2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Eylül Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Klinik Tıp Bilimleri Testi soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2006 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. Soruları çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Aşağıdakilerden hangisi kan potasyum düzeyi 7.2 mEq/L olan bir hastada saptanabilecek elektrokardiyografi bulgularından biri değildir?

 • T dalgası yüksekliğinde artış
 • T dalgası tabanında daralma
 • Birinci derece atrioventriküler blok
 • P dalgasının kaybolması
 • Dar QRS dalgaları
2.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin plazma lipoproteinleri üzerindeki etkisi az olduğundan güncel hiperkolesterolemi tedavisinde yeri yoktur?

 • Kolestiramin
 • Nikotinik asit
 • Pravastatin
 • Probukol
 • Kolestipol
3.

Aşağıdakilerden hangisinin alt ekstremitelerin kronik tıkayıcı arter hastalığının tedavisinde yeri yoktur?

 • Oral antikoagülasyon yapılması
 • Sigaranın bırakılması
 • Klopidogrel kullanılması
 • Aspirin kullanılması
 • Cerrahi revaskülarizasyon yapılması
4.

Epilepsisi olan 25 yaşındaki bir hastanın öyküsünden zaman zaman alkol aldığı ve tekrarlayan sağ alt lob pnömonisi olduğu öğreniliyor.

Bu hasta için ilk düşünülmesi gereken patoloji aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lejyonella pnömonisi
 • Akciğer tüberkülozu
 • Aspirasyon pnömonisi
 • IgA eksikliği
 • α1-antitripsin eksikliği
5.

Elli altı yaşında bir hasta trafik kazası sonrası çok sayıda kemik kırıkları nedeniyle ortopedi servisine yatırılıyor. Hastada, yatışının ikinci günü solunum sıkıntısı ve konfüzyon gelişiyor. Fizik muayenede ateş ve taşikardi saptanan hastanın göğsünün üst kısmında ve koltuk altlarında peteşiler görülüyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pnömoni
 • Pnömotoraks
 • Yağ embolisi
 • Aspirasyon
 • Kalp yetmezliği
6.

Yirmi beş yaşında bir erkek hasta sol yan ağrısı yakınmasıyla başvuruyor. Yapılan fizik muayene sonucunda, perküsyonla matite ve taktil fremitusta azalma; lokalize bir bölgede frotman; solunum seslerinde azalma ve sol hemitoraksın solunuma katılımının az olduğu saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konsolidasyon
 • Plevral efüzyon
 • Astım
 • Atelektazi
 • Amfizem
7.

Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada gelişen hipokalseminin nedeni değildir?

 • Hiperfosfatemi
 • Aktif vitamin D eksikliği
 • Kalsitriol yapımında azalma
 • İntestinal kalsiyum emiliminde bozulma
 • Hiperkalsiüri
8.

Aşağıdakilerden hangisi siklosporine bağlı yan etkilerden biri değildir?

 • Hipokalemi
 • Hiperglisemi
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Diş eti hiperplazisi
9.

Kan basıncı yüksek, tedavi almayan övolemik bir hastada plazma potasyum düzeyi 2.9 mEq/L olarak saptanıyor. 24 saatlik idrar potasyum düzeyi ise yüksek olarak bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nelson sendromu
 • Feokromositoma
 • Bartter sendromu
 • Primer aldosteronizm
 • Cushing sendromu
10.

Karın ağrısı olmaksızın iki haftadır süren sarılık şikâyetiyle başvuran 70 yaşında bir hastada yapılan ultrasonografik incelemede gözlenen ileri derecede gergin safra kesesi, aşağıdakilerden hangisine sekonder olarak gelişmiş olabilir?

 • Koledokolitiazis
 • Kronik pankreatit
 • Pankreas başı kanseri
 • Akut kolesistit
 • Safra yolları benign striktürü
11.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi toksini ile psödomembranöz kolite neden olur?

 • Yersinia enterocolitica
 • Campylobacter jejuni
 • Enterotoksijenik Escherichia coli
 • Clostridium difficile
 • Aeromonas hydrophila
12.

Belirgin asidi olan sirotik bir hasta genel durumunun bozulması nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Asit sıvısında polimorf nüveli lökositlerin sayısı 500/mm3 olarak bulunuyor. Yapılan incelemelerde cerrahi tedavi gerektirecek bir bulgu gözlenmiyor. Asit sıvısı kültü- ründe Escherichia coli ürüyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Spontan bakteriyal peritonit
 • Tersiyer peritonit
 • Sekonder peritonit
 • Peritoneal karsinomatozis
 • Şilöz asit
13.

Tıkanma sarılığı düşünülen bir hastada ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Magnetik rezonans görüntüleme
 • Biliyer sintigrafi
 • Direkt karın grafisi
14.

Otuz beş yaşında bir erkek hasta halsizlik, solukluk, skleralarda ve ciltte sararma nedeniyle başvuruyor. Fizik incelemede subikter, soluk mukozalar ve splenomegali saptanıyor. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin düzeyi 8.5 g/dL ve retikülosit sayısı artmış olarak bulunuyor.

Bu aşamada aşağıdakilerden hangisinin öncelikle yapılması uygun değildir?

 • Direkt ve indirekt Coombs testi
 • Serum haptoglobin düzeyi saptanması
 • Serum LDH düzeyi saptanması
 • Serumda direkt ve indirekt bilirübin düzeyleri saptanması
 • Kemik iliği biyopsisi
15.

Aşağıdakilerin hangisinde bir lösemi türü, tedavisinde kullanılmayan ilaç ile birlikte verilmiştir?

 • Lösemi Türü: Kronik lenfositik - İlaç: Klorambusil
 • Lösemi Türü: Hairy cell - İlaç: Klorodeoksiadenozin
 • Lösemi Türü: Kronik miyelositer - İlaç: İmatinib
 • Lösemi Türü: Akut promiyelositer - İlaç: ATRA
 • Lösemi Türü: Akut lenfoblastik - İlaç: Busulfan
16.

Epstein-Barr virusu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?

 • Burkitt lenfoma
 • AIDS li hastalarda primer santral sinir sistemi lenfoması
 • Hodgkin hastalığı, mikst selüler tip
 • Castleman hastalığı
 • Anaplastik nazofarenks karsinomu
17.

Yirmi sekiz yaşında bir kadın hasta 10 gün önce başlayan çarpıntı, ellerde titreme, sinirlilik ve uykusuzluk yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden 3-4 hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen hastanın fizik muayenesinde nabız 134/dk ritmik, kan basıncı 145/70 mmHg, cilt nemli, tiroid bezi ~1.5-2 kat diffüz, hassas ve ağrılı olarak saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde T3 2.4 ng/ml, T4 14.9 μ g/dL, TSH 0.01 IU/ml olarak bulunan hastanın tiroid sintigrafisinde bezin suprese olduğu görülüyor.

Bu hasta için en olası tanı ve tedavi yöntemi aşa- ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Subakut tiroidit – indometazin ve propranolol
 • Job-Basedow – metimazol
 • Graves hastalığı – propiltiourasil
 • Tirotoksikozis faktitisya – propranolol
 • Hashitoksikozis – radyoaktif iyot tedavisi
18.

Aşağıdaki durumlardan hangisi plazma renin düzeyinde artışa neden olmaz?

 • Tuz kısıtlanması
 • Yatar pozisyon
 • Dehidratasyon
 • Hipokalemi
 • Renal arter darlığı
19.

Menengokok sepsisi nedeniyle yoğun bakımda yatan 20 yaşındaki bir erkek hastada, ani hipotansiyon, hiperkalemi ve hipoglisemi gözleniyor.

Bu hastada tanı için yapılması gereken testler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Serum fizyolojik supresyon testi
 • Serum T3, T4 ve TSH düzeyleri
 • Serum kortizol ve ACTH düzeyleri
 • İnsülin tolerans testi
 • Serum insülin ve glukagon düzeyleri
20.

Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Etken, Bunyaviridae ailesinden bir virustur.
 • Hastalığa yakalanmış kişilerin kanları ile temas, bulaştırıcıdır.
 • Enfekte kene ısırığı en sık bulaşma yoludur.
 • Tedavide parenteral asiklovir kullanılır.
 • Hastalık endemik bölgelerde, en sık ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkar.
21.

On beş gündür mekanik ventilatör desteği alan bir hastada gelişen pnömonide en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Acinetobacter baumannii
 • Streptococcus pneumoniae
 • Bacteroides fragilis
 • Moraxella catarrhalis
 • Viridans streptokoklar
22.

On altı yaşında bir genç kız 20 gün önce geçirdiği kriptik tonsillit sonrası önce sağ dizde, takiben sol ayak bileğinde gelişen artrit nedeniyle başvuruyor. Yapılan fizik muayenede ateş 37 °C, nabız 74/dk, sol ayak bileğinde şişlik ve duyarlılık, sağ dizde sıvı varlığı saptanıyor. Kardiyovasküler sistem muayenesi ve çekilen EKG normal olarak bulunuyor. Laboratuvar incelemelerinde eritrosit sedimentasyon hızı 60 mm/saat, ASO 400 Todd ünite olarak saptanıyor.

Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tek doz benzatin penisilin + aspirin, takiben 21 yaşına kadar benzatin penisilin ile profilaksi
 • Penisilin prokain + aspirin, takiben benzatin penisilin ile ömür boyu profilaksi
 • Penisilin prokain + prednizolon, takiben benzatin penisilin ile ömür boyu profilaksi
 • Penisilin prokain + sulfasalazin
 • Penisilin prokain + aspirin + prednizolon
23.

Ozon tabakasının incelmesine neden olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karbondioksit
 • Karbonmonoksit
 • Kükürt dioksit
 • Kloroflorokarbonlar
 • Azot oksitler
24.

Bir grup araştırmacı Brusella tanısında yeni bir yöntem geliştirmiştir. Yeni tanı yöntemine ve onunla birlikte uyguladıkları altın standart teste göre aşağıdaki tabloyu elde etmişlerdir.

2006 TUS Eylül Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Klinik Tıp Bilimleri Testi Soru 24

Yeni tanı yönteminin duyarlılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 15 / 130
 • 20 / 370
 • 115 / 130
 • 115 / 465
 • 350 / 370
25.

Aşağıdaki durumların hangisinde konfabulasyon belirtisi gözlenmez?

 • Korsakoff sendromu
 • Wernicke ensefalopatisi
 • Frontal lob hastalığı
 • Alzheimer hastalığı
 • Munchausen sendromu
26.

Aşağıdakilerden hangisi, sel felaketi gibi bir olaydan sonra felaketzedede ortaya çıkabilecek uzun süreli bir klinik durumdur?

 • Disosiyatif bozukluk
 • Posttravmatik stres bozukluğu
 • Kronik anksiyete bozukluğu
 • Panik bozukluk
 • Amnestik sendrom
27.

Son 3 aydır sol göz kapağında gün içinde düzeyi de- ğişen düşüklük ve günün ilerleyen saatlerinde gelişen çift görme yakınmaları olan 40 yaşında bir erkek hastanın muayenesinde, solda pupil üst sınırına kadar ptozis ve sol göz içe bakışında kısıtlılık saptanmıştır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sol posterior komunikan arter anevrizması
 • Sol Horner sendromu
 • Myastenia gravis
 • Tolosa-Hunt sendromu
 • Kavernöz sinüs trombozu
28.

Altmış iki yaşında bir erkek hasta, 20 yıldan bu yana yılda birkaç kez gelen baş ağrılarından yakınıyor. Ağrıyı yaklaşık 30 dakika süreyle sağ göz içerisinde, göz arkasında ve sağ şakakta hissediyor. Gün içerisinde 4 kez ve geceleri de 1 kez aynı şekilde ağrı olduğunu belirtiyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küme baş ağrısı
 • Oftalmoplejik migren
 • Trigeminal nevralji
 • Beyin tümörü
 • Ağrılı oftalmopleji
29.

Aşağıdaki bulgulardan hangisi refleks sempatik distrofinin erken döneminde görülmez?

 • Şiddetli ağrı
 • Şişlik
 • Aşırı terleme
 • Eritem
 • Eklem hareketlerinde kısıtlılık
30.

Pox virusu aşağıdaki deri hastalıklarından hangisine neden olur?

 • Verruca vulgaris
 • Molluscum contagiosum
 • Epidermodysplasia verruciformis
 • Condyloma accuminatum
 • Keratoakantom
31.

Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hipokalseminin sık görülen bulgularından biri değildir?

 • Konvülsiyon
 • Kusma
 • Letarji
 • Karpopedal spazm
 • Tremor
32.

Aşağıdakilerden hangisi skorbütte gözlenen radyolojik bulgulardan biri değildir?

 • Yeşil ağaç kırığı
 • Fraenkel hattı
 • Buzlu cam görünümü
 • Korteks incelmesi
 • "Spur" oluşumu
33.

Aşağıdaki aşılardan hangisi evde immün yetmezlikli kardeşi olan bir çocuğa yapılmamalıdır?

 • Kızamık aşısı
 • Kabakulak aşısı
 • Oral poliovirus aşısı
 • Suçiçeği aşısı
 • Boğmaca aşısı
34.

Aşağıdakilerden hangisi Beckwith-Wiedemann sendromunun tipik bulgularından biri değildir?

 • Makroglossi
 • Omfalosel
 • Hepatoblastom
 • Ağır anemi
 • Mikrosefali
35.

Aşağıdakilerden hangisi nekrotizan enterokolitte gözlenen bulgulardan biri değildir?

 • Karında distansiyon
 • Kanlı gaita
 • Sepsis
 • Bağırsak perforasyonu
 • Alkaloz
36.

Zor doğumlarda, bebeklerde en sık hangi kemikte kırık gözlenir?

 • Humerus
 • Klavikula
 • Tibia
 • Femur
 • Kosta
37.

Aşağıdakilerden hangisi, diyabetik anne bebeklerinde görülebilen konjenital anomalilerden biri değildir?

 • Gastrik duplikasyon
 • Duodenal atrezi
 • Kardiyak malformasyonlar
 • Nöral tüp defekti
 • Küçük sol kolon sendromu
38.

"Terli ayak kokusu" aşağıdaki organik asidemilerin hangisinde tipik bir bulgudur?

 • Propionik asidemi
 • Metilmalonik asidemi
 • Biotinidaz eksikliği
 • İzovalerik asidemi
 • Holokarboksilaz enzim eksikliği
39.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi renal tübüler disfonksiyona yol açmaz?

 • Sistinozis
 • Galaktozemi
 • α1-antitripsin eksikliği
 • Wilson hastalığı
 • Lowe sendromu
40.

Çocukluk çağında gözlenen grup A beta-hemolitik streptokok enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • En sık rastlanan klinik tablo akut tonsillofarenjittir.
 • Otitis media, sinüzit ve peritonsillar apse pürülan komplikasyonlar arasında yer alır.
 • En önemli tedavi endikasyonu akut romatizmal ateş ve akut glomerülonefrit gibi nonpürülan komplikasyonların önlenmesidir.
 • Hastalığın insidansı 3 yaşın altında en yüksektir.
 • Tedavide ilk seçilecek ilaç penisilindir.
41.

Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde (0-1 ay) sıklıkla menenjite yol açan bakterilerden biri değildir?

 • B grubu streptokoklar
 • D grubu streptokoklar
 • Staphylococcus aureus
 • Gram(-) enterik basiller
 • Listeria monocytogenes
42.

Aşağıdakilerden hangisi varisella enfeksiyonunun komplikasyonlarından biri değildir?

 • Ensefalit
 • Serebellar ataksi
 • Artrit
 • Trombositopeni
 • Spontan splenik rüptür
43.

Aşağıdakilerin hangisinde folik asit eksikliğinin görülme olasılığı en düşüktür?

 • Düşük doğum ağırlıklı bebekler
 • Malabsorpsiyonlu kişiler
 • Antikonvülsan tedavi alanlar
 • Keçi sütü ile beslenenler
 • İntrinsik faktör eksikliği
44.

Hemofili A tanısı koymada en yararlı test aşağıdakilerden hangisidir?

 • Protrombin zamanı
 • Parsiyel tromboplastin zamanı
 • Trombin zamanı
 • Trombosit sayısı
 • Kanama zamanı
45.

Konjenital hipoplastik aneminin bulgularıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Anemi, doğumdan sonra ilk 6 ay içinde ortaya çıkar.
 • Hemoglobin F düzeyi artar.
 • Eritrosit adenozin deaminaz aktivitesi artar.
 • Retikülosit sayısı artar.
 • Serum demir düzeyi artar.
46.

Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin minör kriterlerinden biridir?

 • EKG de PR uzaması
 • Geçirilmiş tonsillektomi
 • Tekrarlayan üst solunum yolları enfeksiyonu atakları
 • C3 düşüklüğü
 • ANA pozitifliği
47.

Beş aylık bir kız bebek sık enfeksiyon geçirme ve fiziksel gelişme geriliği şikâyetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede siyanoz bulunmuyor, oskültasyonda sol subklaviküler bölgede devamlı üfürüm duyuluyor. EKG de sol ventriküler hipertrofi bulguları saptanıyor.

Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pulmoner stenoz
 • Patent duktus arteriozus
 • Aort stenozu
 • Atrial septal defekt
 • Triküspit atrezisi
48.

Mide çıkışında obstrüksiyon olan durumlarda en sık görülen metabolik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hiperkloremik metabolik asidoz
 • Hiperkloremik metabolik alkaloz
 • Hipokloremik metabolik alkaloz
 • Hipokloremik metabolik asidoz
 • Hipokalemik metabolik asidoz
49.

Aşağıdakilerden hangisi konjuge hiperbilirübineminin nedenlerinden biri değildir?

 • Rotor sendromu
 • Kistik fibrozis
 • Dubin-Johnson sendromu
 • Alagille sendromu (Arteriohepatik displazi)
 • Anne sütüne bağlı sarılık
50.

Atopik dermatitli bir çocukta, aşağıdakilerden hangisinin varlığı kötü prognoz göstergesidir?

 • Aşırı kaşıntı
 • Eozinofili
 • Eşlik eden astım
 • Antekübital tutulum
 • Allerjen duyarlılığı
51.

Aşağıdakilerden hangisi atelektazinin nedenlerinden biri değildir?

 • Yabancı cisim
 • Plevral efüzyon
 • Tüberküloz
 • α1-antitripsin eksikliği
 • Pnömotoraks
52.

Henoch-Schönlein purpurası olan bir hastada lezyonlu bölgeden alınan cilt biyopsisinde ve böbrek biyopsisinde immünofloresan incelemede aşağıdakilerden hangisinin depolandığı gözlenir?

 • IgA
 • IgG
 • C4
 • C1q
 • IgD
53.

Şiddetli gastroenterit saptanan 1 yaşındaki kız çocukta yapılan fizik muayenede kan basıncı 95/60 mmHg, solukluk, letarji, bifissür ödem gözleniyor. İdrar volü- mü 0.5 ml/kg/saat olarak bulunuyor.

Bu çocukta akut böbrek yetmezliğinin fizyopatolojik nedenini saptamada aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi en önemlidir?

 • İdrar volümü
 • İdrar osmolaritesi
 • İdrar protein-kreatinin oranı
 • Hemogram
 • İdrar sedimenti
54.

Aşağıdakilerden hangisi, konjenital hipotiroidiye neden olmaz?

 • Bebekte tiroglobulin sentez defekti
 • Annede endemik iyot yetersizliği
 • Bebekte otoimmün tiroidit
 • Annenin gebelikte iyotlu ilaçlar kullanması
 • Bebekte sublingual ektopik tiroid
55.

Okulda öğrenme zorluğu ve davranış bozukluğu nedeniyle getirilen 15 yaşında bir çocuğun fizik muayenesinde, pubik kıllanma evre 1, bilateral testisler 3 ml, boy uzunluğu 97. persentil ve ağırlığı 25. persentil olarak saptanıyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kallman sendromu
 • Yapısal puberte gecikmesi
 • Hipertiroidi
 • Hipopitüitarizm
 • Klinefelter sendromu
56.

Aşağıdakilerden hangisi Duchenne musküler distrofinin klinik bulgularından biri değildir?

 • Lordotik yürüyüş
 • Dilde fasikülasyon
 • Gowers belirtisi
 • Baldır kaslarında psödohipertrofi
 • Ağır mental retardasyon
57.

Geç çocukluk çağında ortaya çıkan ataksi, retinitis pigmentosa, periferal nörit, kas güçsüzlüğü, mental retardasyon, vibrasyon ve pozisyon hissinde bozulma gibi nörolojik bulguları olan bir çocukta, serum vitamin E düzeyi saptanamayacak kadar düşüktür.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arjininosüksinik asidüri
 • Hartnup hastalığı
 • Abetalipoproteinemi
 • Tüberoz skleroz
 • Friedreich ataksisi
58.

Çocukluk çağında görülebilen aşağıdaki santral sinir sistemi tümörlerinden hangisinin prognozu diğerlerine göre daha iyidir?

 • Pons gliomu
 • Juvenil pilositik astrositom
 • Atipik teratoid rabdoid tümör
 • Anaplastik astrositom
 • Koroid pleksus karsinomu
59.

Akut lenfoblastik lösemide aşağıdaki bulgulardan hangisi diğerlerine göre en iyi seyri gösterir?

 • Hiperdiploidi varlığı
 • Hastanın bir yaşından küçük olması
 • Lökosit sayısının 100 000/ μL den yüksek olması
 • t(4;11) varlığı
 • Philadelphia kromozomu varlığı
60.

Lisch nodülleri aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür?

 • Nöroblastom
 • Retinoblastom
 • Nörofibromatozis tip I
 • Kistik fibrozis
 • Miyotonik distrofi
61.

Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde böbrek yetmezliği gelişen bir hastada hemodiyaliz endikasyonlarından biri değildir?

 • Serum K düzeyinin 5.5 mEq/L nin üzerinde olması
 • Kan üre azotunun 90 mg/dL nin üzerinde olması
 • Sebat eden asidoz
 • Aşırı sıvı yükü
 • Serum Na düzeyinin 145 mEq/L nin üzerinde olması
62.

Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası akciğer komplikasyonu gelişme riskini artıran durumlardan biri değildir?

 • Baş-boyun cerrahisi uygulanmış olması
 • Anestezi süresinin 3 saatten fazla olması
 • Sigara kullanma öyküsü
 • Beslenme bozukluğu
 • Hastanın 60 yaşın üzerinde olması
63.

Aşağıdakilerden hangisi doku yaralanması sonrası ilk yanıt olan vazokonstrüksiyonun ortaya çıkmasında etkili olan mediyatörlerden biri değildir?

 • Tromboksan A2
 • Nitrik oksit
 • Endotelin
 • Serotonin
 • Bradikinin
64.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ameliyattan en az 5 gün önce kesilmezse ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyona yol açabilir?

 • Antitiroid ilaçlar
 • Antidiyabetik ilaçlar
 • Steroidler
 • Antiagregan ilaçlar
 • Digital preparatları
65.

Aşağıdakilerden hangisi transplantasyon cerrahisinde immünosupresyon amacıyla uygulanmaz?

 • Takrolimus
 • Plazmaferez
 • Kortikosteroidler
 • Siklosporin A
 • Antilenfositik globulin
66.

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli parenteral beslenmenin komplikasyonlarından biri değildir?

 • Hiperglisemi
 • Solunum yetmezliği
 • Hipokapni
 • Safra taşı oluşumu
 • Hepatik steatoz
67.

Kalp veya solunum problemi olmayan bir cerrahi hastasında kan transfüzyonu için gereken hemoglobin eşik değeri kaç g/dL dir?

 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 12
68.

Duktal karsinoma in situ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Küme oluşturan kireçlenme en sık görülen radyolojik bulgudur.
 • Mamografide artmış doku yoğunluğu görülebilir.
 • Meme koruyucu ameliyat ile tedavi edildiğinde cerrahi sınırda tümör kalması durumunda, radyoterapi hastalığın nüksünü önlemede yetersiz olabilir.
 • Multisentrik olgularda en sık karşılaşılan histolojik tip, kribriform tiptir.
 • Genellikle aksilla diseksiyonu endikasyonu yoktur.
69.

Aşağıdakilerden hangisi patolojik meme başı akıntısının özelliklerinden biri değildir?

 • Unilateral olması
 • Sarı-yeşil renkte olması
 • Kitle ile birlikte olması
 • Kendiliğinden olmaması
 • Kanlı olması
70.

Aşağıdaki tiroidektomi komplikasyonlarından hangisinin ameliyat sonrası ilk 24 saatte görülme olasılığı en düşüktür?

 • Yara hematomu
 • Asfiksi
 • Vokal kord paralizisi
 • Trakeomalazi
 • Hipotiroidi
71.

Bu soru iptal edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, primer hiperparatiroidi tanısında yarar sağlamaz?

 • Serum kalsiyum düzeyi
 • 24 saatlik idrarda kalsiyum atılımı
 • Serum fosfor düzeyi
 • Serum parathormon düzeyi
 • Kemik mineral yoğunluğu
72.

Mide kanseri nedeniyle distal subtotal mide rezeksiyonu ve Billroth II anastomoz yapılan bir hasta ameliyattan 12 ay sonra gaz-gaita çıkaramama şikâyetiyle acil servise başvuruyor.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin yol açma olasılığı yoktur?

 • Bezoarlar
 • Karın içi adezyon
 • Tümör nüksü
 • Efferent ans sendromu
 • Alkalen reflü gastrit
73.

Kronik karaciğer hastalarının değerlendirilmesinde yararlanılan Child-Pugh Skorlama Sisteminde aşağıdaki klinik ve laboratuvar kriterlerinden hangisi kullanılmaz?

 • Kan amonyak düzeyi
 • Asit varlığı
 • Serum bilirübin düzeyi
 • Serum albümin düzeyi
 • Ensefalopati
74.

Perkütan transhepatik kolanjiyografi aşağıdakilerden hangisi için tanı koydurucu değildir?

 • Koledok taşı
 • Koledok tümörü
 • Pankreas başı tümörü
 • Safra yolları striktürü
 • Kronik hepatit
75.

Pankreasın en sık görülen adacık hücreli tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adenokarsinom
 • Gastrinom
 • Somatostatinom
 • İnsülinom
 • Glukagonom
76.

Trafik kazası sonucu oluşan dalak yaralanması nedeniyle splenektomi yapılan 42 yaşında bir hastayı enfeksiyona karşı korumak için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en uygundur?

 • Taburcu olacağı gün başlamak üzere ayda bir uzun etkili penisilin enjeksiyonu yapılması
 • Splenektomiden hemen sonra, Haemophilus influenzae tip b, menengokok serogrup C, polivalan pnömokok üçlü aşısı yapılması
 • Ameliyat sonrası 2. haftada polivalan pnömokok aşısı yapılması
 • Hastanın immün cevabını artırmak için immünostimülan ilaç verilmesi ve polivalan pnömokok aşısının 6 ayda bir tekrarlanması
 • Penisilin profilaksisi ile birlikte IgG enjeksiyonunun her ay tekrarlanması
77.

Zaman zaman kramp tarzında karın ağrısı, subfebril ateş, bulantı ve kusma şikâyetleri olan 35 yaşındaki bir kadın hastanın fizik muayenesinde karında duyarlılık ve malnütrisyon bulguları gözlenmiştir. Çekilen ince bağırsak pasaj grafisinde üç ayrı segmentte darlık ve enteroenteral fistüller saptanmıştır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tifo enteriti
 • Meckel divertiküliti
 • Entero-Behçet hastalığı
 • Crohn hastalığı
 • Gastrointestinal lenfoma
78.

Çocuklarda invajinasyon, gastrointestinal kanalın genellikle hangi bölümünden başlar?

 • Duodenum
 • Jejunum
 • İleum
 • Çıkan kolon
 • Transvers kolon
79.

Aşağıdakilerden hangisinin sensörinöral işitme kaybına yol açma olasılığı en yüksektir?

 • Kulak kepçesine tokat atılması
 • Hemotimpanum
 • Fasial siniri etkilemeyen temporal kemik kırığı
 • Longitudinal temporal kemik kırığı
 • Transvers temporal kemik kırığı
80.

Açık açılı glokomda aşağıdaki görme alanı defektlerinden hangisinin gözlenme olasılığı en düşüktür?

 • Santral alan kaybı
 • Kör noktada büyüme
 • Sinir lifi demet defektleri
 • Nazal step
 • İzopterlerde genel depresyon
81.

Aşağıdaki inhalasyon anestetiklerden hangisi inorganik gazdır?

 • Halotan
 • Kloroform
 • Nitröz oksit
 • Dietileter
 • Trikloretilen
82.

Kalça ağrısı ve topallama şikâyetleriyle getirilen adolesan çağda, şişman ve enukoid tip bir erkek çocukta, fizik muayenede kalçada abdüksiyon ve iç rotasyon hareketlerinin kısıtlı, bacağın dış rotasyonda olduğu saptanıyor. Kanda beyaz küre sayısı ve sedimentasyon hızı normal bulunuyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Femur başı epifiz kayması
 • Tüberküloz artrit
 • Septik artrit
 • Romatoid artrit
 • Villonodüler sinovit
83.

Renal pelviste 3.5 cm çapında sistin taşı olan hastanın böbreği hidronefrotiktir ve toplam fonksiyonun % 30 unu karşılamaktadır.

Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi en az morbidite ile en yüksek oranda taştan arındırma sağlar?

 • Medikal tedavi
 • Piyelolitotomi
 • Parsiyel nefrektomi
 • Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi
 • Perkütan nefrolitotomi
84.

Konjenital dudak yarığı ile doğan bir bebekte, cerrahi tedavinin yapılması için aşağıdakilerden hangisinin beklenmesi gerekmez?

 • Doğum sonrası genel anestezi almaya uygun duruma gelmesinin
 • Vücut ağırlığının 5 kg a ulaşmasının
 • Ek mamalara başlanmasının
 • Hemoglobin düzeyinin 10 mg/dL nin üzerine çıkmasının
 • 10 haftalık olmasının
85.

Ani ve şiddetli baş ağrısı, kısa süreli şuur kaybı ve ense sertliği ortaya çıkan bir hastada ptozis, diplopi ve midriazis gelişmesi durumunda aşağıdaki lezyonlardan hangisi düşünülmelidir?

 • Arteriovenöz malformasyon
 • Serebellar arter anevrizması
 • Anterior komunikan arter anevrizması
 • Posterior komunikan arter anevrizması
 • Arteria serebri media anevrizması
86.

Sekonder dismenore tedavisinde yapılan presakral nörektomi ameliyatında aşağıdaki sinir pleksuslarından hangisinin bir segmenti kesilerek çıkartılır?

 • Uterovajinal
 • İnferior hipogastrik
 • İnferior mezenterik
 • Superior hipogastrik
 • Ovaryan
87.

Aşağıdaki sitolojik bulgulardan hangisinin görülmesi durumunda herpes virus enfeksiyonu düşünülmelidir?

 • İntranükleer inklüzyon cisimleri
 • İntrasitoplazmik inklüzyonlar
 • Cam görünümlü sitoplazma
 • Donovan cisimcikleri
 • Multipl yuvarlak nükleoluslar
88.

Haemophilus ducreyi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • Genital siğil
 • Gom
 • Şankroid
 • Granuloma inguinale
 • Lenfogranuloma venereum
89.

Stres üriner inkontinans cerrahisinde, paraüretral dokuları asmak için kullanılan ligament aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnguinal
 • Cooper
 • Sakrotuberöz
 • Sakrospinöz
 • Kardinal
90.

Gartner kisti aşağıdakilerin hangisinde lokalizedir?

 • Mezosalpenks
 • Uterus yan duvarı
 • Serviks
 • Vajina yan duvarı
 • Vestibulum girişi
91.

Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri değildir?

 • Trombositopeni
 • Fetal anomali
 • Osteoporoz
 • Postpartum kanama
 • Pelvik hematom
92.

Gebelikte, kronik hipertansiyon tedavisinde aşa- ğıdaki ilaçlardan hangisi kontrendikedir?

 • Metildopa
 • Hidralazin
 • Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü
 • Labetalol
 • Kalsiyum kanal blokörleri
93.

Amniotik membranları açılmış ve suyu boşalan 35 haftalık gebe bir kadında, aşağıdakilerden hangisi uygun yaklaşımlardan biri değildir?

 • 12 saat ara ile iki doz betametazon uygulanması
 • Doğum eyleminin indüksiyonu
 • Antibiyotik başlanması
 • Steril şartlarda eylemin beklenmesi
 • Elektronik eksternal monitörizasyon
94.

Aşağıdaki durumların hangisinde intravasküler koagülasyona veya tüketim koagülopatisine bağlı hemorajik diyatez riski diğerlerinden düşüktür?

 • Septik abortus
 • Missed abortus
 • Ablasyo plasenta
 • Ektopik gebelik
 • Amniotik sıvı embolisi
95.

Göbek kordonunun, servikal os’ta intakt membranlar ile fetal baş arasında olması durumuna ne ad verilir?

 • Kordon prolapsusu
 • Vasa previa
 • Kordon prezentasyonu
 • Velamentöz insersiyon
 • Plasenta sirkumvallata
96.

Aşağıdakilerden hangisi komplet androjen insensitivite sendromunun bulgularından biri değildir?

 • 46,XY genotipi
 • Testis varlığı
 • Dişi dış genitalia
 • Dişi sekonder seks karakterleri
 • Otozomal geçiş
97.

Menstrüel siklus sürecinde, ovaryan folikülleri apoptozisten koruyan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Folistatin
 • Folikül stimüle edici hormon
 • İnhibin
 • Östrojen
 • Lüteinize edici hormon
98.

Aşağıdaki vulva lezyonlarından hangisi nonskuamöz intraepitelyal neoplazidir?

 • Vulvar intraepitelyal neoplazi
 • Paget hastalığı
 • İnvazif vulva kanseri
 • Condyloma accuminatum
 • Skuamöz hiperplazi
99.

Aşağıdakilerin hangisinden sonra oluşan gestasyonel trofoblastik tümörün kemoterapiye rezistans oranı en yüksektir?

 • Ektopik gebelik
 • Yasal gebelik sonlandırma
 • Spontan abortus
 • Mol hidatidiform
 • Term gebelik
100.

Aşağıdaki durumların hangisinde, tek başına progestinli kontraseptif haplar en uygun aile planlaması yöntemidir?

 • Emzirme
 • Diyabet
 • Migren
 • Ektopik gebelik öyküsü
 • Hipertansiyon

Cevap Anahtarı

1. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
2. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
3. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
4. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
5. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
6. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
7. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
8. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
9. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
10. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
11. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
12. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
13. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
14. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
15. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
16. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
17. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
18. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
19. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
20. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
21. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
22. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
23. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
24. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
25. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
26. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
27. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
28. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
29. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
30. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
31. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
32. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
33. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
34. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
35. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
36. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
37. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
38. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
39. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
40. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
41. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
42. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
43. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
44. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
45. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
46. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
47. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
48. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
49. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
50. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
51. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
52. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
53. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
54. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
55. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
56. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
57. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
58. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
59. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
60. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
61. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
62. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
63. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
64. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
65. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
66. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
67. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
68. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
69. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
70. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
Bu soru iptal edilmiştir.
72. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
73. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
74. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
75. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
76. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
77. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
78. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
79. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
80. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
81. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
82. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
83. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
84. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
85. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
86. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
87. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
88. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
89. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
90. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
91. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
92. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
93. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
94. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
95. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
96. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
97. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
98. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
99. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
100. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı