık hangi organda görülür?

 • Karaciğer
 • Akciğer
 • Dalak
 • Böbrek
 • Beyin
62.

Hücre boyutunun artması aşağıdaki adaptasyon örneklerinden hangisinin temel özelliğidir?

 • Laktasyonda memenin büyümesi
 • Kapak hastalıklarında miyokart kalınlaşması
 • Solunum yollarında skuamöz epitel oluşması
 • Yaşlılıkta girusların incelip sulkusların genişlemesi
 • Nodüler guatrda tiroid büyümesi
63.

Aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisi şokta gözlenmez?

 • Kalpte kontraksiyon bant nekrozu
 • Böbrekte akut tübüler nekroz
 • Akciğerde diffüz alveol hasarı
 • Karaciğerde mikrosteatoz
 • İnce bağırsakta hemorajik enteropati
64.

Aşağıdaki durumların hangisinde insanda primer hepatoselüler karsinom gelişme olasılığı en yüksektir?

 • Wilson hastalığı
 • Sigara kullanımı
 • Androjenik steroid kullanımı
 • Herediter tirozinemi
 • Primer biliyer siroz
65.

Aşağıdakilerin hangisinde malign neoplazm gelişim riski istatistiksel olarak en düşüktür?

 • Servikal skuamöz displazi
 • Uterus leyomiyomları
 • Kronik ülseratif kolit
 • Endometriyal atipik hiperplazi
 • Hepatik siroz
66.

Plastik boru üreten bir fabrikada 15 yıldır çalışan bir işçide, karaciğerde kitle saptanıyor. Yapılan biyopsi, immünohistokimyasal olarak vimentin pozitif, sitokeratin negatif, iğsi hücreli bir neoplazm varlığını ortaya koyuyor.

Aşağıdaki maddelerden hangisine maruz kalmak bu neoplazmın gelişiminde rol oynayabilir?

 • Radon
 • Benzen
 • Siklofosfamid
 • Vinil klorit
 • Asbest
67.

Akut respiratuvar distres sendromunun (diffüz alveolar zedelenme) en karakteristik patolojik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vaskülit
 • Hiyalin membranlar
 • Granülomlar
 • Lenfosit infiltrasyonu
 • Koagülasyon nekrozu
68.

Çevresel erionite maruz kalan kişilerde en sık görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malign timoma
 • Hepatoselüler karsinom
 • Malign mezotelyom
 • Mesane değişici epitel karsinomu
 • Malign melanom
69.

Barrett özofagusunda izlenen morfolojik değişiklikler aşağıdaki patolojik olaylardan hangisine örnektir?

 • Hiperplazi
 • Hipertrofi
 • Atrofi
 • Metaplazi
 • Anaplazi
70.

DNA onarım genlerindeki mutasyonlar aşağıdaki gastrointestinal polip hastalıklarından hangisiyle ilişkilidir?

 • Gardner sendromu
 • Ailesel adenomatöz polipozis sendromu
 • Peutz-Jeghers sendromu
 • Tüberoz skleroz
 • Herediter nonpolipozis kolorektal kanser sendromu
71.

Aşağıdakilerden hangisi ülseratif kolitte gözlenen bulgulardan biri değildir?

 • Serozal yüzeyin inflamasyonu
 • Kolonun kesintisiz tutulumu
 • Kript lümenlerinde apseler
 • Ülser komşuluğunda rejenere mukoza
 • Toksik megakolon
72.

Portal alanlarda lenfoid kümeler ve safra kanalikülü zedelenmesi ile hepatositlerde makroveziküler yağlanma, hangi karaciğer hastalığının karakteristik bulgularıdır?

 • Toksik hepatit
 • Akut A tip viral hepatit
 • Kronik B tip viral hepatit
 • Kronik C tip viral hepatit
 • Alkolik hepatit
73.

Akut piyojenik menenjitli bir hastada gelişen serebral hemorajik infarktın nedeni en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fokal serebrit
 • Serebral flebit
 • Leptomenengeal fibrozis
 • Hidrosefali
 • Adezif araknoidit
74.

Klinik olarak proksimal kaslarda asendan paralizi ile seyreden Guillain-Barré sendromunda aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisi gözlenir?

 • Periferik sinirlerde inflamasyon ve demiyelinizasyon
 • Transsinaptik dejenerasyon ve atrofi
 • Spinal kordda yaygın vakuolar dejenerasyon
 • Küçük damarlarda yaygın mikrotrombüsler
 • Kaslarda segmental nekroz
75.

Altı yaşında bir erkek çocukta orbita içinde yer alan, yuvarlak / iğsi hücrelerden oluşan, immünohistokimyasal olarak desmin pozitif olan tümör saptanmıştır.

Bu tümör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ewing sarkomu
 • Burkitt lenfoması
 • Nöroblastom
 • Retinoblastom
 • Rabdomiyosarkom
76.

Kistik renal displazide gözlenen en karakteristik histolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Glomerüllerde kistik genişleme
 • Çapları 3-4 cm e ulaşan kistler
 • Kollektör tüplerde sakküler genişleme
 • Kıkırdak içeren immatür stroma ve tübüller
 • Kortikomedüller bölgede kistler
77.

Lipoid nefrozda gözlenen proteinürinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • İn situ immün kompleks depolanması
 • Sitotoksik antikorlar
 • Alternatif kompleman yolağının aktivasyonu
 • Sitotoksik T hücre reaksiyonu
 • Glomerüler polianyon kaybı
78.

Aşağıdakilerden hangisi mesanedeki invazif ürotelyal karsinomların gelişmesinde rol oynayan prekürsör lezyonlardan biridir?

 • BCG uygulaması ile gelişen granülomlar
 • Papiller ürotelyal hiperplazi
 • Kronik nonspesifik sistit
 • Konjenital divertiküller
 • Mesane mukozasında malakoplaki
79.

t(11;22) (q24;q12) translokasyonu aşağıdaki kemik tümörlerinden hangisi için karakteristiktir?

 • Multipl miyelom
 • Osteosarkom
 • Ewing sarkomu
 • Dev hücreli kemik tümörü
 • Kordoma
80.

Testis tümörlerinde, alfa-fetoprotein aşağıdakilerin hangisinden köken alır?

 • Yolk sac tümörü
 • Koryokarsinom
 • Seminom
 • Leydig hücreli tümör
 • Sertoli hücreli tümör
81.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğerdeki mikrozomal enzimleri indükler?

 • Simetidin
 • Eritromisin
 • Fenobarbital
 • Kloramfenikol
 • Fenilbutazon
82.

Kompetitif antagonisti en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlacın oluşturduğu etkinin tersini oluşturan maddedir.
 • İlacın atılımını artıran maddedir.
 • İlaç molekülüne bağlanarak etkisini engelleyen maddedir.
 • İlaç reseptörüne tersinir bağlanarak ilacın bağ- lanmasını engelleyen maddedir.
 • İlaç reseptörüne tersinmez bağlanarak ilacın bağlanmasını engelleyen maddedir.
83.

Asetilkolin, aşağıdaki sinaps gruplarının hangisinde ana nörotransmitter olarak görev yapmaz?

 • Sempatik postganglionik sinir – efektör organ sinapsı
 • Motor sinir – çizgili kas sinapsı
 • Parasempatik postganglionik sinir – efektör organ sinapsı
 • Otonom preganglionik sinir ucu – adrenal medulla hücresi
 • Vagus sinir uçları – kalpteki sinoatrial düğüm hücresi
84.

İntravenöz asetilkolin enjeksiyonunun oluşturduğu aşağıdaki etkilerden hangisi atropin tarafından önlenemez?

 • Miyozis
 • Bradikardi
 • Çizgili kaslarda fasikülasyonlar
 • Salya artışı
 • Bağırsak hareketlerinde artış
85.

Aşağıdakilerden hangisi sempatomimetik etkinlik göstererek nazal dekonjestan olarak kullanılan ilaçlardan biri değildir?

 • Adrenalin
 • Psödoefedrin
 • Fenilefrin
 • Oksimetazolin
 • Terbutalin
86.

Süksinilkolinin etkilerinin uzaması (süksinilkolin apnesi) aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle oluşur?

 • Anafilaktik reaksiyon
 • Plazma kolinesteraz eksikliği
 • Akut tolerans
 • İlacın hızlı hidrolizi
 • Aktif radikal oluşumu
87.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin birlikte kullanılması teofilinin serum düzeyini yükseltir?

 • Siprofloksasin
 • Rifampisin
 • Griseofulvin
 • Sefaklor
 • Gentamisin
88.

Aşağıdakilerden hangisi benzodiazepin toksisitesinde antagonist olarak kullanılabilir?

 • Midazolam
 • Flumazenil
 • Nalokson
 • Niketamid
 • Dantrolen
89.

Aşağıdakilerden hangisi antipsikotik ilaçların yan etkilerinden biri değildir?

 • Postural hipotansiyon
 • Kabızlık
 • Akut distoni
 • Aşırı tükürük sekresyonu
 • Tardif diskinezi
90.

Status epileptikus tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fenitoin
 • Valproat
 • Karbamazepin
 • Fenobarbital
 • Diazepam
91.

Aşağıdakilerden hangisi, akut narkotik analjezik zehirlenmelerinde kullanılır?

 • Tramadol
 • Nalokson
 • Dekstrometorfan
 • Difenoksilat
 • Fentanil
92.

Aşağıdakilerden hangisi 5-HT nin geri alınımını inhibe ederek sinaptik 5-HT düzeyinin artmasına neden olur?

 • Fluoksetin
 • Rezerpin
 • Amfetamin
 • p-klorofenilalanin
 • Ketanserin
93.

Aspirin intoksikasyonunun erken belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deliryum
 • Dispne
 • Eksitasyon
 • Hallusinasyon
 • Tinnitus
94.

Aşağıdaki antihipertansif ilaç gruplarından hangisi erektil disfonksiyona diğerlerinden daha sık yol açar?

 • α1-adrenoseptör blokörleri
 • β -adrenoseptör blokörleri
 • Tiazid grubu diüretikler
 • Kalsiyum kanal blokörleri
 • Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
95.

Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum kanal blokörlerinin kullanım endikasyonlarından biri değildir?

 • Raynaud fenomeni
 • Angina
 • Kardiyomiyopati
 • Bradikardi
 • Hipertansiyon
96.

Peptik ülser tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi, mide asit salgısını inhibe etmez?

 • Antikolinerjikler
 • Antasitler
 • Proton pompası inhibitörleri
 • H2-reseptör blokörleri
 • Prostaglandinler
97.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde metotreksat kullanılmaz?

 • Akut lenfoblastik lösemi
 • Romatoid artrit
 • Psoriazis
 • Küçük hücreli akciğer kanseri
 • Trofoblastik hastalık
98.

Kardiyak aritmi yapabilen antimikrobiyal ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doksisiklin
 • Linezolid
 • Amikasin
 • Ornidazol
 • Telitromisin
99.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hipokalsemi tedavisinde kullanılabilir?

 • Kalsitonin
 • Kalsitriol
 • Furosemid
 • Alendronat
 • Prednizolon
100.

Aşağıdaki toksinlerden hangisi santral sinir sisteminde glisin reseptörlerinin kompetitif antagonistidir?

 • Striknin
 • Bungarotoksin
 • Batrakotoksin
 • Apamin
 • Tübokürarin

Cevap Anahtarı

1. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
2. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
3. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
4. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
5. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
6. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
7. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
8. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
9. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
10. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
11. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
12. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
13. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
14. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
15. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
16. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
17. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
18. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
19. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
20. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
21. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
22. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
23. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
24. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
25. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
26. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
27. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
28. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
29. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
30. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
31. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
32. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
33. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
34. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
35. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
36. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
37. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
38. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
39. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
40. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
41. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
42. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
43. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
44. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
45. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
46. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
47. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
48. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
49. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
50. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
Bu soru iptal edilmiştir.
52. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
53. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
54. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
55. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
56. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
57. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
58. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
59. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
60. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
61. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
62. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
63. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
64. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
65. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
66. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
67. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
68. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
69. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
70. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
71. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
72. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
73. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
74. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
75. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
76. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
77. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
78. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
79. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
80. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
81. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
82. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
83. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
84. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
85. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
86. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
87. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
88. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
89. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
90. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
91. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
92. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
93. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
94. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
95. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
96. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
97. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
98. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
99. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
100. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı