2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nisan Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2006 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. Soruları çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Fossa cranii media ile fossa infratemporalis’i birleştiren ve içerisinden Nervus mandibularis’in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Foramen ovale
 • Fissura orbitalis superior
 • Foramen spinosum
 • Foramen jugulare
 • Foramen rotundum
2.

Vertebra arkuslarını birleştiren bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lig. interspinalia
 • Lig. intertransversaria
 • Lig. flavum
 • Lig. longitudinale anterius
 • Lig. nuchae
3.

Trafik kazası sonucu oluşan bir pelvis kırığında canalis pudendalis’te bulunan sinirler zedelenirse hangi bölgede duyu kaybı gözlenir?

 • Regio glutea superior
 • Regio poplitea
 • Regio pudenda
 • Regio inguinalis
 • Regio paraumbilicalis
4.

Femoral fıtıkta, fıtık kesesinin boynu Tuberculum pubicum’un hangi tarafında palpe edilebilir?

 • Superomedial’inde
 • İnferolateral’inde
 • Superolateral’inde
 • İnferomedial’inde
 • Posteromedial’inde
5.

Uyluğun adduktor kaslarından hangisinin hem articulatio genus hem de articulatio coxae üzerinde etkisi vardır?

 • M. adductor longus
 • M. adductor brevis
 • M. pectineus
 • M. adductor magnus
 • M. gracilis
6.

Ostium atrioventriculare sinistrum’un göğüs ön duvarındaki izdüşümü aşağıdakilerin hangisindedir?

 • Sol dördüncü kıkırdak kaburganın sternumla birleştiği yerde
 • Sol üçüncü kıkırdak kaburganın sternuma tutunduğu yerde
 • Üçüncü interkostal aralıklar hizasında ve sternumun arkasında
 • Solda beşinci interkostal aralıkta, orta çizginin 8-10 cm dışında
 • Sol ikinci kıkırdak kaburganın sternumla birleştiği yerde
7.

İlk iki interkostal aralıkta dağılan Arteria intercostalis suprema, aşağıdaki damarlardan hangisinin dalıdır?

 • Aorta
 • Arteria axillaris
 • Truncus costocervicalis
 • Arteria subscapularis
 • Arteria profunda brachii
8.

Aşağıdaki damarlardan hangisi pars horizontalis duodeni’nin ön yüzünü çaprazlayarak geçer?

 • Arteria mesenterica inferior
 • Truncus coeliacus
 • Arteria lienalis
 • Vena mesenterica superior
 • Arteria hepatica propria
9.

El bileğinde bulunan Nervus medianus’u zedelenen bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi gözlenir?

 • Düşük el
 • Pençe el
 • Başparmakta oppozisyon kaybı
 • Başparmakta adduksiyon kaybı
 • Hipotenar kaslarda atrofi
10.

Ganglion oticum’a gelen parasempatik preganglioner liflerin nöron gövdeleri hangi çekirdekte bulunur?

 • Nucleus tractus solitarii
 • Nucleus salivatorius inferior
 • Nucleus dorsalis nervi vagi
 • Nucleus ambiguus
 • Nucleus accessorius nervi oculomotorii
11.

Aşağıdakilerden hangisi epitel dokunun apikal yüzeyinde bulunmaz?

 • Stereosilya
 • Fırçamsı kenar
 • Mikrovilüs
 • Kinosilya
 • Desmozom
12.

Prenatal yaşamda çekirdekli eritrositler ilk önce aşağıdakilerin hangisinde gelişir?

 • Vitellus kesesi
 • Karaciğer
 • Dalak
 • Timus
 • Kemik iliği
13.

İncebağırsakta Lieberkühn bezlerinin bazalinde yerleşmiş, bol miktarda lizozom içeren, fagositoz yapabilen hücre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paryetal hücre
 • Esas hücre
 • Goblet hücresi
 • Paneth hücresi
 • Enteroendokrin hücre
14.

Aşağıdakilerden hangisi Sertoli hücrelerinin görevlerinden biri değildir?

 • Anti-müllerian hormon yapımı
 • Fagositoz
 • Testosteron salgılanması
 • Spermatojenik hücrelere destek
 • Androjen-bağlayıcı protein salgılanması
15.

Deride, epidermisin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Stratum lucidum
 • Stratum spinosum
 • Stratum corneum
 • Stratum reticularis
 • Stratum basale
16.

Aşağıdakilerden hangisi adrenerjik sinaps iletisinde rol oynamaz?

 • Noradrenalin
 • Monoamin oksidaz
 • Adrenerjik reseptörler
 • Katekol-O-metiltransferaz
 • Muskarinik reseptörler
17.

Aşağıdakilerden hangisi sol aks deviasyonuna neden olur?

 • Triküspit stenozu
 • Mitral stenoz
 • Aort kapak stenozu
 • Pulmoner kapak stenozu
 • Atrial septal defekt
18.

Aldosteron, böbreklerde aşağıdakilerden hangisinin tübüler sekresyonunu artırır?

 • SodyuM
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Su
 • Bikarbonat
19.

Aşağıdakilerden hangisi safra kesesinin kasılmasına neden olur?

 • Sekretin
 • Motilin
 • Enterogastron
 • VIP
 • Kolesistokinin
20.

Aşağıdaki durumların hangisinde siliyer kaslar en fazla çalışmak zorunda kalır?

 • Miyopi
 • Hemeralopi
 • Hipermetropi
 • Astigmatizm
 • Katarakt
21.

Mukopolisakkaridozlarda, aşağıdaki heteropolisakkaritlerden hangisinin yıkım bozukluğu görülmez?

 • Hiyalüronat
 • Keratan sülfat
 • Dermatan sülfat
 • Heparan sülfat
 • Kondroitin sülfat
22.

Statinler, aşağıdaki enzimlerden hangisini inhibe ederek kolesterol sentezini azaltır?

 • HMG-KoA sentaz
 • HMG-KoA liyaz
 • HMG-KoA redüktaz
 • Tiyolaz
 • β -hidroksibütirat dehidrogenaz
23.

Kolerada, incebağırsaktan izotonik sıvı sekresyonunun artmasının biyokimyasal nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adenilat siklazın inhibisyonu
 • Protein kinaz C nin aktivasyonu
 • Guanilat siklazın aktivasyonu
 • Hücre içi cAMP artışı
 • Diaçilgliserolün artışı
24.

Serum kalsiyum düzeyi 5 mEq/L olan bir kişide, kalsiyum düzeyi kaç mg/dL dir? (Kalsiyumun atom ağırlığı=40)

 • 8
 • 10
 • 12
 • 15
 • 20
25.

Sağlıklı kişilerde ve normal koşullarda, aşağıdaki vücut sıvılarından hangisinin hacmi en fazladır?

 • Plazma
 • İdrar
 • Gastrointestinal salgılar
 • Hücrelerarası sıvı
 • Hücre içi sıvı
26.

Sağlıklı kişilerde kan şekerinin normal değerlerde tutulmasında görev alan doku ve bu görevle ilgili enzimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Doku: Karaciğer - Enzimler: Glukokinaz, Glukoz 6-fosfataz
 • Doku: Pankreas - Enzimler: Glukokinaz, Glukoz 6-fosfataz
 • Doku: Karaciğer - Enzimler: Hekzokinaz, Glukokinaz
 • Doku: Karaciğer - Enzimler: Fosfofruktokinaz, Hekzokinaz
 • Doku: Pankreas - Enzimler: Hekzokinaz, Glukoz 6-fosfataz
27.

Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi reseptöraracılı endositozla periferal dokulara alınır?

 • VLDL
 • LDL
 • HDL
 • Şilomikron
 • IDL
28.

2,3-disfosfogliseratın hemoglobine bağlanırken iyonik bağ oluşturduğu amino asitler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Sistein, metionin
 • Lösin, izolösin
 • Alanin, glutamin
 • Lizin, histidin
 • Tirozin, triptofan
29.

Aşağıdakilerin hangisinde, immünoglobulinler normal serumdaki derişimi en düşük olandan en yüksek olana doğru sıralanmıştır?

 • IgG, IgA, IgM, IgE, IgD
 • IgA, IgE, IgM, IgD, IgG
 • IgA, IgG, IgD, IgE, IgM
 • IgE, IgM, IgA, IgD, IgG
 • IgE, IgD, IgM, IgA, IgG
30.

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan lityumun etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Protein kinaz A nın inhibe edilmesi
 • Protein kinaz C nin aktive edilmesi
 • Kalsiyum kanallarının inhibe edilmesi
 • Potasyum kanallarının aktive edilmesi
 • İnozitol trifosfat döngüsünün inhibe edilmesi
31.

Aşağıdakilerden hangisi tümör belirleyici olarak yararlanılan proteinlerden biri değildir?

 • Prostat-spesifik antijen
 • Kalsitonin
 • Melatonin
 • α -fetoprotein
 • İnsan koryonik gonadotropin hormonu
32.

I. Kolekalsiferol → 25-hidroksikolekalsiferol
II. 25-hidroksikolekalsiferol → 1,25-dihidroksikolekalsiferol
III. 7-dehidrokolesterol → Kolekalsiferol
IV. 25-hidroksikolekalsiferol → 24,25-dihidroksikolekalsiferol

Vitamin D sentezi ile ilgili yukarıdaki tepkimelerden hangileri böbrekte gerçekleşir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
33.

Aşağıdaki tepkimelerden hangisini katalizleyen enzimin sentezi kortizol tarafından indüklenir?

 • Fenilalanin → Tirozin
 • Tirozin → Dopa
 • Dopa → Dopamin
 • Dopamin → Noradrenalin
 • Noradrenalin → Adrenalin
34.

Barbitüratlar elektron transport zincirini hangi aşamada inhibe ederler?

 • Kompleks I → II
 • Kompleks II → III
 • Kompleks III → IV
 • Kompleks IV → O2
 • ATP sentaz
35.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin katabolizması lizozomal enzimlerle katalizlenir?

 • Triaçilgliseridler
 • Fosfogliseridler
 • Sfingolipidler
 • Steroidler
 • Yağ asitleri
36.

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde fosforibozilpirofosfat (PRPP) sentetaz enzim bozukluğu vardır?

 • Gut
 • Lesch-Nyhan sendromu
 • von Gierke hastalığı
 • Ürolitiyazis
 • Ksantinüri
37.

RNA polimerazın çalışması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • DNA kalıbı
 • Primerler
 • Transkripsiyon faktörleri
 • Ribonükleozid trifosfatlar
 • Metal iyonları
38.

Bir proteinde aşağıdaki mutasyon türlerinden hangisi gerçekleşirse, proteinin izoelektrik pH sında (pI) ve elektroforezdeki hareketliliğinde farklılık gözlenir?

 • Lizin → Arjinin
 • Valin → Alanin
 • Fenilalanin → Triptofan
 • Glutamin → Asparajin
 • Glutamat → Lizin
39.

DNA çift sarmalında, helikazın gevşetici etkisiyle oluşan bükülme noktalarını kesip tekrar birleştirerek düzelten enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 • DNA polimeraz
 • DNA primaz
 • DNA ligaz
 • Topoizomeraz
 • DNA bağımlı RNA polimeraz
40.

Aşağıdakilerden hangisi adipoz dokuda lipolizi inhibe eder?

 • Riboflavin
 • Pantotenik asit
 • Nikotinik asit
 • Folik asit
 • Vitamin E
41.

Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi sporisidal etkiye ve yüksek düzey dezenfektan özelliğe sahiptir?

 • Glutaraldehit
 • Alkol
 • Fenol
 • Kuarterner amonyum
 • Biguanid
42.

Aşağıdakilerden hangisi streptokok türleri tarafından üretilen enzimlerden biri değildir?

 • Fibrinolizin
 • Katalaz
 • Hiyalüronidaz
 • Difosfopiridin nükleotidaz
 • Hemolizin
43.

Yenidoğanda sepsise ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda menenjit tablosuna neden olan Gram(+), sporsuz, fakültatif anaerob basil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bacillus anthracis
 • Erysipelothrix rhusiopathiae
 • Corynebacterium urealyticum
 • Listeria monocytogenes
 • Rhodococcus equi
44.

Beyin apsesi gelişen bir hastanın öyküsünden, yakınmalarının başlamasından bir ay önce diş çektirdiği öğreniliyor.

Bu klinik tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin yol açma olasılığı en yüksektir?

 • Pseudomonas
 • Stafilokoklar
 • Mycoplasma
 • Gram(-) enterik basiller
 • Anaerob streptokoklar
45.

Gram(-) bakterilere bağlı olarak gelişen septik şok tablosunda serum düzeyi ilk yükselen sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnterferon- γ
 • İnterlökin-1
 • Tümör nekrozis faktör
 • Tip 1 interferon
 • İnterlökin-10
46.

Aşağıdakilerden hangisi Sabin polio aşısının özelliklerinden biridir?

 • Pasif bağışıklık sağlama
 • Enjeksiyon ile uygulanma
 • İnaktive virustan hazırlanma
 • Düşük de olsa, hastalığa yol açma riski taşıma
 • İmmün yetmezliği olan kişilerde de kullanılabilme
47.

T lenfositlerinin gelişmesi sırasında, vücudun kendi antijenlerine tolerans göstermeyenlerin negatif seçimle elenmesi aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşir?

 • Kemik iliği
 • Timus
 • Dalak
 • Karaciğer
 • Lenf düğümleri
48.

T hücre reseptörü antijenle uyarıldığında, uyarımın iletilmesinde aşağıdaki moleküllerden hangisi rol oynar?

 • CD2
 • CD3
 • CD4
 • CD8
 • CD10
49.

Aşağıda antijenik subtipleri verilen Influenza A viruslarından hangisi nadiren kuşlardan insanlara bulaşarak hastalık yapar?

 • H1N1
 • H2N2
 • H3N2
 • H3N8
 • H5N1
50.

Aşağıdakilerden hangisinin, hepatit B enfeksiyonlarında gelişebilen serum hastalığı, poliartralji, poliarteritis nodosa ve glomerülonefrit gibi komplikasyonlara yol açma olasılığı en yüksektir?

 • Virusun genetik yapısındaki farklılık
 • Dolaşan immün komplekslerin varlığı
 • Hastanın interferon tedavisi alması
 • Hepatit Delta koenfeksiyonu varlığı
 • Karaciğer harabiyetinin yüksek olması
51.

Spongiform ensefalopati aşağıdaki hastalıkların hangisinde izlenir?

 • Multipl skleroz
 • Subakut sklerozan panensefalit
 • Progresif multifokal lökoensefalopati
 • Guillain-Barré sendromu
 • Creutzfeldt-Jakob hastalığı
52.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 65 yaşında bir kadın hastada, göğsün sol tarafında dermatomal yayılım gösteren ağrılı veziküler deri döküntüleri saptanmıştır.

Bu durumda, etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

 • Herpes zoster virusu
 • Staphylococcus epidermidis
 • Aspergillus fumigatus
 • Sitomegalovirus
 • Larva migrans
53.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen virus, karşısında belirtilen hücrede latent enfeksiyona neden olur?

 • Virus: Kuduz virusu - Hücre: Ganglion hücresi
 • Virus: Herpes simpleks virusu - Hücre: Sinir hücresi
 • Virus: Epstein-Barr virusu - Hücre: Glia hücresi
 • Virus: Kızamık virusu - Hücre: Endotel hücresi
 • Virus: Enterovirus tip 72 - Hücre: Bağırsak epitel hücresi
54.

Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisinin etiyolojisinde Adenoviruslar yer almaz?

 • Keratokonjunktivit
 • Gastroenterit
 • Süpüratif artrit
 • Akut farenjit
 • Hemorajik sistit
55.

Aşağıdakilerden hangisi kadınlarda serviks kanserine yol açabilir?

 • İnsan adenovirus
 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • İnsan papilloma virusu
 • Gardnerella vaginalis
56.

Aşağıdaki kandidiazis tablolarının hangisinde tedavi süresi en uzundur?

 • Candida glossiti
 • Sistemik kandidiazis
 • Santral sinir sistemi kandidiazisi
 • İdrar yolu kandidiazisi
 • Kronik mukokutanöz kandidiazis
57.

Fenol oksidaz testi aşağıdaki mantarlardan hangisinin tanısında ayırt edici olarak kullanılır?

 • Cryptococcus neoformans
 • Candida albicans
 • Candida tropicalis
 • Geotrichum candidum
 • Trichosporon beigelii
58.

Aşağıdaki helmintlerden hangisinin tanısında kas biyopsisinden yararlanılır?

 • Trichuris trichiura
 • Trichinella spiralis
 • Taenia saginata
 • Wuchereria bancrofti
 • Strongyloides stercoralis
59.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi diyareye neden olmaz?

 • Babesia microti
 • Cryptosporidium
 • Giardia lamblia
 • Cyclospora
 • Isospora belli
60.

Aşağıdakilerden hangisi visseral leishmaniazisin bulgularından biri değildir?

 • Ateş
 • Eozinofili
 • Splenomegali
 • Trombositopeni
 • Aşırı kilo kaybı
61.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde dokuda immün komplekslerin birikimi rol oynar?

 • Goodpasture sendromu
 • Poststreptokoksik glomerülonefrit
 • İmmün trombositopenik purpura
 • Myasthenia gravis
 • Graves hastalığı
62.

Ailesel Akdeniz ateşinde dokularda aşağıdaki proteinlerden hangisi birikir?

 • İmmünoglobulin hafif zincirleri
 • Atrial natriüretik faktör
 • Kalsitonin
 • β2 -mikroglobulin
 • Serum amiloid-assosiye protein
63.

İlerleyici renal yetmezlik ile başvuran 60 yaşındaki bir hastanın yapılan böbrek biyopsisinde glomerüllerde HE ile pembe renkli amorf madde birikimi saptanıyor. İmmünohistokimyasal olarak biriken maddenin lambda hafif zincir pozitif olduğu belirleniyor.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

 • Romatoid artrit
 • Tüberküloz
 • Diabetes mellitus
 • Multipl miyelom
 • Sistemik lupus eritematozus
64.

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde dokularda yaygın fibrin trombüsleri gözlenir?

 • İmmün trombositopeni
 • Hemofili B
 • Dissemine intravasküler koagülasyon
 • von Willebrand hastalığı
 • Faktör VIII eksikliği
65.

Aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisi, hamartom ile uyumludur?

 • Epidermis içinde ve altında nevus hücreleri
 • Meckel divertikülündeki gastrik adacık
 • Dilin çizgili kas dokusunda matür kıkırdak dokusu
 • Böbrek kapsülü altındaki sürrenal kalıntı
 • Mide mukozasında pankreatik nodül
66.

Hücre siklusunda G1/S fazı geçişinde rol alan bir tümör supresör genin fonksiyonel tek aleli ile doğan çocukta, 6 yıl içinde malign bir neoplazm gelişiyor.

Bu neoplazm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Böbrekte nefroblastom
 • Akut lenfoblastik lösemi
 • Serebellar astrositom
 • Nöroblastom
 • Retinoblastom
67.

Aşağıdakilerden hangisi megaloblastik aneminin nedenlerinden biri değildir?

 • Beslenme bozukluğu
 • Alkolizm
 • İleri evre kanserler
 • Gastrointestinal kanama
 • Gebelik
68.

Aşağıdaki neoplazmlardan hangisi immünoglobulin genlerini içeren kromozom parçacıklarının translokasyonu ile ilişkilidir?

 • İnsan T-hücreli lösemisi
 • Helicobacter pylori’ye bağlı mide lenfoması
 • Hodgkin lenfoması
 • Burkitt lenfoması
 • Multipl miyelom
69.

Aşağıdaki kanserlerden hangisinin peritoneal karsinomatozise neden olma riski en yüksektir?

 • Kolon
 • Over
 • İncebağırsak
 • Safra kesesi
 • Rektum
70.

Aşağıdaki primer santral sinir sistemi tümörlerinden hangisi tipik olarak pineal bölgesinde yerleşir?

 • Menenjiyom
 • Medulloblastom
 • Oligodendrogliom
 • Ependimom
 • Germ hücreli tümör
71.

Aşağıdakilerden hangisi nöral tüp defekti sonucunda ortaya çıkar?

 • Anensefali
 • Holoproensefali
 • Mikrosefali
 • Sringomiyeli
 • Corpus callosum agenezi
72.

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi sakkular anevrizmalarının gelişiminde predispozan bir faktör olarak kabul edilmez?

 • Hipertansiyon
 • Marfan sendromu
 • Sigara
 • Ehlers-Danlos sendromu
 • Enfeksiyon
73.

Yetmiş beş yaşında ölen demanslı bir kişinin beyin otopsisinde bilateral simetrik kortikal atrofi saptanmıştır.

Bu bulgunun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pick hastalığı
 • Alzheimer hastalığı
 • Multi-infarkt demans
 • Diffüz Lewy cisim hastalığı
 • Creutzfeldt-Jakob hastalığı
74.

Aşağıdaki primer santral sinir sistemi neoplazilerinden hangisinin gelişiminde viral etiyoloji rol oynayabilir?

 • Astrositom
 • Menenjiyom
 • Lenfoma
 • Glioblastom
 • Medulloblastom
75.

Herediter retinoblastomlu hastalarda aşağıdaki neoplazmlardan hangisinin görülme sıklığı artar?

 • Adenokarsinom
 • Lösemi
 • Malign melanom
 • Osteosarkom
 • Lenfoma
76.

Tekrarlayan hematüri atakları ile başvuran genç erişkin bir hastanın böbrek biyopsisinde aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisinin görülmesi beklenir?

 • Subepitelyal yoğun depolanmalar
 • Mezangial IgA depolanması
 • Glomerüler kapiller bazal membranında kalınlaşma
 • Kapillerlerde lineer IgG depolanması
 • Çok sayıda hiyalinize glomerül
77.

Aşağıdakilerden hangisi osteoartritin en iyi tanımıdır?

 • Sinoviyada oluşan iltihabi infiltrasyon
 • Monosodyum ürat kristallerinden oluşan granülomatöz lezyon
 • Eklem kıkırdağında oluşan dejeneratif lezyon
 • Kazeifikasyon nekrozu ve epiteloid histiyositlerden oluşan granülomatöz lezyon
 • Polimorf nüveli lökositlerden oluşan pürülan iltihap
78.

Aşağıdaki malign over tümörlerinden hangisi radyasyona en duyarlıdır?

 • Koryokarsinom
 • Brenner tümörü
 • Disgerminom
 • Seröz tümörler
 • Endodermal sinüs tümörü
79.

Adrenal korteks hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş, 4 cm çapındaki bir adrenal kitlesinde, malignite yönünden en güvenilir özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnvazyon
 • Hücresel atipi
 • Kitlenin büyüklüğü
 • Nekroz
 • Mitoz sayısı
80.

Aşağıdaki lokalizasyonların hangisinde, malign melanom gelişme olasılığı en düşüktür?

 • Oral mukoza
 • Meninksler
 • Anogenital mukoza
 • Mesane
 • Göz
81.

Cerrahi bir girişim sonrası sindirim sistemi ve üriner sistemde ortaya çıkan atoni, ileus ve idrar retansiyonunun tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmalıdır?

 • Betanekol
 • Skopolamin
 • İpratropium
 • Asetilkolin
 • Propantelin
82.

Merkezi sinir sisteminde kolinomimetik etki oluşturmak için aşağıdaki ilaçlardan hangisinin parenteral yoldan uygulanması zorunludur?

 • Neostigmin
 • Asetilkolin
 • Fizostigmin
 • Edrofonyum
 • Betanekol
83.

Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan asetilkolin esteraz inhibitörü olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Donepezil
 • Memantin
 • Fluoksetin
 • Lesitin
 • Karbamazepin
84.

β2 -adrenerjik reseptörlerin uyarılması ile aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

 • Vasküler düz kaslarda gevşeme
 • Karaciğerde glikojenolizin aktivasyonu
 • Kalpte pozitif inotropi, pozitif kronotropi
 • Uterus kasında gevşeme
 • Böbreklerden renin salgılanması
85.

Bir hastaya, pelviste uzun sürecek bir cerrahi girişim nedeniyle spinal anestezi yapılacaktır.

Omuriliğin kan akımını azaltmamak ve damar daraltıcı içeren çözelti kullanmamak için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

 • Prokain
 • Bupivakain
 • Lidokain
 • Mepivakain
 • Prilokain
86.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi cAMP ye özgül fosfodiesteraz IV enziminin selektif inhibitörüdür?

 • Teofilin
 • Salbutamol
 • Fenoterol
 • İzoproterenol
 • Metoksamin
87.

Amitriptilin intoksikasyonu nedeniyle acil servise getirilen bir hastada aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır?

 • Sıcak ve kuru deri
 • Azalmış bağırsak sesleri ve hareketleri
 • Taşikardi
 • Toplu iğne başı pupilla
 • Hipotansiyon
88.

Tedavilerinin ani sonlandırılması sakıncalı olan ilaçlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Valproat ve etosüksimid
 • Fenitoin ve fenobarbital
 • Fenobarbital ve klonazepam
 • Fenitoin ve karbamazepin
 • Klonazepam ve valproat
89.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bulantı, kusma, postural hipotansiyon, hallüsinasyonlar, ayakta-elde kırmızı ve ağrılı şişliklere neden olabilir?

 • Dantrolen
 • Ketamin
 • Digoksin
 • Bromokriptin
 • Lityum
90.

Aşağıdakilerden hangisi opioid kullanım endikasyonlarından biri değildir?

 • Postoperatif ağrı
 • Öksürük
 • Akut sol ventrikül yetmezliğinde görülen dispne
 • Rahatsız edici, non-spesifik diyare
 • Doğum eylemini geciktirme
91.

İkinci kuşak H1-reseptör blokörlerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güçlü antikolinerjik etkilerinin olması
 • Sedatif etkilerinin çok az olması
 • Gebelik kusmalarında tercih edilmesi
 • Taşıt tutmasına karşı etkilerinin güçlü olması
 • Antiparkinson etkilerinin güçlü olması
92.

Asetaminofen ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Kanama zamanını uzatır.
 • Spesifik siklooksijenaz (Cox-2) inhibitörüdür.
 • Sıklıkla gastrointestinal kanamaya yol açar.
 • Çocuklarda kullanılması sakıncalıdır.
 • Fatal karaciğer nekrozuna yol açabilir.
93.

Böbrek rahatsızlığı ile birlikte diyabeti olan hipertansif hastalarda, hangi tür antihipertansif ilaçların kullanılması tercih edilmelidir?

 • Diüretikler
 • Angiotensin konverting enzim inhibitörleri
 • Beta blokörler
 • Kalsiyum kanal blokörleri
 • Ganglion blokörleri
94.

Bebeklerde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin kullanılması psödotümör serebriye neden olabilir?

 • Tetrasiklinler
 • Sulfonamidler
 • Aminoglikozitler
 • Kloramfenikol
 • Sefalosporinler
95.

Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan kişilerde aşağıdakilerden hangisinin kullanılmasında sakınca yoktur?

 • Primakin
 • Sulfametoksazol
 • Sefazolin
 • Nitrofurazon
 • Klorokin
96.

Genetik polimorfizm nedeniyle yavaş asetilleyici özelliği taşıyan bireylerde kullanıldığında etkisi uzayan tüberküloz ilacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rifampin
 • Streptomisin
 • Etambutol
 • İzoniazid
 • Pirazinamid
97.

Aşağıdaki antiviral ilaçlardan hangisi insan Influenza A ve B viruslarından her ikisine birden etkilidir?

 • Asiklovir
 • İdoksuridin
 • Vidarabin
 • Amantadin
 • Oseltamivir
98.

Meme kanserinde östrojen sentezini, Cushing hastalığında ise steroid sentezini azaltmak amacıyla kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mifepriston
 • Metirapon
 • Aminoglutetimid
 • Mitotan
 • Ketokonazo
99.

Aşağıdaki glukokortikoid ilaçlardan hangisinin etki süresi en uzundur?

 • Kortizon
 • Kortizol
 • Prednizon
 • Triamsinolon
 • Deksametazon
100.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi pankreasta insülin salgılanmasını artırmadan, periferdeki etkinlikleri ile tip 2 diyabet tedavisinde yararlıdır?

 • Klorpropamid
 • Nateglinid
 • Gliburid
 • Rosiglitazon
 • Gliklazid

Cevap Anahtarı

1. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
2. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
3. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
4. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
5. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
6. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
7. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
8. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
9. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
10. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
11. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
12. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
13. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
14. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
15. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
16. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
17. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
18. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
19. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
20. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
21. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
22. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
23. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
24. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
25. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
26. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
27. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
28. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
29. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
30. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
31. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
32. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
33. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
34. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
35. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
36. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
37. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
38. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
39. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
40. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
41. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
42. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
43. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
44. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
45. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
46. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
47. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
48. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
49. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
50. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
51. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
52. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
53. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
54. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
55. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
56. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
57. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
58. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
59. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
60. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
61. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
62. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
63. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
64. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
65. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
66. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
67. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
68. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
69. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
70. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
71. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
72. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
73. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
74. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
75. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
76. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
77. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
78. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
79. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
80. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
81. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
82. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
83. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
84. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
85. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
86. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
87. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
88. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
89. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
90. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
91. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
92. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
93. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
94. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
95. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
96. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
97. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
98. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
99. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
100. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı