2006 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nisan Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2006 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. Soruları çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Aşağıdakilerden hangisi, hiyalin kıkırdak yapısındadır?

 • Epiglottis
 • Trakea
 • İntervertebral diskler
 • Kulak kepçesi
 • Plica vocalis
2.

Brunner bezleri aşağıdaki sindirim kanalı bölgelerinin hangisinde yer alır?

 • Özofagus-mide geçiş bölgesi
 • Duodenum
 • Midenin pilor bölgesi
 • Midenin fundus bölgesi
 • Jejunumun orta parçası
3.

Periferik sinirlerin miyelin kılıflarını yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oligodendrosit
 • Perisit
 • Schwann hücresi
 • Fibrilli astrosit
 • Epandim hücresi
4.

Allerjik durumlarda mukoz membranlarda sayısı artan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nötrofil
 • Eozinofil
 • Lenfosit
 • Bazofil
 • Monosit
5.

Akciğer duvarında surfaktan salgılayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mast hücresi
 • Endotel hücresi
 • Tip I hücre
 • Tip II hücre
 • Makrofaj
6.

Solunum merkezi aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

 • Medulla oblongata
 • Talamus
 • Serebral korteks
 • Medulla spinalis
 • Serebellum
7.

EKG de QRS kompleksi aşağıdakilerden hangisiyle olur?

 • Atrium depolarizasyonu
 • Ventrikül depolarizasyonu
 • Atrium repolarizasyonu
 • Ventrikül repolarizasyonu
 • Ventrikül kontraksiyonu
8.

Hipotalamusun supraoptik nükleusu aşağıdaki hormonlardan hangisini salgılar?

 • Antidiüretik hormon
 • Oksitosin
 • Büyüme hormonu
 • Adrenokortikotropik hormon
 • Folikül stimüle edici hormon
9.

Kollajen doku ile teması takiben oluşan adhezyon, agregasyon, degranülasyon olayları aşağıdaki kan hücrelerinden hangisinin fonksiyonel özellikleridir?

 • B Lenfosit
 • Monosit
 • Eozinofil
 • T Lenfosit
 • Trombosit
10.

Işık enerjisinin aksiyon potansiyellerine dönüştürülmesi gözün hangi bölümünde gerçekleşir?

 • Camera bulbi anterior
 • Camera bulbi posterior
 • İris ve lens
 • Retina
 • Koroid tabaka
11.

Prokaryotik hücre yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Tek, çembersel DNA molekülü
 • 80S ribozom
 • Sterol içermeyen plazma membranı
 • Hücre duvarı
 • Polisakkarit kapsül
12.

Aşağıdakilerden hangisi ısıya duyarlı aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılır?

 • % 5 lik lizol
 • % 1 lik sodyum hipoklorit
 • Propilen glikol
 • Etilen oksit gazı
 • Formaldehit buharı
13.

Bakteriler arasındaki gen transferi sırasında, bakteriyal virusların vektör olarak rol oynadığı mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Transdüksiyon
 • Transformasyon
 • Transfeksiyon
 • Translokasyon
 • Konjugasyon
14.

Aşağıdaki bakteri yapılarından hangisi, bakterilerin konak hücreye tutunmasından sorumludur?

 • Flajella
 • Adi pili
 • Seks pili
 • Kapsül
 • Hücre duvarı
15.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi zorunlu anaeroptur?

 • Bacteroides fragilis
 • Streptococcus pyogenes
 • Klebsiella pneumoniae
 • Bacillus anthracis
 • Corynebacterium diphtheriae
16.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi kapsüllüdür?

 • Streptococcus pneumoniae
 • Staphylococcus aureus
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Clostridium botulinum
 • Treponema pallidum
17.

Hücre duvarı bulunmaması nedeniyle 450 nm çaplı filtrelerden geçebilen, in vitro kültürü için sterole gereksinim duyan ve talyum asetata dirençli olan pnömoni etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • L form streptokoklar
 • Coxiella burnetii
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Staphylococcus aureus
18.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi erkek hastalarda önemli bir üretrit etkenidir?

 • Chlamydia trachomatis
 • Haemophilus ducreyi
 • Gardnerella vaginalis
 • Escherichia coli
 • Chlamydia psittaci
19.

Aşağıdaki Haemophilus türlerinden hangisi, üremek için yalnızca X faktörüne gereksinim duyar?

 • H. parahaemolyticus
 • H. influenzae
 • H. parainfluenzae
 • H. ducreyi
 • H. aegyptius
20.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi, antibiyotik kullanımından sonra ortaya çıkan gastroenteritlerin önemli bir bölümünden sorumludur?

 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Shigella sonnei
 • Shigella flexneri
 • Clostridium difficile
21.

Giemsa veya Wright boyası ile kolaylıkla boyanabilen, kan veya serum içeren sıvı besiyerlerinde üretilebilen spiroket türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Treponema pallidum
 • Leptospira interrogans
 • Treponema pertenue
 • Borrelia recurrentis
 • Treponema carateum
22.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi enterotoksin salgılamaz?

 • Staphylococcus aureus
 • Corynebacterium diphtheriae
 • Escherichia coli
 • Vibrio cholerae
 • Vibrio parahaemolyticus
23.

Stafilokokları fagositoz sonrası fagositik hücre içinde oluşan hidrojen peroksitin zararlı etkisine karşı koruyan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hiyalüronidaz
 • Katalaz
 • Lipaz
 • Fibrinolizin
 • Koagülaz
24.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi kanlı diyareye neden olmaz?

 • Campylobacter jejuni
 • Shigella sonnei
 • Yersinia enterocolitica
 • Enterohemorajik Escherichia coli
 • Clostridium perfringens
25.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi Weil hastalığının etkenidir?

 • Leptospira interrogans
 • Borrelia burgdorferi
 • Vibrio vulnificus
 • Rickettsia prowazekii
 • Treponema pertenue
26.

Aşağıdakilerden hangisi Neisseria meningitidis’in virulans faktörü değildir?

 • Pili
 • IgA1 proteaz
 • V ve W antijen proteini
 • Polisakkarit kapsül
 • Endotoksin
27.

Asidorezistan bakterileri boyamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 • Gram boyama
 • Giemsa boyası
 • Çin mürekkebi
 • Ziehl-Neelsen boyama
 • % 15 potasyum hidroksit
28.

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi protein sentezine etki etmez?

 • Amikasin
 • Tetrasiklin
 • Kloramfenikol
 • Azitromisin
 • Piperasilin
29.

Penisilin allerjisi olan bir kişide A grubu beta hemolitik streptokokkal tonsillitin tedavisi için en uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eritromisin
 • Sulfadiazin
 • Ampisilin
 • Tetrasiklin
 • Klindamisin
30.

Tüberkülin deri testinde kullanılan PPD, tüberküloz basilinin hangi yapısından hazırlanmaktadır?

 • Balmumu
 • Polisakkarit
 • Kord faktör
 • Protein
 • Nükleik asit
31.

Aşağıdaki bakteri aşılarından hangisi virulansı azaltılmış canlı mikroorganizmalarla hazırlanır?

 • Tifo aşısı
 • BCG aşısı
 • Boğmaca aşısı
 • Veba aşısı
 • Difteri aşısı
32.

Aşağıdakilerden hangisi, inflamasyonda nötrofiller için kemotaktik mediyatör olarak rol oynar?

 • Histamin
 • Lökotrien B4
 • ECF-A
 • Asit hidrolaz
 • Peroksidaz
33.

Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonunda rol oynayan immünoglobulin aşağıdakilerden hangisidir?

 • IgG
 • IgA
 • IgM
 • IgD
 • IgE
34.

Viruslarda ikozahedral yapı ne demektir?

 • Nükleik asit konfigürasyonu
 • Özyapı proteinleri
 • Kapsid simetrisi
 • Zarf yapısı
 • Peplomerlerin diziliş şekli
35.

Viruslar aşağıdaki ortamların hangisinde üretilemez?

 • Zenginleştirilmiş agar
 • Doku kültürü
 • Canlı ortam
 • Döletli yumurta
 • Deney hayvanı
36.

İnsan immün yetmezlik virusunun (HIV) yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • RNA genomu
 • Revers transkriptaz enzimi
 • Entegraz enzimi
 • Zarfta gp 120 proteini
 • Zarfta hemaglütinin
37.

Aşağıdaki viruslardan hangisinin inaktive olabilmesi için mutlaka 121 ºC de 20 dakika otoklavda veya 180 ºC de 1 saat pastör fırınında sterilizasyona gereksinim vardır?

 • HIV tip 1
 • Hepatit A virusu
 • Herpes simpleks virusları
 • Adenoviruslar
 • Kuduz virusu
38.

Herpes virusları aşağıdaki doku veya organların hangisinde enfeksiyona neden olmaz?

 • Göz
 • Beyin
 • Deri
 • Kalp kası
 • Orofarenks
39.

Erişkinlerde viral pnömoni oluşturan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnfluenza A virusu
 • Rhinoviruslar
 • Parainfluenza virusları
 • Coronaviruslar
 • Coxsackie virusları
40.

Aşağıdaki viruslardan hangisi, küçük çocuklarda diyareye en sık neden olur?

 • Hepatit A virusu
 • Hepatit E virusu
 • Hepatit C virusu
 • Rotavirus
 • Solunum sinsityal virusu
41.

Aşağıdaki viruslardan hangisi cinsel yolla bulaşmaz?

 • Herpes simpleks tip 2 virusu
 • Hepatit B virusu
 • Papillomavirus
 • Molluscum contagiosum virusu
 • Adenovirus
42.

Hayvan virusları arasında en büyük ve kompleks yapıda olan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adenoviruslar
 • Poxviruslar
 • Picornaviruslar
 • Arboviruslar
 • Retroviruslar
43.

Bir dermatofitoz kuşkusunda, klinik örneğin mikroskopik incelenmesi için yapılacak preparat aşağıdakilerden hangisi ile hazırlanmalıdır?

 • Giemsa boyası
 • Gram boyama
 • % 10-20 potasyum hidroksit
 • Metilen mavisi
 • Hematoksilen-eozin
44.

Saç, deri ve tırnakta enfeksiyon yapan, mikrokonidiaları çomak şeklinde bölmeli veya bölmesiz olan dermatofit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Trichophyton rubrum
 • Blastomyces dermatitidis
 • Epidermophyton floccosum
 • Microsporum canis
 • Microsporum tonsurans
45.

Aşağıdakilerden hangisi, Candida albicans’ı diğer Candida türlerinden ayırt etmekte kullanılan en hızlı ve basit testtir?

 • Üreaz testi
 • Fenol oksidaz testi
 • Dekstroz asimilasyonu
 • Germ tüp testi
 • Laktoz fermentasyonu
46.

Yüzeyel bir deri enfeksiyonu olan Pityriasis (Tinea) versicolor’un etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Microsporum canis
 • Trichophyton rubrum
 • Exophiala werneckii
 • Sporothrix schenckii
 • Malassezia furfur
47.

Plasmodium vivax’ın etken olduğu sıtmalı bir hastanın periferik kanında, aşağıdaki parazit şekillerinden hangisine rastlanmaz?

 • Eritrositler içinde taşlı yüzük şeklindeki parazitler
 • Merozoit şekilleri
 • Sporozoit şekilleri
 • Eritrosit içinde ameboid şeklindeki parazitler
 • Eritrosit içinde şizont şekilleri
48.

Aşağıdaki protozoonlardan hangisi, bir vektör aracılığıyla bulaşır?

 • Leishmania donovani
 • Entamoeba histolytica
 • Trichomonas vaginalis
 • Toxoplasma gondii
 • Pneumocystis carinii
49.

Yalnızca trofozoit formu olan ve ürogenital sisteme yerleşebilen protozoon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Leishmania donovani
 • Trichomonas vaginalis
 • Toxoplasma gondii
 • Entamoeba histolytica
 • Giardia lamblia
50.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi, insanlara ağız yolu ile bulaşmaz?

 • Ascaris lumbricoides
 • Trichinella spiralis
 • Taenia saginata
 • Strongyloides stercoralis
 • Trichuris trichiura
51.

Bağırsaklardan fazla miktarda kan emen nematod aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enterobius vermicularis
 • Trichuris trichiur
 • Necator americanus
 • Trichinella spiralis
 • Ascaris lumbricoides
52.

Aşağıdaki helmintlerden hangisinin yumurtası, yumurtlandığı anda enfestasyon yapmaya hazırdır?

 • Enterobius vermicularis
 • Trichuris trichiura
 • Ascaris lumbricoides
 • Taenia saginata
 • Strongyloides stercoralis
53.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi insana serkarya formu ile bulaşır?

 • Plasmodium vivax
 • Leishmania donovani
 • Wuchereria bancrofti
 • Schistosoma haematobium
 • Trypanosoma rhodensiense
54.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi insan dışkısının direkt mikroskopik muayenesi ile teşhis edilebilir?

 • Echinococcus multilocularis
 • Wuchereria bancrofti
 • Fasciola hepatica
 • Toxocara canis
 • Dracunculus medinensis
55.

İncebağırsağa yerleşen, 3-10 metre boyunda, halkalarının eni boyundan fazla olan, uterus dalları rozet şeklinde görülen, yumurtlama deliği bulunan, yumurtası kapaklı, ovovipar, vücudunda B12 vitamini depo eden ve 2 ara konağı olan sestod aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hymenolepis nana
 • Diphyllobothrium latum
 • Taenia solium
 • Dracunculus medinensis
 • Dicrocoelium dendriticum
56.

İç mitokondri zarında bazı açil gruplarını taşıyan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

 • UTP
 • Koenzim A
 • Biotin
 • Karnitin
 • CTP
57.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi koenzim A nın yapısında yer almaz?

 • β -Merkaptoetilamin
 • Pantotenik asit
 • Adenin
 • Riboz
 • Nikotinamid
58.

2 H2O2 → 2 H2O + O2

Yukarıdaki tepkimeyi aşağıdaki enzimlerden hangisi katalizler?

 • Sitokrom oksidaz
 • Monoamin oksidaz
 • Katalaz
 • Superoksit dismutaz
 • Aldehit dehidrogenaz
59.

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin koenzimi NADP+ dir?

 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz
 • Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz
 • Laktat dehidrogenaz
 • α -Ketoglutarat dehidrogenaz
 • Pirüvat dehidrogenaz
60.

2006 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 2 Soru 60

Allosterik enzimlerde, yukarıda verilen grafiğin x ekseni, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

 • 1/(S)
 • (S)
 • t (zaman)
 • t (ºC)
 • pH
61.

Aşağıdakilerden hangisi transaminasyona girmez?

 • Alanin
 • Glutamik asit
 • Aspartik asit
 • Lizin
 • Valin
62.

Bütün transaminazların katalitik merkezinde bulunan koenzim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Piridoksal fosfat
 • Tiamin pirofosfat
 • Lipoik asit
 • NAD+
 • FAD
63.

Pirüvata dönüşmeyen amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alanin
 • Glisin
 • Lösin
 • Treonin
 • Serin
64.

Serotonin sentezi için aşağıdaki amino asitlerden hangisi gereklidir?

 • Tirozin
 • Triptofan
 • Treonin
 • Prolin
 • Hidroksiprolin
65.

Açlık durumunda kaslardan karaciğere en fazla taşınan amino asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Glisin
 • Prolin
 • Hidroksiprolin
 • Alanin
 • Metionin
66.

Aşağıdakilerden hangisi kreatin biyosentezinde başlangıç ya da ara bileşik olarak yer almaz?

 • Arjinin
 • Glisin
 • Guanidoasetik asit
 • S-adenozilmetionin
 • Tetrahidrofolik asit
67.

Fosfofruktokinazı etkileyerek, glikolizi hızlandıran bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sitrat
 • ATP
 • AMP
 • cAMP
 • Yağ asitleri
68.

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin mitokondriyal formu üre sentezinde, sitoplazmik formu ise pirimidin bazlarının sentezinde rol oynar?

 • Aspartat transkarbamoilaz
 • Ornitin transkarbamoilaz
 • Karbamoil fosfat sentetaz
 • Arjinaz
 • Orotidilik asit dekarboksilaz
69.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi, pirimidin bazlarının yıkım ürünü değildir?

 • β -Alanin
 • Karbondioksit
 • Amonyak
 • Ürik asit
 • β -Aminoizobütirik asit
70.

Aşağıdaki nükleotid çiftlerinin hangisinde bir nükleotid diğerinin metillenmiş formudur?

 • UMP-CMP
 • dUMP-dTMP
 • AMP-GMP
 • dUMP-dCMP
 • dAMP-dGMP
71.

Aşağıdaki vitaminlerden hangisi, timidilat sentezi için gereklidir?

 • Riboflavin
 • Pantotenik asit
 • Folik asit
 • Askorbik asit
 • Nikotinik asit
72.

Adrenalin aşağıdaki amino asitlerin hangisinden sentezlenir?

 • Triptofan
 • Tirozin
 • Metionin
 • Treonin
 • Glisin
73.

ACTH, kortizol biyosentezinde hangi basamakta etkili olur?

 • Kolesterol → pregnenolon
 • Pregnenolon → progesteron
 • Progesteron → 17-hidroksiprogesteron
 • 17-hidroksiprogesteron → 11-deoksikortizol
 • 11-deoksikortizol → kortizol
74.

İnsanda, keton cisimleri aşağıdaki doku ya da organların hangisinde oluşur?

 • İncebağırsak
 • Karaciğer
 • Kas dokusu
 • Adipoz doku
 • Böbrekler
75.

Aşağıdaki pankreas enzimlerinden hangisinin zimojen formu yoktur?

 • Kimotripsin
 • Tripsin
 • Elastaz
 • Karboksipeptidaz
 • α -Amilaz
76.

Pentoz fosfat yolunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

 • Eritroz 4-fosfat
 • Ksiloz 5-fosfat
 • Fruktoz-1,6-difosfat
 • 6-Fosfoglukonat
 • Fruktoz 6-fosfat
77.

Aşağıdakilerden hangisi, glukoneogenez yolunda rol oynayan enzimlerden biri değildir?

 • Fosfoenolpirüvat karboksikinaz
 • Pirüvat karboksilaz
 • Pirüvat kinaz
 • Fruktoz-1,6-difosfataz
 • Glukoz 6-fosfataz
78.

Aşağıdakilerden hangisi mukopolisakkarit (glikozaminoglikan) değildir?

 • Kondroitin sülfat
 • Hiyalüronik asit
 • Heparin
 • Keratan sülfat
 • L-fukoz
79.

Bir multienzim kompleksi olan pirüvat dehidrogenazın gereksinim duyduğu aşağıdaki koenzimlerden hangisinin görevi, karşısında belirtilen değildir?

 • Koenzim: FAD - Görevi: Tepkimede son elektron alıcısı olmak
 • Koenzim: Lipoik asit - Görevi: Açil grubunu taşımak
 • Koenzim: Koenzim A - Görevi: Açil grubunun son alıcısı olmak
 • Koenzim: NAD+ - Görevi: FADH2 yi oksitleyerek rejenere etmek
 • Koenzim: Tiamin pirofosfat - Görevi: Pirüvatı dekarboksile etmek
80.

Aşağıdakilerden hangisi lesitinin yapısında bulunmaz?

 • Yağ asidi
 • Gliserol
 • Fosfat
 • Kolin
 • Serin
81.

Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi en yüksek miktarda trigliserid içerir?

 • Ara dansiteli lipoproteinler
 • Düşük dansiteli lipoproteinler
 • Yüksek dansiteli lipoproteinler
 • Şilomikronlar
 • Çok düşük dansiteli lipoproteinler
82.

Malat aspartat yolunda ( α -gliserol fosfat yolu) aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • Amino asitlerin mitokondriye taşınması
 • Krebs döngüsü ara ürünlerinin mitokondriye ta- şınması
 • Sitoplazmik NADH ın indirgeyici gücünün mitokondriye taşınması
 • Trigliserid sentezi için gliserol sağlanması
 • Glukoneogenez için substrat sağlanması
83.

Aşağıdakilerden hangisi, ATP sentetazın sap kısmına bağlanarak protonların mitokondriyal matrikse yeniden girişini engeller ve elektron transportunu durdurur?

 • Oligomisin
 • 2-4 dinitrofenol
 • Atraktilozid
 • Sodyum azid
 • Siyanür
84.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin katabolizması için B12 vitamini gereklidir?

 • Hidroksimetil glutaril-KoA
 • Asetoasetil-KoA
 • Süksinil-KoA
 • Asetil-KoA
 • Metilmalonil-KoA
85.

Tay-Sachs hastalığında aşağıdaki enzimlerden hangisinde eksiklik gözlenir?

 • Beta-galaktozidaz
 • Hekzosaminidaz
 • Arilsülfataz A
 • Glukoserebrozidaz
 • Sfingomiyelinaz
86.

Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği sonucunda beriberi hastalığı gözlenir?

 • Tiamin
 • Biotin
 • Retinol
 • Kalsiferol
 • Alfa tokoferol
87.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi detoksifikasyonda rol oynamaz?

 • PAPS
 • Metionin
 • Glisin
 • Fumarik asit
 • Glutatyon
88.

Başka karaciğer hastalığı olmayan bir kişide, alkol kullanımı ve bırakılmasının izlenmesinde aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum konsantrasyonundaki değişmeler önemli bir kriter olarak kullanılır?

 • Serum glutamil oksaloasetat transaminaz
 • İzositrat dehidrogenaz
 • Alkalen fosfataz
 • Laktik dehidrogenaz
 • Gama glutamil transferaz
89.

Protein biyosentezi, aşağıdaki hücre organellerinin hangisinde gerçekleşir?

 • Ribozom
 • Golgi cisimciği
 • Lizozom
 • Mitokondri
 • Nükleus
90.

Aşağıdaki steroid hormonlardan hangisi, 18 karbonlu olup aromatik bir halkaya sahiptir?

 • Testosteron
 • Progesteron
 • Östradiol
 • Androstenedion
 • Kortizol
91.

Aşağıdakilerden hangisi hipofizde sentezlenen hormonlardan biri değildir?

 • Prolaktin
 • Aldosteron
 • ACTH
 • Oksitosin
 • Vazopresin
92.

Aşağıdaki amino asitlerden hangisi, tiroksin sentezinde görev alır?

 • Tirozin
 • Glisin
 • Alanin
 • Valin
 • Serin
93.

Aşağıdakilerden hangisi lipolizi inhibe eder?

 • Büyüme hormonu
 • ACTH
 • İnsülin
 • Glukagon
 • Adrenalin
94.

Aşağıdaki hormonlardan hangisi plazmada proteinlere bağlı olarak taşınmaz?

 • T3
 • Kortizol
 • Testosteron
 • Kalsitonin
 • Progesteron
95.

Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikoprotein yapısındadır?

 • Tiroid stimüle edici hormon
 • ACTH
 • Kortikotropin releasing hormon
 • Noradrenalin
 • Kortizol
96.

İnsülin, aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini azaltır?

 • Glukokinaz
 • Fosfofruktokinaz
 • Pirüvat kinaz
 • Glikojen sentaz
 • Glukoz 6-fosfataz
97.

Aşağıdaki yüksek enerjili bileşiklerden hangisi kas dokusunda depo enerji kaynağı olarak bulunur?

 • UTP
 • Kreatin fosfat
 • Süksinil-KoA
 • GTP
 • CTP
98.

Aşağıdaki enzimlerden hangisi kollajendeki çapraz bağların oluşmasında görev alır?

 • Prokollajen peptidaz
 • Lizil oksidaz
 • Lizil hidroksilaz
 • Prolil hidroksilaz
 • Galaktozil transferaz
99.

Glutamik asidin dekarboksilasyonu sonucunda, aşağıdaki nörotransmitterlerden hangisi oluşur?

 • Asetilkolin
 • Noradrenalin
 • γ -Aminobütirik asit
 • Serotonin
 • Dopamin
100.

Kan pıhtılaşması sırasında fibrinojeni fibrine çeviren enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Plazmin
 • Kallikrein
 • Elastaz
 • Kollajenaz
 • Trombin

Cevap Anahtarı

1. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
2. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
3. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
4. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
5. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
6. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
7. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
8. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
9. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
10. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
11. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
12. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
13. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
14. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
15. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
16. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
17. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
18. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
19. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
20. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
21. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
22. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
23. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
24. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
25. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
26. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
27. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
28. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
29. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
30. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
31. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
32. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
33. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
34. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
35. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
36. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
37. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
38. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
39. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
40. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
41. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
42. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
43. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
44. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
45. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
46. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
47. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
48. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
49. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
50. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
51. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
52. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
53. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
54. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
55. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
56. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
57. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
58. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
59. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
60. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
61. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
62. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
63. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
64. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
65. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
66. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
67. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
68. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
69. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
70. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
71. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
72. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
73. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
74. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
75. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
76. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
77. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
78. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
79. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
80. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
81. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
82. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
83. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
84. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
85. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
86. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
87. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
88. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
89. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
90. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
91. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
92. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
93. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
94. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
95. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
96. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
97. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
98. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
99. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
100. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı