2007 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nisan Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Klinik Tıp Bilimleri Testi 2 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2007 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. Soruları çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek debili kalp yetmezliği nedenlerinden biri değildir?

 • Kronik anemi
 • Hipotiroidi
 • Beriberi
 • Paget hastalığı
 • Gebelik
2.

EKG çekiminde, aşağıdaki prekordiyal derivasyonlardan hangisinin elektrot yeri karşısında belirtilen değildir?

 1. Prekordiyal derivasyon: V1 -- Elektrot yeri: Sternum sağı, 4. interkostal aralık
 2. Prekordiyal derivasyon: V2 -- Elektrot yeri: Sternum solu, 4. interkostal aralık
 3. Prekordiyal derivasyon: V3 -- Elektrot yeri: V2 – V4 arası
 4. Prekordiyal derivasyon: V4 -- Elektrot yeri: Midklaviküler hat, 5. interkostal aralık
 5. Prekordiyal derivasyon: V5 -- Elektrot yeri: Midaksiller hat, 5. interkostal aralık
 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
3.

Atrial fibrilasyonun gelişmesi, aşağıdaki kalp seslerinden hangisinin kaybolmasına neden olur?

 • Birinci kalp sesi
 • İkinci kalp sesi
 • Üçüncü kalp sesi
 • Dördüncü kalp sesi
 • Perikardiyal vuru (knock) sesi
4.

Alveolar-arteryal oksijen farkı (PAO2 − PaO2) aşağıdaki hastalıkların hangisinde artmaz?

 • Pulmoner tromboemboli
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 • Alveolar hipoventilasyon sendromu
 • İntrakardiyak şantlar
 • Pnömoni
5.

Elli yedi yaşında bir erkek hasta üç gün önce başlayan öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın öyküsünden 25 yıldır sigara içtiği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede 38 °C ateş, sağ göğüste posteriorda ve bazalde taktil fremitusun artmış olduğu gözleniyor ve krepitan raller duyuluyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sağ alt lobda pnömoni
 • Sağ ana bronşta tümör ve atelektazi
 • Sağ plevral efüzyon
 • Sağ alt lobda kaviter lezyon
 • Pulmoner fibrozis
6.

Cushing sendromuna neden olan ektopik ACTHsalgılayan tümör ile hipofizer ACTH-salgılayan adenomun ayırıcı tanısında aşağıdaki yöntemlerden hangisi en duyarlıdır?

 • Bazal ACTH düzeyi tayini
 • Düşük doz deksametazon supresyon testi
 • Gecelik deksametazon supresyon testi
 • CRH stimülasyon testi
 • İnferior petrosal venöz örnekleme
7.

Diyabetik ketoasidozun tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygun yaklaşımlardan biri değildir?

 • pH düzeyi 7 den düşük ise bikarbonat uygulanması
 • Serum potasyum düzeyinin izlenmesi
 • Regüler insülinin 0.10-0.15 U/kg bolus intravenöz uygulandıktan sonra, 0.10 U/kg infüzyon şeklinde verilmesi
 • İlk bir saat içinde 1000 ml % 0.45 NaCI infüzyonu yapılması
 • Aldığı ve çıkardığı sıvı miktarının izlenmesi
8.

Kronik yorgunluk, el ve ayaklarında kramplar yakınmalarıyla başvuran 45 yaşında bir kadın hastanın öyküsünden 4 yıldır pernisiyöz anemi için B12 vitamini aldığı ve 2 yıldır Hashimoto tiroiditi için 0.1 mg levotiroksin kullandığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede Chvostek belirtisi gözleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vitamin D eksikliği
 • Hipoparatiroidi
 • Renal yetmezlik
 • Hipoalbüminemi
 • MEN 2A sendromu
9.

Anemisi, lökopenisi, trombositopenisi ve karın ağrısı olan 25 yaşındaki bir kadın hastada yapılan fizik muayenede Budd-Chiari sendromu ve splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin miktarı % 7.2 g, hematokrit değeri % 26, retikülosit sayısı % 7.5 olarak bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
 • Talasemi major
 • Behçet hastalığı
 • Miyelodisplastik sendrom
 • Fanconi aplastik anemisi
10.

Otuz dokuz yaşında bekar bir kadın hasta sağ alt ekstremitesinde ağrı ve şişme yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın öyküsünden 3 yıl önce mezenter arter trombozu nedeniyle ameliyat edildiği ve babasının akut miyokart enfarktüsü nedeniyle 49 yaşında vefat ettiği öğreniliyor. Hastanın yapılan tetkikleri sonucunda Doppler ultrasonografide derin ven trombozu gözleniyor ve trombosit sayısı 350 000/mm3 olarak saptanıyor.

Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

 • Herediter trombofili
 • Ailesel Akdeniz ateşi
 • Dissemine intravasküler koagülasyon
 • Miyeloproliferatif sendrom
 • Hiperfenilalaninemi
11.

Aşağıdaki akciğer kanseri histolojik tiplerinden hangisi en sık görülür?

 • Bronkial karsinoid
 • Epidermoid karsinom
 • Büyük hücreli karsinom
 • Adenokarsinom
 • Primer pulmoner lenfoma
12.

Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılan alkilleyici ilaçlara bağlı en sık gelişen ikincil kanser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hepatoselüler karsinom
 • Melanom
 • Akut lösemiler
 • Akciğer kanseri
 • Meme kanseri
13.

Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunun bulgularından biri değildir?

 • Hipokalemi
 • Plazma aldosteron aktivitesinde artma
 • Hiperkalsiüri
 • Prostaglandin E2 yapımında artma
 • Hipertansiyon
14.

Aşağıdakilerden hangisi, kronik ağır hipopotaseminin bulgularından biri değildir?

 • EKG de P-R mesafesinde kısalma
 • Hipoventilasyon
 • Rabdomiyolizis
 • Paralitik ileus
 • Nefropati
15.

Yirmi yaşında bir erkek hasta 5 aydır devam eden her iki topukta ve alt bel bölgesinde ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden daha önce kendisinde ve ailesinde böyle bir bulgu olmadığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede bilateral topuk duyarlılığı saptanıyor. Laboratuvar tetkiklerinde eritrosit sedimentasyon hızı 98 mm/saat, CRP düzeyi 9.5 mg/dL, lökosit sayısı 6400/mm3 , serum albümin düzeyi 3.4 g/dL, serum globulin düzeyi 4.3 g/dL, ürik asit düzeyi 5.9 mg/dL ve anti-DNA antikorları negatif olarak bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Polimiyalji romatika
 • Behçet hastalığı
 • Romatoid artrit
 • Ankilozan spondilit
 • Gut
16.

Lökopeni, lenfopeni ve trombositopeni gibi hematolojik bulguların en sık görüldüğü hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romatoid artrit
 • Poliarteritis nodosa
 • Sistemik lupus eritematozus
 • Sistemik skleroz
 • Ailesel Akdeniz ateşi
17.

Hepatit B enfeksiyonuna ikincil karaciğer sirozu ile izlenen 68 yaşında bir hastada karaciğer sağ lobda kitle ve kanda yüksek alfa-fetoprotein düzeyi saptanmıştır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hepatoselüler adenom
 • Hepatoselüler karsinom
 • Metastatik kolon karsinomu
 • Anjiyosarkom
 • Fokal nodüler hiperplazi
18.

Altı aydır süren dispepsi yakınmasıyla başvuran 38 yaşında bir kadın hastanın öyküsünden ailesinde de benzer şikâyetlerin olduğu, yakınmasının H2 reseptör kullanımıyla azaldığı, 1 aydır geceleri uykudan epigastrik ağrı ile uyandığı, nadiren retrosternal yanmasının olduğu ve son 2 aydır 4 kg zayıfladığı öğreniliyor.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisi en önemli üst gastrointestinal sistem endoskopi endikasyonudur?

 • Yaşı
 • Yakınma süresi
 • Yakınmasının ilaçla düzelmesi
 • Kilo kaybı
 • Aile öyküsü
19.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Echinococcus granulosus’a bağlı kistik hastalığın tedavisinde kullanılır?

 • Albendazol
 • Metronidazol
 • Ornidazol
 • Dihidroemetin
 • Primetamin
20.

Kırk dört yaşında bir erkek hasta 6 haftadır devam eden ateş, gece terlemesi, kanlı balgam, kilo kaybı ve dispne yakınmalarıyla hastaneye yatırılıyor. Hastanın çekilen akciğer grafisi aşağıdaki gibidir.

2007 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Klinik Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 20

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Stafilokokkal pnömoni
 • Milier tüberküloz
 • Akciğer kanseri lenfatik yayılımı
 • Nokardiyozis
 • Lyme hastalığı
21.

Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide görülen yapısal beyin anormalliğidir?

 • Dorsal talamusta nöron fazlalığı
 • Hipokampal nöronlarda cisimsel büyüklük
 • Kortikal nöronlarda cisimsel büyüklük
 • Lateral ventriküllerde daralma
 • Azalmış kortikal volüm
22.

Aşağıdakilerden hangisinin intihar girişimine yol açma olasılığı en yüksektir?

 • Sosyal fobi
 • Disosiyatif bozukluk
 • Bipolar bozukluk
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Konversiyon
23.

Yıl ortası nüfusu 10 763, toplam kadın nüfusu 5233, 15-49 yaş grubu kadın nüfusu 5051, canlı doğum sayısı 308, gebeliğin 28. haftasını tamamladıktan sonra ölü doğan bebek sayısı 10 olan bir ilçede aynı yılki bebek ölümleri ile ilgili bilgiler şöyledir:

0-7 günlükken ölen bebek sayısı : 8
8-28 günlükken ölen bebek sayısı : 15
29-365 günlükken ölen bebek sayısı : 56

Bu bilgilere göre, ilçedeki perinatal ölüm hızı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır?

2007 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Klinik Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 23

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
24.

Bir tarama programında muayene edilen 1000 kişiden 110’u hastalık yönünden şüpheli bulunmuştur. İleri inceleme sonucunda 100 kişi hasta tanısı almıştır. Hastaların 20’si tarama testinin sağlam olarak de- ğerlendirdiği gruptadır. Hasta tanısı alanların 40’ı önceden hasta olduğunu bilmemektedir.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

 • Tarama testinin duyarlılığı 100/1000 dir.
 • Tarama testinin seçiciliği 110/1000 dir.
 • Pozitif testin prediktif değeri 40/100 dür.
 • Tarama testinin yanlış pozitif sayısı 30 dur.
 • Tarama testinin tutarlılığı 870/1000 dir.
25.

Sağ bacağını direksiyona dayayarak uyuyan bir kamyon şoförü uyandığında sağ ayağında kuvvetsizlik fark ediyor. Hastanın muayenesinde sağda düşük ayak, sağ ayak dorsifleksiyon kuvvetinde azalma ve yürüyüşünde stepaj saptanıyor.

Bu durumda aşağıdaki sinirlerden hangisinin zedelendiği düşünülmelidir?

 • N. tibialis posterior
 • N. femoralis
 • N. peroneus communis
 • N. obturatorius
 • N. femoralis cutaneus lateralis
26.

Siringomiyelide gözlenen karakteristik duyu bozukluğu tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üst ekstremite derin tendon reflekslerinde hiperaktivite
 • Dokunma duyusu kaybı olmaksızın ağrıısı duyusu kaybı
 • İki taraflı dokunma duyusu kaybı
 • Tek taraflı pozisyon duyusu kaybı
 • Çapraz ağrıısı duyusu kaybı
27.

Sifilizin ikinci devresinde, oral mukozada gözlenen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lökoplazi
 • Aft
 • Erozyon
 • Bül
 • Müköz plak
28.

Aşağıdaki durumların hangisinde masaj uygulaması kontrendikedir?

 • Malign durumlarda
 • Venöz dolaşımı kolaylaştırmada
 • Cilt altı yapışıklıkların açılmasında
 • Kas spazmlarının giderilmesinde
 • Lenfatik drenajı kolaylaştırmada
29.

Akut inme (strok) ile acil servise getirilen bir hastada nörolojik klinik değerlendirme sonrası ilk yapılması gereken radyolojik inceleme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgisayarlı beyin tomografisi
 • Serebral anjiyografi
 • Transkranial utrasonografi
 • Magnetik rezonans görüntüleme
 • Direkt kafa grafisi
30.

Otuz yedi yaşında bir erkek hasta ateş, prodüktif öksürük ve kilo kaybı yakınmalarıyla acil servise baş- vuruyor. Öyküsünden epilepsi tedavisi gördüğü, ancak ilaçlarını düzenli kullanmadığı öğreniliyor. Genel durumu düşkün, ağzında kötü bir koku ve diş hijyeninin bozuk olduğu gözleniyor. Yapılan fizik muayenede ateş 38.7 °C, nabız 98/dakika, kan basıncı 110/70 mmHg olarak bulunuyor. Hastanın çekilen akciğer grafisi aşağıdaki gibidir.

2007 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Klinik Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 30

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mendelson sendromu
 • Pulmoner emboli
 • Aspergillozis
 • Akciğer apsesi
 • Bronkojenik karsinom
31.

Yenidoğanın hemorajik hastalığı aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde gelişir?

 • Vitamin C
 • Vitamin B12
 • Vitamin K
 • Vitamin A
 • Vitamin B1
32.

Kraniotabes aşağıdaki durumların hangisinde beklenen bir bulgu değildir?

 • Prematürite
 • Marfan sendromu
 • Raşitizm
 • Osteogenezis imperfekta
 • Hidrosefali
33.

Aşağıdakilerden hangisi Apgar skorlaması kriterlerinden biri değildir?

 • Kalp hızı
 • Solunum paterni
 • Kas tonusu
 • Renk
 • Patella refleksi
34.

Hepatit B taşıyıcısı anneden doğan bir bebekle ilgili olarak en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anne ile bebeğin ayrılması ve emzirmenin önlenmesi
 • Anne sütündeki koruyucu maddeler bebeğin enfeksiyonu almasını engelleyeceğinden özel bir önleme gerek yoktur.
 • Bebeğin doğumdan sonra hemen aşılanması ve ilk 3 hafta emzirilmemesi
 • Bebeğe doğumdan hemen sonra hepatit B immünoglobulini yapılması ve aşılanması
 • Bebek enfeksiyonu intrauterin almış olacağından herhangi bir önlemin yararı yoktur.
35.

Otuz yedi haftalık doğan bir bebeğin, doğar doğmaz gelişim çizelgelerine göre yapılan değerlendirilmesinde; vücut ağırlığının % 3 ün altında olduğu, baş çevresinin ise % 25-50 arasında olduğu belirleniyor.

Bu bebekte aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma olasılığı en yüksektir?

 • Hipotermi, hipoglisemi ve polisitemi
 • Respiratuvar distres sendromu
 • B grubu streptokok enfeksiyonu sıklığında artma
 • Hipernatremi, hipokalemi
 • Kilosu düşük olmakla birlikte baş çevresi normal sınırlarda olduğundan herhangi bir sorun beklenmez.
36.

Preeklamptik anne bebeklerinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

 • İntrauterin gelişme geriliği
 • Polisitemi
 • Hipoglisemi
 • Trombositopeni
 • Makrosomi
37.

Akut romatizmal ateş profilaksisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3-4 haftada bir intramusküler yoldan benzatin penisilin G uygulanması
 • Her gün trimetoprim-sulfametoksazol verilmesi
 • Her gün tek doz rifampisin verilmesi
 • 3-4 haftada bir intramusküler yoldan seftriakson uygulanması
 • Her gün oral yoldan ampisilin verilmesi
38.

Beş yaşında bir erkek çocuk ani başlayan yüksek ateş, karın ağrısı, tenesmus, kusma, günde 8-10 kez olan sulu, mukuslu, kanlı ishal yakınmalarıyla acil servise getiriliyor. Yapılan fizik muayenede ateş, karında hassasiyet, deliryum ve menenjizm saptanıyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Salmonella enfeksiyonu
 • Rotavirus enfeksiyonu
 • Shigella’ya bağlı dizanteri
 • Kolera
 • Enteroviral enfeksiyon
39.

Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında görülen AIDS’in bulgularından biri değildir?

 • Lenfadenopati
 • Trombositoz
 • Splenomegali
 • Anemi
 • Oportunistik enfeksiyonlar
40.

Mikroftalmi, miyokardit, sensorinöral işitme kaybı, menengoensefalit, patent duktus arteriozus gibi bulgularla seyreden intrauterin enfeksiyona yol açan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toxoplasma gondii
 • Chlamydia trachomatis
 • Varicella zoster virusu
 • Sitomegalovius
 • Rubella virusu
41.

Mental retardasyon, mikrosefali, seboreik veya ekzamatöz deri lezyonları olan açık renk tenli bir çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

 • Sistinozis
 • Metilmalonik asidemi
 • Akçaağaç şurubu idrar hastalığı
 • Fenilketonüri
 • Histidinemi
42.

Aşağıdakilerden hangisi lizozomal depo hastalıklarından biri değildir?

 • İnfantil Refsum hastalığı
 • Fabry hastalığı
 • Mukolipidoz
 • GM1-gangliosidoz
 • Gaucher hastalığı
43.

Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında görülen Wilson hastalığının bulgularından biri değildir?

 • Fulminan hepatik yetmezlik
 • Puberte prekoks
 • Siroz
 • Kronik hepatit
 • Hemolitik anemi
44.

Süt çocukluğu döneminde, aşağıdaki durumların hangisinde gastrointestinal kanama görülmez?

 • İnek sütü allerjisi
 • Anal fissür
 • İnvajinasyon
 • Pilor stenozu
 • Meckel divertikülü
45.

Üç yıl önce tip 1 diabetes mellitus tanısı alan 12 yaşındaki bir çocuğun değerlendirilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin prognoza etkisi yoktur?

 • Nöropati
 • HbA1C
 • Adacık hücre antikoru
 • Tiroid otoantikorları
 • Mikroalbüminüri
46.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi çomak parmak gelişimine neden olmaz?

 • Siyanotik konjenital kalp hastalığı
 • Akciğer apsesi
 • Enfektif endokardit
 • Siroz
 • Methemoglobinemi
47.

Çocuklarda enfektif endokardit etiyolojisinde en sık rol oynayan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus viridans
 • Streptococcus agalactiae
 • Haemophilus influenzae
 • Staphylococcus epidermidis
48.

Aşağıdakilerden hangisi masum üfürüm olamaz?

 • Diyastolik üfürüm
 • Kısa sistolik ejeksiyon üfürümü
 • Sternum sol-üst kenarda duyulan üfürüm
 • I.-II. derece üfürüm
 • Sternum sol-alt kenarda duyulan üfürüm
49.

Aşağıdakilerden hangisi DiGeorge sendromunun bulgularından biri değildir?

 • Özofagus atrezisi
 • Bifid uvula
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Hepatosplenomegali
 • Hipertelorizm
50.

Hiper IgE sendromu aşağıdakilerden hangisi ile karakterizedir?

 • Otozomal resesif geçiş
 • B hücresi sayısında artma
 • Bozulmuş kemotaksis
 • Tekrarlayan Escherichia coli enfeksiyonları
 • Tekrarlayan Stafilokokkal enfeksiyonlar
51.

Aşağıdakilerden hangisi pulmoner hemoraji nedenlerinden biri değildir?

 • Yabancı cisim
 • Pulmoner venöz basınçta artış
 • İnterstisyel pnömoni
 • Arteriovenöz malformasyon
 • Pulmoner emboli
52.

Aşağıdaki kanama faktörlerinden hangisinin eksikliğinde, kanama görülmesi olasılığı en düşüktür?

 • Faktör VIII
 • Faktör IX
 • Faktör XI
 • Faktör XII
 • Faktör XIII
53.

Aşağıdaki durumların hangisinde mikrositer tipte anemi gözlenmez?

 • Fanconi aplastik anemisi
 • Demir eksikliği anemisi
 • Sideroblastik anemi
 • Talasemi
 • Kurşun zehirlenmesi
54.

On beş yaşındaki bir erkek çocuk ayaklarda şişme, koyu renkli idrar yapma, görmede bulanıklık ve işitme azlığı yakınmalarıyla getiriliyor. Öyküsünden dayısının 4 yıldır hemodiyaliz tedavisinde izlendiği öğreniliyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • IgA nefropatisi
 • Alport sendromu
 • Fabry hastalığı
 • Lowe sendromu
 • Sistemik lupus eritematozus
55.

Ayaklarında ve periorbital bölgede ödem yakınmalarıyla başvuran 16 yaşındaki bir genç kızda 4+ proteinüri saptanıyor. Öyküsünden 6-7 yaşlarından beri zaman zaman eklem ve karın ağrılarının olduğu, ağrı kesici aldığı ve 3-4 gün sonra geçen ağrılara ateşin eşlik ettiği öğreniliyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otoimmün hepatite sekonder nefropati
 • Membranöz glomerülonefrit
 • Sistemik lupus eritematozus
 • AA tipte amiloidoz
 • Sjögren sendromu
56.

Aşağıdakilerden hangisi hidrosefaliye yol açan durumlardan biri değildir?

 • Konjenital akuaduktal stenoz
 • Chiari malformasyonu
 • Dandy-Walker sendromu
 • Menenjit
 • Trizomi 18
57.

İlk defa nöbet geçiren bir çocukta aşağıdaki durumların hangisinde lumbar ponksiyon yapılması sakıncalıdır?

 • Menenjit şüphesi
 • Ensefalit şüphesi
 • Beyin apsesi şüphesi
 • Subaraknoid kanama
 • Sepsis
58.

Wilms tümörlü bir hastada kötü prognoz en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

 • Aniridi
 • Cinsiyet
 • Hemihipertrofi
 • Anaplazi saptanması
 • Yaş
59.

Aşağıdakilerden hangisi ailevi ya da genetik olarak kansere yatkınlık yaratan durumlardan biri değildir?

 • Ataksi-telanjiektazi
 • Nörofibromatoz
 • Duchenne tipi musküler distrofi
 • Trizomi 21
 • Kseroderma pigmentosum
60.

Aşağıdakilerden hangisi malpraktis kavramını tanımlar?

 • Teknolojik yetersizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi
 • Uygulanan işlemden dolayı hastanın zarar görmesi ve sonuçta yaşamını kaybetmesi
 • Uygulanan işlem sonucunda, öngörülebilen ve istenmeyen etkilerin oluşması
 • Bilgi ve beceri eksikliği ya da özensizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi
 • Bilgi veya beceri eksikliği nedeniyle tıbbi işlemin gereği gibi yapılamaması
61.

Bir hastanın kendisine yapılacak cerrahi girişimin niteliğini, gerekçesini, risklerini, varsa seçeneklerini anladıktan sonra bu işlemin gerçekleştirilmesine, aydınlatılmış onam (bilgilendirilmiş olur-rıza) adı verilir.

Bu kavramın dayandığı etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dürüstlük
 • Yaşama saygı
 • Adalet
 • Özerkliğe saygı
 • Zarardan sakınma
62.

Hafif veya orta düzeydeki bir şok tablosunda aşa- ğıdaki organların hangisinde arteriolar düzeyde vazokonstrüksiyon gözlenmez?

 • Deri
 • İskelet kası
 • Bağırsaklar
 • Karaciğer
 • Beyin
63.

Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası yara enfeksiyonu gelişme riskini artıran sistemik faktörlerden biri değildir?

 • Diabetes mellitus
 • Ateroskleroz
 • Steroid kullanımı
 • Obezite
 • Malnütrisyon
64.

Künt karın travmasına bağlı diyafragma laserasyonu olan bir hastanın arteryal kan gazları analizi şöyledir: pCO2 70 mmHg, CO2 içeriği 32 mEq/L, CO2 kapasitesi 27 mEq/L, standart bikarbonat 25 mEq/L, aktüel bikarbonat 30 mEq/L, baz fazlası +2.5 mEq/L, pH 7.2.

Bu hastadaki asit-baz dengesi bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kısmi kompanse metabolik asidoz
 • Metabolik asidoz + kombine respiratuvar asidoz
 • Primer metabolik asidoz + kompanse respiratuvar alkaloz
 • Metabolik dengede respiratuvar asidoz
 • Respiratuvar asidoz + kompanse metabolik alkaloz
65.

Yoğun bakım hastalarında komplikasyon riskini azaltmak için kan glukoz düzeyi hangi aralıkta tutulmalıdır?

 • 80-110 mg/dL
 • 110-140 mg/dL
 • 140-180 mg/dL
 • 180-200 mg/dL
 • 200-240 mg/dL
66.

Yoğun bakım gerektiren bir hastada temel enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karbonhidrat
 • Trigliserid
 • Laktik asit
 • Protein
 • Ketonlar
67.

Travma sonrası ortaya çıkan aşağıdaki hormonal yanıtlardan hangisi diyabetojenik etki oluşturmaz?

 • ACTH
 • Adrenalin-noradrenalin
 • Hidrokortizon
 • 17-OH ketosteroidler
 • Büyüme hormonu
68.

Otuz iki yaşında bir erkek hasta trafik kazası geçirmesi nedeniyle acil servise getiriliyor. Hastanın yapılan fizik muayenesinde bilincin kapalı, solunumun yüzeyel, alt ekstremitelerinde kırıklar, hipotansiyon ve belirgin taşikardi saptanıyor.

Bu hastada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Endotrakeal entübasyonla hava yolu açılması
 • Geniş, periferik kateterlerle sıvı verilmesi
 • Kan grubu tayini ve kan transfüzyonu
 • Nörolojik muayene ve gerekirse hemen kraniyal bilgisayarlı tomografi
 • Ekstremite kırıklarının eksternal stabilizasyonu
69.

Aşağıdaki lezyonların hangisinde meme kanseri gelişme riskinde artma gözlenmez?

 • Atipik lobüler hiperplazi
 • Atipik duktal hiperplazi
 • Basit sklerozan adenozis
 • Lobüler karsinoma in situ
 • Şiddetli (Florid) hiperplazi
70.

Kırk beş yaşındaki bir kadın hastanın sol memesinde kitle saptanıyor. Yapılan mamografi sonucunda lezyonun BI-RADS 4 olduğu belirleniyor.

Bu hastadaki lezyonun patolojisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Hastada kistik hastalık vardır.
 • Lezyon benigndir ve bir yıl sonra rutin mamografi yapılmalıdır.
 • Lezyon büyük olasılıkla benigndir ve hasta kısa aralıklarla izlenmelidir.
 • Lezyon şüphelidir ve mutlaka biyopsi yapılması gerekir.
 • Lezyon büyük olasılıkla maligndir ve gerekli işlemler yapılmalıdır.
71.

Bu soru iptal edilmiştir.

Tiroid nodülü olan bir hastada tiroid fonksiyon testlerinin normal olması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 1. Ultrasonografi
 2. 131Ι sintigrafisi
 3. İnce iğne aspirasyon sitolojisi
 4. Tiroid antikor düzeylerinin saptanması
 5. TSH supresyon tedavisi
 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
72.

Özofagusun manometri ile tetkiki aşağıdakilerin hangisinde gerekli değildir?

 • Disfaji varlığında
 • Antireflü cerrahi öncesinde
 • Özofagus tümörlerinde
 • Akalazya varlığında
 • Baryumlu grafide motor disfonksiyon saptanması durumunda
73.

Otuz iki yaşında bir kadın hasta, 6 saat önce başlayan sağ üst kadranda künt ve interskapüler bölgeye yayılan ağrı, sarılık, 38.5 °C aksiller ateş, iştahsızlık ve bulantı yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Öyküsünden 5 yıl önce kolesistektomi ameliyatı geçirdi- ği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede sağ üst kadranın duyarlı, solunumunu sık ve yüzeyel yapıcı derecede istemli kas direncinin olduğu saptanıyor. İdrarının çay renginde olduğu gözleniyor. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 14 000 /mm3 , amilaz düzeyi 250 IU/L, total bilirübin düzeyi 7 mg %, AST ve ALT düzeyleri normal değerin üst sınırında olarak bulunuyor. Yapılan ultrasonografide koledok 1.3 cm dilate ve pankreas hafif ödemli olarak izleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Perfore ülser
 • Karaciğer apsesi
 • Akut pankreatit
 • Kolanjit
 • Divertikülit
74.

Kırk beş yaşında bir erkek hasta iki gündür devam eden kramp tarzı karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Öyküsünden 3 yıl önce perfore apandisit nedeniyle apendektomi geçirdiği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede hastanın dehidrate ve karnının distandü olduğu saptanıyor. Çekilen ayakta direkt karın grafisinde yer yer gaz-sıvı seviyeleri gözleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akut kolesistit
 • Yapışıklığa ikincil bağırsak tıkanması
 • Kolorektal kanser
 • Akut mezenterik iskemi
 • Sigmoid volvulus
75.

Aşağıdaki mide epitelyal polip tiplerinden hangisinin maligniteye dönüşme riski en yüksektir?

 • İnflamatuvar
 • Hamartamatöz
 • Adenomatöz
 • Heterotopik
 • Hiperplastik
76.

Aşağıdakilerden hangisi Crohn kolitinin makroskopik görünümü ile uyumlu bir bulgu değildir?

 • Duvar kalınlaşması
 • Mezenterde kalınlaşma
 • Segmental tutulum
 • Mezenterik lenfadenopati
 • Serozal telanjiektaziler
77.

Soliter rektal ülser aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

 • Rektal kanama
 • Ağrı
 • İnternal intususepsiyon
 • Perianal fistül gelişimi
 • Mukuslu dışkılama
78.

Kolon kanseri ameliyatı geçiren bir hastanın takibinde, aşağıdakilerden hangisi ilk 2 yılda her 3 ayda bir mutlaka yapılmalıdır?

 • Karsinoembriyojenik antijen tayini
 • Kolonoskopi
 • Abdominal bilgisayarlı tomografi
 • Tam kan sayımı
 • Akciğer röntgeni
79.

Prostat apsesi spontan olarak en sık aşağıdakilerden hangisine rüptüre olur?

 • Perineye
 • Suprapubik bölgeye
 • Rektuma
 • Subtrigonal ilerleyerek mesaneye
 • Uretraya
80.

Erişkinlerde, uykuda solunum durmasına yol açabilen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Obezite
 • Tonsil hipertrofisi
 • Farengeal hipotoni
 • Hipotiroidi
 • Septum deviasyonu
81.

Kolik tarzında karın ağrısı, safralı kusma ve kanlımukuslu dışkılama şikâyetleriyle getirilen 8 aylık bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meckel divertiküliti
 • Apandisit
 • Hirschsprung hastalığı
 • İnvajinasyon
 • Orta bağırsak (mid-gut) volvulusu
82.

Aşağıdakilerden hangisi konjenital kataraktın nedenlerinden biri değildir?

 • Maternal diyabet
 • Feokromositoma
 • Kızamıkçık
 • Sifiliz
 • Toksoplazmozis
83.

Spinal anestezi uygulamasında lokal anestezik aşağıdaki aralıklardan hangisine enjekte edilir?

 • Epidural
 • Retroperitoneal
 • Subdural
 • İntraperitoneal
 • Subaraknoid
84.

Ani başlayan şiddetli baş ağrısı ve kısa süreli şuur kaybı nedeniyle muayene edilen 30 yaşındaki bir hastada yalnızca meninks irritasyon bulguları saptanmıştır.

Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

 • Subaraknoid kanama
 • Beyin apsesi
 • Menenjit
 • Epidural kanama
 • Subdural kanama
85.

Eli açık olarak yere düşen 40 yaşında bir kadında genellikle gözlenen kırık tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Metakarpal kırık
 • Suprakondiler humerus kırığı
 • Radius alt uç ekstansiyon kırığı
 • Olekranon kırığı
 • Ulna distal metafiz kırığı
86.

Rekürrensin en aza indirgenebilmesi için en etkili ovaryan endometriyoma tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vaporizasyon
 • Aspirasyon
 • Koterizasyon
 • Kistektomi
 • İlaç tedavisi
87.

Kadınlarda alt ve üst genital traktus enfeksiyonlarında, aşağıdakilerden hangisinin varlığında eşin tedavi edilmesi gerekli değildir?

 • Neisseria gonorrhoeae
 • Gardnerella vaginalis
 • Chlamydia trachomatis
 • Candida albicans
 • Trichomonas vaginalis
88.

Adet gecikmesi nedeniyle başvuran bir kadında β hCG düzeyi 800 mIU/ml olarak saptanıyor. Yapılan vajinal ultrasonografide gebelik kesesi gözlenmiyor. β

Bu kadın için ayırıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi en az düşünülmelidir?

 • Trofoblastik hastalık
 • Anormal intrauterin gebelik
 • Çok erken normal intrauterin gebelik
 • Ektopik gebelik
 • Yakın zamanda sonlanmış, komplet abortus
89.

Aşağıdakilerden hangisi Gartner kanalı kistlerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Embriyonik kaynaklı olması
 • Genellikle vajina yan duvarında lokalize olması
 • Nadiren semptomatik olması
 • Sıklıkla uterin anomalilere eşlik etmesi
 • Mezonefrik kökenli olması
90.

Gebelikte, belirgin diabetes mellitus tanısı için kabul edilen 126 mg/dL açlık plazma glukoz eşik değer kriterinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konjenital anomali sıklığının artması
 • Nefropati riskinin artması
 • Retinopati riskinin artması
 • İnsülin tedavisi başlama değeri olması
 • İntrauterin fetal ölüm riskinin artması
91.

Gebeliğin ilk haftalarında yüksek doz radyasyona maruz kalınması durumunda, fetüste görülme olasılığı en yüksek olan malformasyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hidrosefali
 • Mikrosefali
 • Kalp ve damar anomalileri
 • Genitoüriner anomaliler
 • İskelet anomalileri
92.

Aşağıdaki viral aşılardan hangisinin gebelikte uygulanması kontrendike değildir?

 • İnfluenza aşısı
 • Kabakulak aşısı
 • Kızamık aşısı
 • Kızamıkçık aşısı
 • Varisella aşısı
93.

Aşağıdakilerden hangisi doğum indüksiyonunun kontrendikasyonlarından biri değildir?

 • Plasenta previa
 • Geçirilmiş klasik sezaryen öyküsü
 • Transvers duruş
 • Kronik hipertansiyon
 • Histerotomi öyküsü
94.

Aşağıdakilerden hangisi polikistik over sendromu ve hirşutizm tedavisinde kullanılan kombine oral kontraseptif hapların etki mekanizmalarından biri değildir?

 • Lüteinize edici hormon supresyonu
 • Seks hormon bağlayıcı globulin yapımının artması
 • Androjen supresyonu
 • Deride 5α -redüktaz inhibisyonu
 • Folikül stimüle edici hormon uyarılması
95.

Aşağıdakilerden hangisi saf gonadal disgenezinin bulgularından biri değildir?

 • Dişi fenotip
 • Streak gonad
 • Kısa boy
 • Germ hücreli neoplazi riski
 • Hipergonadotropizm
96.

Kadınlarda dolaşımdaki testosteron miktarına aşağıdaki androjenlerden hangisinin periferik dönüşümü en fazla katkıyı sağlar?

 • Dihidrotestosteron
 • Androstenedion
 • Dehidroepiandrosteron
 • Androstenediol
 • Dehidroepiandrosteron sülfat
97.

Kırk beş yaşında multipar kadın hastanın rutin kontrolü sırasında alınan Pap smear sonucunda yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HGSIL) saptanmıştır.

Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kolposkopi altında biyopsi
 • Lazer ile evaporasyon
 • Total histerektomi
 • Servikal koterizasyon
 • Üç aylık aralarla Pap smear takibi
98.

Aşağıdaki germ hücreli tümörlerden hangisinin bilateral olma olasılığı en yüksektir?

 • Malign teratom
 • Embriyonal karsinom
 • Disgerminom
 • Endodermal sinüs tümörü
 • Poliembriyoma
99.

Rahim içi araç kullanmasına rağmen gebe kalıp gebeliği devam ettiren kadınlarda aşağıdakilerden hangisinin sıklığında artma görülmez?

 • Fetal malformasyon
 • II. trimester abortusları
 • Sepsis
 • Preterm doğum
 • Düşük doğum ağırlığı
100.

Düşük hormon dozlu kombine oral kontraseptif hapların içindeki östrojen aşağıdakilerin hangisinde azalmaya yol açar?

 • HDL kolesterol düzeyi
 • Kemik mineral dansitesi
 • Trigliserid düzeyi
 • Fibrinojen düzeyi
 • LDL kolesterol düzeyi

Cevap Anahtarı

1. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
2. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
3. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
4. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
5. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
6. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
7. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
8. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
9. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
10. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
11. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
12. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
13. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
14. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
15. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
16. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
17. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
18. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
19. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
20. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
21. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
22. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
23. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
24. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
25. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
26. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
27. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
28. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
29. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
30. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
31. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
32. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
33. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
34. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
35. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
36. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
37. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
38. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
39. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
40. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
41. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
42. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
43. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
44. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
45. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
46. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
47. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
48. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
49. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
50. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
51. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
52. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
53. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
54. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
55. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
56. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
57. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
58. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
59. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
60. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
61. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
62. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
63. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
64. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
65. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
66. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
67. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
68. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
69. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
70. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
Bu soru iptal edilmiştir.
72. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
73. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
74. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
75. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
76. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
77. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
78. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
79. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
80. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
81. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
82. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
83. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
84. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
85. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
86. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
87. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
88. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
89. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
90. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
91. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
92. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
93. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
94. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
95. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
96. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
97. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
98. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
99. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
100. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı