2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2006 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. Soruları çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Solunum epitelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Silyalı prizmatik hücreler
 • Müköz goblet hücreleri
 • Mikrovillüs içeren hücreler
 • Bazal hücreler
 • Paryetal hücreler
2.

Aşağıdaki kan hücrelerinin hangisinde hiyalomer ve granülomer bölgeleri vardır?

 • Monosit
 • Trombosit
 • Eritrosit
 • Bazofil
 • Nötrofil
3.

Embriyogenez sürecinde oral ektoderm ile sinir dokusunun birleşmesi sonucu gelişen organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hipofiz
 • Epifiz
 • Hipotalamus
 • Tiroid
 • Paratiroid
4.

Aşağıdaki hücrelerden hangisi testiste, seminifer tübüllerde bulunmaz?

 • Spermatogonyum
 • Primer spermatosit
 • Sertoli hücresi
 • Leydig hücresi
 • Spermatid
5.

İşitme duyusunu alan kıl hücrelerin bulunduğu yapılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Cochlea kanalı – korti organı
 • Utrikulus – membranöz labirent
 • Sakkulus – makula
 • Semisirküler kanallar – krista ampullaris
 • Vestibül – oval pencere
6.

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak arteriollerde dilatasyona neden olur?

 • Noradrenalin
 • Adrenalin
 • Adenozin
 • Angiotensin II
 • Vazopresin
7.

Hematopoezde, eritroid seride morfolojik olarak tanınabilen ilk hücre aşağıdakilerden hangisidir?

 • CFU-GEMM
 • CFU-E
 • BFU-E
 • Retikülosit
 • Pronormoblast
8.

Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin yüksek dozlarda alınması hipervitaminoza ve toksik belirtilere yol açmaz?

 • Vitamin A
 • Vitamin B12
 • Vitamin E
 • Vitamin D
 • Vitamin K
9.

Tükürük sekresyonu refleksinin merkezi, beynin hangi bölgesinde yer alır?

 • Beyin sapı
 • Talamus
 • Hipotalamus
 • Bazal ganglionlar
 • Korteks
10.

Bir nöron üzerinde sonlanmış çok sayıdaki presinaptik nöronun aynı anda uyarılmasıyla postsinaptik nöronda bir aksiyon potansiyelinin oluşması olayına ne ad verilir?

 • Temporal sumasyon
 • Suksesif sumasyon
 • Oklüzyon
 • Yersel (spatial) sumasyon
 • Zamansal sumasyon
11.

Aşağıdaki bazlardan hangisi yalnızca ribonükleik asitte bulunur?

 • Timin
 • Urasil
 • Sitozin
 • Adenin
 • Guanin
12.

Bakterilerde enerji üretimi hangi yapısal bölümde gerçekleştirilir?

 • Mitokondri
 • Sitoplazma
 • Hücre duvarı
 • Sitoplazmik zar
 • Nükleoid
13.

Bakterilerde polisakkarit, nükleik asit, lipid ve pek çok amino asidin sentezinde kullanılan temel metabolit aşağıdakilerden hangisidir?

 • α -ketoglutarat
 • Okzaloasetat
 • Glukoz 6-fosfat
 • Fosfoenolpirüvat
 • Asetil-KoA
14.

Streptokokkal boğaz enfeksiyonundan sonra hasta serumunda kalp dokusuna karşı otoantikorlar saptanması, aşağıdaki otoimmünite mekanizmalarından hangisiyle açıklanabilir?

 • Timus bozukluğu
 • Dolaşım dışı antijenlerin salınması
 • Kemik iliği bozukluğu
 • Baskılayıcı T hücre bozukluğu
 • Çapraz reaksiyonlar
15.

Akut farenjit etiyolojisini araştırmak amacıyla yapılan rutin boğaz kültüründe aşağıdaki bakterilerden hangisinin üreme olasılığı en yüksektir?

 • Streptococcus pyogenes
 • Streptococcus pneumoniae
 • Staphylococcus epidermidis
 • Haemophilus influenzae
 • Klebsiella pneumoniae
16.

Aşağıdaki bakterilerden hangisinin penisiline direnci en düşüktür?

 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Pseudomonas aeruginosa
17.

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi izotonik bir ortamda Gram(-) bakterilerden protoplast, Gram(+) bakterilerden ise sferoblast yapılarının oluşmasına neden olur?

 • Kloramfenikol
 • Ofloksasin
 • Klaritromisin
 • Trimetoprim
 • Penisilin
18.

Bu soru iptal edilmiştir.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin hem antibakteriyal hem de antiprotozoal etkisi vardır?

 • Sefuroksim
 • Amoksisilin-klavulanat
 • Metronidazol
 • Tetrasiklin
 • Flukonazol
19.

Aşağıdaki hücrelerden hangisinin fagositoz fonksiyonu yoktur?

 • Kupffer hücreleri
 • Mikroglial hücreler
 • Nötrofiller
 • Bazofiller
 • Eozinofiller
20.

Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklıkta rol oynayan sitokinlerden biridir?

 • İnterlökin-2
 • İnterlökin-4
 • İnterferon- γ
 • Koloni stimüle edici faktör
 • Tümör nekrozis faktör- α
21.

Aşağıdakilerden hangisi ateşin yükselmesinde rol oynayan sitokinlerden biridir?

 • İnterlökin-1
 • İnterlökin-2
 • İnterlökin-3
 • İnterlökin-4
 • İnterlökin-8
22.

Aşırı duyarlılık tedavisinde bloke edici antikor olarak uygulanabilen immünoglobulin aşağıdakilerden hangisidir?

 • IgD
 • IgA
 • IgE
 • IgG
 • IgM
23.

Aşağıdaki aşılardan hangisi bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde kullanılmamalıdır?

 • İnfluenza aşısı
 • Rubella aşısı
 • HBV aşısı
 • Boğmaca aşısı
 • Pnömokok aşısı
24.

İki yaşın altındaki çocuklarda aşağıdaki aşılardan hangisine yetersiz immün yanıt oluşur?

 • Haemophilus influenzae konjuge aşı
 • Kızamık aşısı
 • Pnömokok kapsül polisakkarit aşısı
 • İnaktif Bordetella pertussis aşısı
 • Rekombinant hepatit B aşısı
25.

Hepatit B virusuna ait aşağıdaki belirteçlerden hangisi serumun enfektivitesinin güçlü bir göstergesidir?

 • HBeAg
 • HBsAg
 • Anti-HBc IgM
 • HBcAg
 • Anti-HBc
26.

Viral enfeksiyonlara karşı gelişen doğal bağışıklıkta primer rolü oynayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nötrofil
 • Sitotoksik T hücresi
 • NK hücresi
 • Mast hücresi
 • Dendritik hücre
27.

Aşağıdaki hücrelerden hangisi perforin ve lenfotoksin aracılığıyla hedef hücre lizisine yol açar?

 • Nötrofiller
 • Sitotoksik T hücreleri
 • Makrofajlar
 • Yardımcı T hücreleri
 • Dendritik hücreler
28.

Aşağıdakilerden hangisi tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu ortaya çıkar?

 • Romatizmal ateş
 • Goodpasture sendromu
 • Serum hastalığı
 • Kontakt dermatit
 • Poststreptokokkal glomerülonefrit
29.

MHC sınıf I molekülleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • T lenfositler üzerindeki CD8 molekülüne bağlanırlar.
 • Bakteriyal proteinler gibi ekzojen antijenleri B lenfositlerine sunarlar.
 • T lenfositler üzerindeki CD4 molekülüne bağlanırlar.
 • B lenfositler üzerindeki immünoglobulin reseptörüne bağlanırlar.
 • Yalnızca makrofaj ve lenfositler üzerinde bulunurlar.
30.

Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi antijen-antikor kompleksini opsonize edici etkiye sahiptir?

 • C3a
 • C4a
 • C5a
 • C2b
 • C3b
31.

Adenovirusun hücrelere bağlanmasını sağlayan protein aşağıdakilerden hangisidir?

 • VP7
 • Fiber proteini
 • Sp70
 • Hemaglütinin
 • G protein
32.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen virus, karşısında belirtilen insan kanserinden sorumlu değildir?

 • Virus: Herpes simpleks tip 1 virusu - Kanser: Kaposi sarkomu
 • Virus: Papillomavirus - Kanser: Genital karsinom
 • Virus: Hepatit B virusu - Kanser: Hepatoselüler karsinom
 • Virus: Epstein-Barr virusu - Kanser: Nazofarengeal karsinom
 • Virus: İnsan T lenfosit virusu - Kanser: T hücre lösemisi
33.

Genel olarak hayvanları enfekte eden, kan emen eklembacaklılar yoluyla insana bulaşan, çoğu belirli coğrafi bölgelerle sınırlı çeşitli enfeksiyon hastalık tablolarına neden olan viruslara ne ad verilir?

 • Aphthoviruslar
 • Astroviruslar
 • Polyomaviruslar
 • Arboviruslar
 • Rubiviruslar
34.

Asiklovir, Herpes simpleks virus enfeksiyonlarının tedavisinde aşağıdaki etkilerden hangisini gerçekleştirmez?

 • Viral DNA inhibisyonu
 • Viral replikasyonun supresyonu
 • Latent virusun eliminasyonu
 • Klinik bulguların supresyonu
 • Viral direnç indüksiyonu
35.

Aşağıdakilerden hangisi DNA virusu değildir?

 • Adenovirus
 • Herpesvirus
 • Parvovirus
 • Papovavirus
 • Poliovirus
36.

Aşağıdaki viruslardan hangisinin konjenital enfeksiyona yol açma olasılığı vardır?

 • İnfluenza virusu
 • Sitomegalovirus
 • Hepatit C virusu
 • Kızamık virusu
 • Rhinovirus
37.

Aşağıdakilerden hangisi Epstein-Barr virusunun yol açtığı hastalıklardan biri değildir?

 • Enfeksiyöz mononükleoz
 • Burkitt lenfoma
 • Nazofarengeal karsinom
 • Eritema infeksiyozum
 • Kronik yorgunluk sendromu
38.

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, aynı anda farklı özellikte (polimorfik) deri döküntüleri görülür?

 • Kızamık
 • Kızamıkçık
 • Eritema infeksiyozum
 • Roseola infantum
 • Suçiçeği
39.

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi viral enfeksiyonların hızlı tanısı için yararlı değildir?

 • Klinik örnekte viral antijen varlığının tespiti
 • Hasta serumunda virusa özgül IgM tayini
 • Klinik örnekte viral nükleik asidin gösterilmesi
 • Akut ve konvelesan dönem serumlarında serokonversiyonun saptanması
 • Klinik örnekte viral inklüzyonların gösterilmesi
40.

Endemik mikozlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Sadece bağışıklık sistemi baskılanmış konakta gelişirler.
 • Termal dimorfik mantarlara bağlı olarak gelişirler.
 • Konağa konidiumların inhalasyonu yoluyla girerler.
 • Dünyada belirli coğrafi bölgelerde görülürler.
 • Akciğerlerden diğer organlara yayılan enfeksiyonlara yol açabilirler.
41.

Aşağıdaki mantarlardan hangisi Tinea unguium’un etkeni değildir?

 • Epidermophyton floccosum
 • Trichophyton mentagrophytes
 • Microsporum canis
 • Trichophyton tonsurans
 • Trichophyton rubrum
42.

Cryptococcus neoformans ile ilgili olarak aşağı- daki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Genellikle semptomlu akciğer enfeksiyonlarına yol açar.
 • Hematojen yolla yayılarak menenjite yol açar.
 • Kapsülsüz bir mantardır.
 • 25 °C de küf şeklinde üreme gösterir.
 • Yarasaların dışkılarında bulunur.
43.

Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel mantar enfeksiyonlarından biri değildir?

 • Pityriasis versicolor
 • Tinea nigra
 • Kromoblastomikoz
 • Siyah piedra
 • Beyaz piedra
44.

Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi mantar hücre membranında bulunan ergosterole bağlanarak etki gösterir?

 • Amfoterisin B
 • Flusitozin
 • Ketokonazol
 • Sordarin
 • Kaspofungin asetat
45.

Klinik örneklerin mikoloji laboratuvarında mantar yönünden değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

 • Potasyum hidroksit
 • Kalkoflor beyazı
 • Gram boyası
 • İyot boyası
 • Çin mürekkebi
46.

Aşağıdaki sestodlardan hangisi insandan insana doğrudan bulaşabilir?

 • Hymenolepis nana
 • Taenia saginata
 • Taenia solium
 • Echinococcus granulosus
 • Diphyllobothrium latum
47.

Pneumocystis ve Cryptosporidium türlerinin en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kist ve trofozoit formlarının olması
 • Kontamine besinlerle bulaşmaları
 • Aside dirençli boyalarla boyanmaları
 • AIDS li hastalarda enfeksiyon oluşturmaları
 • Vücutta hematojen yolla yayılmaları
48.

Aşağıdaki nematodlardan hangisi bir vektör aracılığıyla insanlara bulaşır?

 • Wuchereria bancrofti
 • Enterobius vermicularis
 • Ascaris lumbricoides
 • Strongyloides stercoralis
 • Trichuris trichiura
49.

Plasmodium türlerinin hayat döngüsünde, aşağıdaki formlardan hangisi sivrisineğin vücuduna girerek gelişimini tamamlar?

 • Şizont
 • Trofozoit
 • Sporozoit
 • Hipnozoit
 • Gametosit
50.

Öyküsünden domuz eti yediği öğrenilen, kas ağrıları ve periorbital ödemi olan bir hastada aşağıdaki helmintlerden hangisi etken olabilir?

 • Taenia solium
 • Taenia saginata
 • Trichinella spiralis
 • Trichuris trichiura
 • Toxoplasma gondii
51.

Aşağıdaki parazitlerden hangisinin yumurtası yaklaşık 2 hafta toprakta kaldıktan sonra insanlar için enfektif olur?

 • Taenia saginata
 • Ascaris lumbricoides
 • Echinococcus granulosus
 • Enterobius vermicularis
 • Hymenolepis nana
52.

Toprak yiyen bir çocukta hepatomegali ve hipereozinofili saptanması durumunda öncelikle aşağıdaki paraziter hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?

 • Visceral larva migrans
 • Visceral leishmaniazis
 • Toksoplazmozis
 • Kist hidatik
 • Sıtma
53.

NNN besiyeri aşağıdaki protozoonlardan hangisinin üretilmesi için kullanılır?

 • Toxoplasma gondii
 • Trichomonas vaginalis
 • Leishmania donovani
 • Plasmodium falciparum
 • Acanthamoeba castellani
54.

Aşağıdaki parazitlerden hangisinin karşısında belirtilen formu insanlar için enfektif değildir?

 • Parazit: Taenia solium - Form: Sistiserkus larva
 • Parazit: Trichomonas vaginalis - Form: Trofozoit
 • Parazit: Enterobius vermicularis - Form: Yumurta
 • Parazit: Strongyloides stercoralis - Form: Filariform larva
 • Parazit: Taenia saginata - Form: Yumurta
55.

Aşağıdaki kan ve doku protozoonlarından hangisi lxodes türü kenelerin ısırmasıyla insanlara bulaşır?

 • Trypanosoma cruzi
 • Leishmania tropica
 • Babesia microti
 • Toxoplasma gondii
 • Plasmodium falciparum
56.

Laktik asitten 1 mol glukoz sentezi için kaç mol ATP (ATP+GTP şeklinde) kullanılır?

 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
57.

Aşağıdaki tekniklerden hangisi elektrokimyasal ilkelere dayanmaz?

 • Potansiyometri
 • Kalorimetri
 • Voltametri
 • Amperometri
 • Kondüktometri
58.

Hidroksil iyonu derişimi 10x10⁻⁹ M olan sulu bir çözeltinin pH sı kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
59.

4 molar sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinin 100 ml sinde kaç gram NaOH vardır? (NaOH = 40)

 • 160
 • 80
 • 40
 • 16
 • 8
60.

Aşağıdaki kimyasal etkileşimlerden hangisi en güçlüdür?

 • Elektrostatik etkileşimler
 • Hidrojen bağları
 • Kovalent bağlar
 • Hidrofobik etkileşimler
 • van der Waals etkileşimleri
61.

Proteinlerin amino asit içeriği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Aynı molekül ağırlığına sahip proteinlerin amino asit kompozisyonu aynıdır.
 • Herhangi bir proteinin yapısında yirmi farklı amino asitten birer tane mutlaka bulunur.
 • Büyük proteinlerde amino asit dağılımı küçük proteinlere göre daha homojendir.
 • Fonksiyonu farklı olan proteinlerin amino asit kompozisyonu ve diziliş sıraları da farklıdır.
 • Bir proteindeki bir amino asidin ortama molekül ağırlığı protein boyutu arttıkça artar.
62.

Aşağıdakilerden hangisi peptid bağının özelliklerinden biri değildir?

 • Oksidasyonu ile disülfit bağları oluşması
 • Kovalent bir bağ olması
 • Özel bir amid bağı olması
 • Yarı çift bağ niteliği taşıması
 • Düzlemsel bir yapıda olması
63.

Bir molekülün kolaylaştırılmış difüzyonla hücreye girme hızı aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir?

 • Konsantrasyon gradienti
 • Mevcut taşıyıcı miktarı
 • Enerji
 • Taşıyıcının konformasyonal değişim hızı
 • Taşınan ve taşıyıcı arasındaki ilişki (afinite) büyüklüğü
64.

Fosforile bileşiklerin hidrolizindeki serbest enerji değişiminin yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

 • İnorganik fosfatın çeşitli rezonans formlarının olması ve bu formların fosforile bileşiğin yapısında iken stabilizasyonu
 • Hidroliz ürünlerinin daha fazla hidrasyonu
 • Yüklü gruplar arasındaki elektrostatik itme
 • Hidroliz ile oluşan ürünlerin farklı rezonans formlarının oluşması
 • Fazla sayıda kovalent bağ içermeleri
65.

NAD+ nin yapısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Adenin nükleotidi
 • Riboflavin
 • Pirofosfat
 • Riboz
 • Nikotinik asit
66.

Hill eşitliğinden yararlanılarak çizilen grafikten elde edilen değer, enzimin hangi özelliği hakkında bilgi verir?

 • Km
 • Vm
 • Ki
 • İnhibisyon türü
 • Kooperativitenin olup olmadığı
67.

Bir enzimatik tepkimeyi inhibe eden bir madde, enzimin Km değerini artırıyor fakat tepkimenin maksimum hızını etkilemiyorsa aşağıdaki inhibisyon türlerinden hangisi söz konusudur?

 • Kompetitif
 • Nonkompetitif
 • Ankompetitif
 • Tersinmez
 • Karışık-tip
68.

Aşağıdaki kinaz grubu enzimlerinden hangisi tepkime sırasında her zaman ATP sentezini sağlar?

 • Glukokinaz
 • Fosfogliserat kinaz
 • Kreatin fosfokinaz
 • Pirüvat kinaz
 • Adenilat kinaz
69.

Aşağıdakilerden hangisi memelilerde pirüvata dönüştürülemez?

 • Glukoz 6-fosfat
 • Alanin
 • Oksaloasetat
 • Asetil-KoA
 • Laktat
70.

Aşağıdakilerden hangisi disakkaridlerden biri değildir?

 • Maltoz
 • Mannoz
 • Laktoz
 • Sukroz
 • Trehaloz
71.

Glikolizde, fosforil grubunun aynı molekül üzerinde yer değiştirmesini katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fosfogliserat mutaz
 • Enolaz
 • Fosfoheksozizomeraz
 • Fosfotrioz izomeraz
 • Aldolaz
72.

Aşağıdaki metabolik yollardan hangisi mitokondri matriksindeki enzimler aracılığıyla gerçekleştirilir?

 • Glukoz sentezi
 • Glukoneogenez
 • Keton cisimlerinin sentezi
 • Glikojen yıkımı
 • Yağ asidi sentezi
73.

Aşağıdakilerden hangisi mitokondride elektron transportuyla oluşan elektrokimyasal gradienti azaltıcı etkiye sahiptir?

 • İndirgenmiş nükleotidlerden elektron transport sistemine elektron transfer
 • Krebs döngüsünün hızlı çalışması
 • ATP-sentaz (F1F0 ATPaz) tarafından ATP sentezi
 • Elektronların elektron transport sisteminde hızlı akımı
 • Elektron transport sistemi aracılığıyla fazla O2 tüketimi
74.

Aşağıdaki organellerden hangisinin proteinleri, granüler endoplazmik retikulum üzerindeki poliribozomlarca sentezlenmez?

 • Golgi cisimciği
 • Mitokondri
 • Plazma zarı
 • Endoplazmik retikulum
 • Salgı granülleri
75.

Aşağıdaki proteinlerden hangisinin plazmada bakırı bağlama özelliği vardır?

 • Haptoglobin
 • Transferrin
 • Transkortin
 • Hemopeksin
 • Albümin
76.

İnsanda, metil vericisi olarak betain veya metil kobalamin kullanılarak, homosisteinden sentezlenebilen amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Valin
 • İzolösin
 • Sistin
 • Metionin
 • Sistein
77.

Amino asitlerin yapısında yer alan aşağıdaki kimyasal gruplardan hangisi, proteinlerin yapı ve fonksiyonlarının belirlenmesinde rol oynar?

 • Yan zinciri (R grubu)
 • α -amino grubu
 • α -karboksil grubu
 • α -karbon atomu
 • Asimetrik karbon atomları
78.

Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin TCA ara ürününe çevrilmesi için koenzim A gerekmez?

 • Metionin
 • Glutamin
 • Valin
 • Lösin
 • İzolösin
79.

Laboratuvar çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi peptid bağını kırmak amacıyla kullanılmaz?

 • CNBr
 • 6 N HCI
 • Performik asit
 • Fenil izotiosiyanat
 • Kimotripsin
80.

Proteinlerin enzimatik glikozilasyonunda aşağıdaki şekerlerden hangisi kullanılmaz?

 • Glukoz
 • Fruktoz
 • Mannoz
 • Galaktoz
 • Fukoz
81.

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sentez sonrası modifikasyonlarından biri değildir?

 • Sinyal dizinin kaybı
 • Serin, treonin, tirozin gibi amino asitlerin hidroksil gruplarının fosfatlanması
 • Karbonhidrat yan zincirlerin eklenmesi
 • İntronların uzaklaştırılması
 • İzoprenil grupların eklenmesi
82.

α -ketoglutarattan transaminasyon yoluyla oluşan amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alanin
 • Glutamin
 • Asparajin
 • Aspartat
 • Glutamat
83.

Kolesterolün yapısında, kaç tane altı karbonlu halka vardır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
84.

Aşağıdaki lipidlerden hangisi en fazla sayıda yağ asidi içerir?

 • Mumlar
 • Trigliseridler
 • Fosfogliseridler
 • Sfingolipidler
 • Plazmalojenler
85.

Gliserol sentezi için gliserol 3-fosfat dehidrogenaz tarafından indirgenen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Propionat
 • Laktat
 • Pirüvat
 • Gliseraldehit 3-fosfat
 • Dihidroksiaseton fosfat
86.

Aşağıdaki lipidlerden hangisi en fazla sayıda fosfat grubu içerir?

 • Kardiyolipin
 • Fosfatidilkolin
 • Plazmalojen
 • Fosfatidilinositol
 • Fosfatidiletanolamin
87.

Aşağıdakilerden hangisi kemik yapısında yer almaz?

 • Tip I kollajen
 • Osteokalsin
 • Elastin
 • Osteonektin
 • Tip V kollajen
88.

Mevalonik asit, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sentezi sırasında oluşan bir ara üründür?

 • Sfingolipidler
 • Monosakkaridler
 • Nükleotidler
 • Steroller
 • Aromatik amino asitler
89.

Asetil-KoA Asetil-KoA karboksila⯈ Malonil-KoA

Yukarıdaki reaksiyonda koenzim görevi yapan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Askorbik asit
 • Pantotenik asit
 • Piridoksal fosfat
 • Kobalamin
 • Biotin
90.

Rekombinant DNA tekniği ile ilaç olarak üretilen molekül aşağıdakilerden hangisidir?

 • Protein
 • Karbonhidrat
 • Glikolipid
 • Sfingolipid
 • Lipid
91.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi nükleosid yapısındadır?

 • Hipoksantin
 • Ksantin
 • Ürik asit
 • İnozin
 • Guanin
92.

İntronlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Genellikle eksonlardan daha uzundurlar.
 • Pre-mRNA intronları içerirler.
 • Kesilme (splicing) ile uzaklaştırılırlar.
 • Translasyonu olmayan dizilerdir.
 • Her replikasyonda bir kısmı kaybedilir.
93.

Tioredoksin, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sentezinde indirgeyici olarak rol oynar?

 • Ribonükleotidler
 • Deoksiribonükleotidler
 • Pürin bazları
 • Pirimidin bazları
 • Fosforibozilpirofosfat
94.

Ürik asit ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Ksantin oksidaz tarafından oluşturulur.
 • Sitidinin yıkım ürünüdür.
 • Gut hastalığında serum düzeyi düşüktür.
 • Ksantin oksidazın kompetitif inhibitörüdür.
 • İnsanlarda idrarla atılmadan önce oksitlenir.
95.

Kolesterol aşağıdakilerden hangisinin öncü maddesi değildir?

 • Kortikosteroidler
 • Seks hormonları
 • Safra asitleri
 • Keton cisimleri
 • Vitamin D
96.

Tirozinden adrenalin sentezi sırasında aşağıdaki tepkimelerden hangisi görülmez?

 • Transmetilasyon
 • Dekarboksilasyon
 • Deaminasyon
 • Aromatik hidroksilasyon
 • β -karbonu üzerinden hidroksilasyon
97.

Kolera toksini, stimülatör G proteininin α altbirimine aşağıdakilerden hangisini bağlayarak bu altbirimin GTPaz aktivitesini inhibe eder?

 • NAD+
 • Fosfat
 • Adenilat
 • ADP-riboz
 • Üridilat
98.

Steroid hormonlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Plazmada taşıyıcı proteine gereksinimleri yoktur.
 • Reseptörleri plazma zarı üzerinde bulunur.
 • Etkilerini cAMP aracılığıyla gösterirler.
 • Hidrofilik özellik taşırlar.
 • Plazmadaki yarı ömrü peptid hormonlara göre daha uzundur.
99.

Aşağıdakilerden hangisi sinyal iletiminde birincil mesajcıdır?

 • IP3
 • cAMP
 • Östradiol
 • Diaçilgliserol
 • Kalsiyum
100.

Aşağıdaki histonlardan hangisi nükleozomun histon oktamerinde yer almaz?

 • H1
 • H2A
 • H2B
 • H3
 • H4

Cevap Anahtarı

1. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
2. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
3. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
4. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
5. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
6. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
7. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
8. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
9. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
10. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
11. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
12. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
13. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
14. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
15. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
16. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
17. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
Bu soru iptal edilmiştir.
19. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
20. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
21. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
22. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
23. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
24. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
25. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
26. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
27. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
28. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
29. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
30. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
31. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
32. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
33. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
34. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
35. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
36. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
37. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
38. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
39. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
40. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
41. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
42. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
43. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
44. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
45. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
46. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
47. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
48. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
49. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
50. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
51. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
52. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
53. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
54. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
55. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
56. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
57. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
58. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
59. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
60. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
61. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
62. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
63. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
64. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
65. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
66. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
67. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
68. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
69. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
70. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
71. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
72. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
73. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
74. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
75. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
76. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
77. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
78. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
79. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
80. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
81. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
82. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
83. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
84. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
85. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
86. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
87. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
88. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
89. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
90. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
91. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
92. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
93. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
94. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
95. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
96. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
97. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
98. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
99. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
100. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı