2007 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nisan Dönemi Bilim Sınavı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 soruları ile bilginizi test etmek istiyorsanız, 2007 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan bu testi çözebilirsiniz. Soruları çözdükten sonra sayfanın altında bulunan cevap anahtarı ile vermiş olduğunuz cevapların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 100 sorudan oluşan bu testi çözmek isteyen ziyaretçilerimize başarılar dileriz.

Sorular

1.

Aşağıdaki kaslardan hangisi trigonum suboccipitale’nin superomedial sınırını oluşturur?

 • M. rectus capitis posterior minor
 • M. rectus capitis posterior major
 • M. obliquus capitis inferior
 • M. obliquus capitis superior
 • M. splenius capitis
2.

2007 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 2

Şekildeki taralı bölgenin deri duyusunu ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir?

 • N. cutaneus antebrachii posterior
 • N. cutaneus antebrachii medialis
 • N. cutaneus antebrachii lateralis
 • N. medianus
 • N. ulnaris
3.

Aşağıdaki sinirlerden hangisi orta kulak boşluğundaki promontorium’un üzerinden geçer?

 • Chorda tympani
 • N. facialis
 • N. auricularis posterior
 • N. auriculotemporalis
 • N. tympanicus
4.

Crista supraventricularis, aşağıdaki kalp bölümlerinin hangisinde yer alır?

 • Sağ aurikula
 • Sol aurikula
 • Sağ ventrikül
 • Sol ventrikül
 • Sol atrium
5.

2007 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 5

Bir interkostal aralığı gösteren yukarıdaki şekilde X ile belirtilen arter aşağıdakilerden hangisidir?

 • A. intercostalis anterior
 • A. intercostalis posterior
 • A. thoracica interna
 • A. epigastrica superior
 • Ramus cutaneus lateralis
6.

Aşağıdaki bağlardan hangisi ovaryumu pelvis duvarına asar?

 • Ligamentum suspensorium ovarii
 • Ligamentum ovarii proprium
 • Mezovaryum
 • Mezosalpenks
 • Ligamentum latum uteri
7.

Tractus opticus yoluyla gelen görme duyusu beyinde ilk olarak hangi bölgeye iletilir?

 • Nucleus caudatus
 • Putamen
 • Globus pallidus
 • Corpus geniculatum laterale
 • Talamus
8.

Aşağıdaki kemiklerin hangisinde tegmen tympani bulunur?

 • Os parietale
 • Os sphenoidale
 • Os temporale
 • Os ethmoidale
 • Os occipitale
9.

Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi, mezensefalonda bulunmaz?

 • Nucleus ruber
 • Nucleus nervi abducentis
 • Nucleus nervi trochlearis
 • Nucleus nervi oculomotorii
 • Nucleus oculomotorius accessorius
10.

Orbita medial duvarı travmalarında en sık aşağıdaki yapılardan hangisi zarar görür?

 • Sinus ethmoidales
 • Sinus maxillaris
 • Fissura orbitalis superior
 • Fissura orbitalis inferior
 • Sinus frontalis
11.

Hücrenin, hücreler arası matriks ile etkileşimini sağlayan transmembran yapıdaki adezyon reseptörleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kateninler
 • Selektinler
 • Kaderinler
 • İntegrinler
 • Vinkülinler
12.

Aşağıdakilerden hangisinin salgısı ışık-karanlık sikluslarına göre değişir ve biyolojik ritimlerin dü- zenlenmesinde etkili olur?

 • Hipofiz
 • Pineal
 • Sürrenal
 • Tiroid
 • Paratiroid
13.

Multipolar motor nöronlar, medulla spinalisin hangi bölgesinde yer alır?

 • Arka boynuz
 • Yan boynuz
 • Ön boynuz
 • Beyaz madde
 • Canalis centralis’in duvarı
14.

Aşağıdaki lenfoid organların hangisindeki retikulum hücreleri, mezenşimal kökenli değildir ve epitelyal yapı özellikleri gösterir?

 • Lenf düğümü
 • Mukozal lenfoid doku
 • Tonsiller
 • Dalak
 • Timus
15.

Aşağıdaki hücrelerden hangisi mononükleer fagositer sisteme aittir?

 • Keratinositler
 • Langerhans hücresi
 • Merkel hücresi
 • Melanosit
 • Müller hücresi
16.

Kalp hızı 200/dakika olan bir kişide süresi en belirgin şekilde kısalan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aksiyon potansiyeli
 • Sistol
 • Absolü refrakter periyot
 • Relatif refrakter periyot
 • Diyastol
17.

Aşağıdakilerden hangisi hipoksik hipoksinin nedenlerinden biri değildir?

 • Derin anemi
 • Akciğer fibrozisi
 • Venöz-arteryal şantlar
 • Akciğer kollapsı
 • Solunum merkezinin depresyonu
18.

Bazal ganglionlardaki lezyonlar aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

 • Kore
 • Paralizi
 • Atetoz
 • Parkinson
 • Ballizm
19.

Menstrüal siklusta progesteronun salınım paterni aşağıdaki grafiklerin hangisindeki gibidir?

2007 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 19

 • Grafik 1
 • Grafik 2
 • Grafik 3
 • Grafik 4
 • Grafik 5
20.

Aşağıdaki reflekslerden hangisi aşırı kasılan bir iskelet kasının tendonunun kopmasını engeller?

 • Gerilme refleksi
 • Geri çekme refleksi
 • Çapraz ekstansiyon refleksi
 • Tersine gerilme refleksi
 • Resiprokal inervasyon
21.

Aşağıdakilerden hangisi Golgi cisimciğinin işlevlerinden biri değildir?

 • Protein glikozilasyonu
 • Karbonhidrat sentezi
 • Protein salgılanması
 • Lipid sentezi
 • Proteinlerin dağılımı ve modifikasyonu
22.

Aşağıdaki enzimlerden hangisi insülin artışı ile inhibe edilir?

 • Lipoprotein lipaz
 • Hormona duyarlı lipaz
 • HMG-KoA redüktaz
 • Asetil-KoA karboksilaz
 • Gliserol fosfat açiltransferaz
23.

Östrojen reseptörleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Nükleer reseptör ailesindendir.
 • Homodimer oluşturur.
 • DNA ya bağlanma bölgesi içerir.
 • Ligand-bağımlı transaktivasyon fonksiyonu vardır.
 • Hücre içinde cAMP artışını uyarır.
24.

Aşağıdaki sindirim kanalı salgılarından hangisinin içeriğinde miseller vardır?

 • Safra
 • Mide salgısı
 • Tükürük
 • Pankreas salgısı
 • İnce bağırsak salgısı
25.

Aşağıdakilerden hangisi mitokondride gerçekleşmez?

 • ATP sentezi
 • DNA sentezi
 • Protein sentezi
 • Makromoleküllerin düşük pH da hidrolizi
 • Metabolit transportu
26.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi diazo reaksiyonu ile ölçülebilir?

 • Kolesterol
 • Kreatin
 • Glukoz
 • Laktik asit
 • Bilirübin
27.

2007 TUS Nisan Ayı Tıp Fakültesi Mezunları İçin Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Soru 27

Serum protein elektroforezini gösteren yukarıdaki şekilde
k5 − k5 noktaları arasındaki protein bandı aşağıdakilerden hangisidir?

 • β
 • γ
 • α1
 • α2
 • Albümin
28.

Aşağıdaki hormonlardan hangisi preprohormon olarak sentezlenmez?

 • İnsülin
 • Melanosit stimüle edici hormon
 • Parathormon
 • Katekolaminler
 • Angiotensin II
29.

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesi ölçülerek tiamin eksikliği saptanabilir?

 • Transaminaz
 • Transaldolaz
 • Transketolaz
 • γ -glutamil transpeptidaz
 • Formimino transferaz
30.

İnsülinle uyarılan glukoz alımı hangi taşıyıcı proteinle ve hangi dokularda gerçekleşir?

 • Taşıyıcı protein: GLUT 1 - Doku: Beyin, eritrosit, böbrek
 • Taşıyıcı protein: GLUT 2 - Doku: Karaciğer, pankreas β-hücresi, ince bağırsak
 • Taşıyıcı protein: GLUT 3 - Doku: Beyin, böbrek, plasenta
 • Taşıyıcı protein: GLUT 4 - Doku: Kalp ve iskelet kası, yağ dokusu
 • Taşıyıcı protein: GLUT 5 - Doku: İnce bağırsak
31.

Hipoaldosteronizmden şüphelenilen bir hastada teşhis için, aşağıdakilerin hangisinde verilen iyonların tükürükteki oranına bakılır?

 1. NA+ / HCO-3
 2. NA+ / CI-
 3. NA+ / Ca2+
 4. NA+ / K+
 5. K+ / CI-
 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
32.

Aşağıdaki retinoidlerden hangisi, diğerlerinin sentezi için öncül madde olarak kullanılır?

 • β-karoten
 • Retinol
 • Retinaldehit
 • All-trans-retinoik asit
 • 9-cis-retinoik asit
33.

Hemoglobin ve miyoglobindeki Hem grubunun, oksijeni tersinir olarak bağlayabilmesi için demirin hangi oksidasyon düzeyinde olması gerekir?

 1. Feο
 2. Fe+
 3. Fe2+
 4. Fe3+
 5. Fe4+
 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
34.

Bağırsaklardan emilmeyen, dışkıyla atılan ve toksik etkili olduğu bilinen safra asidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kolik asit
 • Litokolik asit
 • Glikokolik asit
 • Taurokolik asit
 • Kenodeoksikolik asit
35.

Üre ve kreatinin klerens testleri aşağıdakilerden hangisinin değerlendirilmesinde kullanılır?

 • Tübüler ekskresyon
 • Tübüler reabsorpsiyon
 • Glomerüler filtrasyon hızı
 • Konsantre etme yeteneği
 • Kan akışı ve basıncı
36.

Tunikamisin aşağıdaki moleküllerden hangisinin metabolizmasını inhibe eder?

 • Tiamin pirofosfat
 • Dolikol fosfat
 • Tetrahidrobiopterin
 • Lipoik asit
 • Tetrahidrofolat
37.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi pürinlerin biyosentezini inhibe etmez?

 • Vidarabin
 • 6-merkaptopürin
 • Sülfonamidler
 • Folat analogları
 • Azaserin
38.

Aşağıdaki biyomoleküllerden hangisi olağan görevinin dışında, katalizör rolü de üstlenir?

 • DNA
 • Kolesterol
 • Fosfolipid
 • Karbonhidrat
 • RNA
39.

Aşağıdaki mutasyon tiplerinden hangisi genellikle ağır bir klinik fenotipin oluşumuna neden olur?

 • Yanlış anlamlı (missense)
 • Anlamsız (nonsense)
 • Çerçeve kayması (frameshift)
 • Delesyon
 • İnsersiyon
40.

Aşağıdakilerden hangisi otozomal resesif kalıtı- mın bir özelliği değildir?

 • Hasta bireyin tüm çocukları mutant alleli taşır.
 • Ebeveynlerin taşıyıcı olması durumunda hastalık F1 neslinde 1/2 oranında görülür.
 • Erkek ve dişi eşit oranda etkilenir.
 • Hasta bireylerin ebeveynleri çoğunlukla sağlıklıdır.
 • Hastalık normal alleli taşımayan bireylerde görülür.
41.

Ökaryotik mRNA nın sentezi ve işlenmesi aşağıdaki hücre organellerinin hangisinde gerçekleşir?

 • Hücre zarı
 • Çekirdek
 • Çekirdekçik
 • Sitoplazma
 • Ribozom
42.

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu aerobik bakterilerden biridir?

 • Actinomyces israelii
 • Bacteroides fragilis
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Porphyromonas gingivalis
 • Clostridium tetani
43.

Türkiye’den, güneyindeki komşu ülkelere günlük gezi yapan beş kişilik bir grubun üyelerinde dönüşten üç gün sonra ateş, sulu ishal belirtileri ortaya çıkmıştır. Dışkı kültüründe laktoz(-), tek tip koloniler gözlenmiş- tir. Motilite testi(+) olarak bulunmuştur.

Bu klinik tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin yol açtığı düşünülmelidir?

 • Klebsiella
 • Proteus
 • Shigella
 • Salmonella
 • Escherichia
44.

Enterohemorajik Escherichia coli tarafından üretilen verotoksin, aşağıdaki bakterilerden hangisinin ürettiği toksin ile benzerlik gösterir?

 • Shigella dysenteriae
 • Salmonella typhi
 • Enterotoksijenik Escherichia coli
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Proteus vulgaris
45.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin salgıladığı endotoksinler, komplemanın alternatif yoldan aktivasyonuna eden olur?

 • Streptococcus pyogenes
 • Enterococcus faecalis
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Bacillus cereus
46.

Piyojenik apseye yol açan aerob, Gram(+), katalaz(+), aside dirençli boyanan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nocardia asteroides
 • Bacillus anthracis
 • Mycobacterium leprae
 • Actinomyces israelii
 • Staphylococcus aureus
47.

Aşağıdakilerden hangisi Streptococcus pneumoniae suşlarının serotiplendirilmesinde kullanılır?

 • Optokin duyarlılığı
 • Katalaz testi
 • Antistreptolizin O tayini
 • Safrada erime testi
 • Quellung reaksiyonu
48.

Bir enfeksiyon etkeninin doku veya hücreler içindeki yerleşimi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle gösterilebilir?

 • Dot blot hibridizasyon
 • Southern blot hibridizasyon
 • Polimeraz zincir reaksiyonu
 • İn situ hibridizasyon
 • Revers transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyon
49.

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda immün komplekslerin rolü yoktur?

 • Hepatit B enfeksiyonundaki deri döküntüleri
 • Rubella enfeksiyonundaki eklem bulguları
 • Meningokoksemideki deri döküntüleri
 • Serum hastalığındaki eklem bulguları
 • Eritema enfeksiyozumdaki deri döküntüleri
50.

Gama interferon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Glikozillenmiş bir proteindir.
 • İmmün düzenleyici olarak rol oynar.
 • Mitojenler tarafından indüklenir.
 • pH 2 ye duyarlıdır.
 • Nötrofiller tarafından sentezlenir.
51.

Aşağıdakilerden hangisi zarflı DNA viruslarından biridir?

 • Herpesvirus
 • Adenovirus
 • Papillomavirus
 • Parvovirus
 • Polyomavirus
52.

Enfeksiyöz mononükleozisli bir hastada oluşan aşağıdaki antikorlardan hangisi Epstein-Barr virusuna özgü değildir?

 • Erken antijen antikoru
 • Nükleer antijen antikoru
 • Kapsid antijen antikoru
 • Membran antijen antikoru
 • Heterofil antikor
53.

Kuduz olduğundan şüphelenilen bir köpek tarafından ısırılan bir kişiye en kısa zamanda aşağıdaki tedavilerden hangisi uygulanmalıdır?

 • Kuduz immünoglobulini + alfa interferon
 • Kuduz immünoglobulini + diploid hücre aşısı
 • Ribavirin + rifampisin + diploid hücre aşısı
 • Kuduz immünoglobulini + bromodeoksiüridin
 • Diploid hücre aşısı + zidovudin + ribavirin
54.

Prionlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İnkübasyon süresi yıllar alabilir.
 • Formaldehitle sterilizasyona dirençlidir.
 • Protein ve nükleik asitten oluşur.
 • Santral sinir sisteminde vakuoller oluştururlar.
 • Konakta immün yanıt oluşturmazlar.
55.

Hepatit C’li hastalarda moleküler yöntemlerle virus RNA’sı kalitatif ve kantitatif olarak saptanabilmektedir.

Bu yöntem, aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz?

 • Serokonversiyon öncesi akut enfeksiyon tanısında
 • Antikoru şüpheli pozitif hastaların doğrulanmasında
 • Antikoru pozitif hastalarda virusun tiplendirilmesinde
 • Toplumun virus varlığı yönünden taranmasında
 • Antiviral tedaviye cevabın takibinde
56.

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca deri ve tırnaklarda enfeksiyon oluşturur?

 • Epidermophyton floccosum
 • Microsporum canis
 • Microsporum gypseum
 • Trichophyton mentagrophytes
 • Trichophyton rubrum
57.

Aşağıdaki dermatofitlerden hangisi diğerlerine göre çok aşırı inflamatuvar reaksiyon oluşturur?

 • Trichophyton schoenleinii
 • Trichophyton rubrum
 • Trichophyton tonsurans
 • Trichophyton verrucosum
 • Epidermophyton floccosum
58.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi kist formu ile sindirim yolundan bulaşarak amipli dizanteriye neden olur?

 • Giardia intestinalis
 • Cyclospora cayetanensis
 • Entamoeba histolytica
 • Leishmania donovani
 • Balantidium coli
59.

Mardin’de askeri görevini tamamlayan 25 yaşındaki bir kişi aniden başlayan astım benzeri belirtiler nedeniyle başvuruyor. Daha önce astıma ait hiçbir yakınması olmayan bu hastanın yapılan dışkı incelemesinde 40-50 μm boyutlarında tabakalardan oluşmuş oval yapılar saptanıyor.

Bu hastadaki klinik tabloya yol açan parazit aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir?

 • Taenia saginata
 • Ascaris lumbricoides
 • Hymenolepis nana
 • Dicrocoelium dendriticum
 • Enterobius vermicularis
60.

Enfekte karaciğerle hazırlanan ve az pişirilen bir yemek yiyen hastanın gaitasında yumurtalar saptanıyor.

Bu kişide yalancı parazitizme neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Schistosoma haematobium
 • Echinococcus granulosus
 • Ascaris lumbricoides
 • Cryptosporidium parvum
 • Fasciola hepatica
61.

Gaucher hastalığında fagositik hücreler içinde biriken madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sfingomiyelin
 • Glukoserebrozid
 • Mukopolisakkarid
 • GM2 gangliozid
 • Sülfatid
62.

Marfan sendromundan aşağıdakilerin hangisindeki mutasyon sorumludur?

 • Fibrillin
 • Kollajen
 • Ankrin
 • Distrofin
 • Spektrin
63.

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü hücre zedelenmesine örnektir?

 • Serebral infarkt
 • Timusta apoptoza giden T hücreleri
 • Karaciğer hücrelerinde yağlı değişim
 • Ayakta yaş gangren
 • Akut pankreatite bağlı yağ nekrozu
64.

İyonize radyasyonun neden olduğu hücresel DNA zedelenmesi sonucu neoplazm gelişiminde, aşağıdaki genlerden hangisinin mutasyonu önemli rol oynar?

 • c-abl
 • k-ras
 • c-myc
 • p53
 • bcl-2
65.

Aşağıdakilerden hangisi tip II aşırı duyarlılık hastalıklarından biridir?

 • Kontakt dermatit
 • Allerjik rinit
 • Sistemik lupus eritematozus
 • Goodpasture sendromu
 • Serum hastalığı
66.

Bu soru iptal edilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde, temel patofizyolojik mekanizma hidrostatik basınç artımına bağlı değildir?

 • Kwashiorkor hastalığında görülen ödem
 • Konjestif kalp yetmezliğine bağlı alt ekstremitelerde görülen ödem
 • Konstriktif perikardite bağlı ödem
 • Karaciğer sirozunda asit gelişimi
 • Nefrotik sendromda alt ekstremitelerde görülen ödem
67.

Aşağıdakilerden hangisi amiloid fibril proteinlerinden biri değildir?

 • Transtiretin
 • β2 -mikroglobulin
 • Kalsitonin
 • Prealbümin
 • Transferrin
68.

Aşağıdaki sistemik hastalıklardan hangisi, ağız boşluğunda görülen viral ve fungal enfeksiyonlar, bazen de Kaposi sarkomu ve saçlı (hairy) lökoplazi ile karakterizedir?

 • Enfeksiyöz mononükleozis
 • Rendu-Osler-Weber sendromu
 • Pemfigus
 • HIV enfeksiyonu
 • Dermatomiyozit
69.

Yaşlı hastalarda aort, karotis ve oftalmik arterleri tutan damar hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Wegener granülomatozu
 • Takayasu hastalığı
 • Poliarteritis nodosa
 • Kawasaki hastalığı
 • Dev hücreli arterit
70.

Kırk yaşında bir erkek hastaya, burundan gelen kanlı akıntı nedeniyle sinüzit tedavisi uygulanmış ancak fayda sağlanmamıştır. Yapılan nazofarenks biyopsisinde nekrotizan granülomlar, radyolojik incelemede ise akciğerlerde pnömonik infiltrasyon varlığı saptanmıştır. Klinik tabloya akut böbrek yetersizliği eklenmiş ve serumda c-ANCA(+) olarak bulunmuştur.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasik tipte poliarteritis nodosa
 • Mikroskopik polianjiitis
 • Wegener granülomatozu
 • Tüberküloz
 • Antiglomerül bazal membran hastalığı
71.

Aşağıdakilerden hangisi kronik miyeloproliferatif hastalıklardan biri değildir?

 • Kronik miyeloid lösemi
 • Miyelofibrozisle birlikte miyeloid metaplazi
 • Esansiyel trombositoz
 • Polisitemia vera
 • Saçlı hücreli lösemi
72.

Yüzünde ödem ve nefes darlığı ile doktora başvuran genç bir kadın hastada mediastinal lenfadenopati saptanıyor. Alınan biyopside kalın fibröz bantlar ile birbirinden ayrılan nodüller izleniyor. Nodüllerin içinde belirgin nükleollü, geniş sitoplazmalı, CD30 ve CD15 pozitif dev hücreler gözleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lenfoblastik lenfoma
 • Hodgkin lenfoma
 • Büyük B hücreli lenfoma
 • Timoma
 • Teratom
73.

İnce bağırsak biyopsisinde diffüz iltihap, villuslarda atrofi veya kayıp, intraepitelyal lenfositlerde artış ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çölyak hastalığı
 • Disakkaridaz eksikliği
 • İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
 • Whipple hastalığı
 • Nekrotizan enterokolit
74.

On yaşındaki bir erkek çocukta ateş ve karın ağrısı sonucunda yapılan apendektomide apendiks uç kısmında lümeni tıkayan 1 cm çaplı oluşum izlenmiştir.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adenokarsinom
 • Malign lenfoma
 • Karsinoid tümör
 • Leyomiyom
 • Villöz adenom
75.

Bağırsakta transmural iltihap, kazeasyon göstermeyen granülomlar ve fistüllerle karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sarkoidoz
 • Ülseratif kolit
 • Tifo
 • Crohn hastalığı
 • İskemik kolit
76.

AIDS’li bir hastada santral sinir sisteminde gelişebilen nekrotizan ventriküloensefalitin en olası etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sitomegalovirus
 • Arbovirus
 • Herpes simpleks tip 2 virusu
 • Polyomavirus
 • Toksoplazma
77.

Lupus nefritinde en sık görülen ve prognozu en kötü etkileyen histolojik tip aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezengial proliferatif
 • Diffüz proliferatif
 • Minimal değişiklikler gösteren
 • Membranöz
 • Fokal proliferatif
78.

Hızlı ilerleyen glomerülonefriti belirleyen en önemli histopatolojik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezengial hücre proliferasyonu
 • Bazal membran kalınlaşması
 • Endokapiller hücresel proliferasyon
 • Kapiller lümenlerinde polimorf nüveli lökositler
 • Paryetal hücre proliferasyonu ve kresentler
79.

Pap smear incelemesinde insan papillomavirus etkisi rapor edilen kadın hastada, tedavi yapılmazsa aşağıdaki neoplazilerden hangisi gelişebilir?

 • Endometrial karsinom
 • Leyomiyom
 • Servikal skuamöz hücreli karsinom
 • Overin seröz papiller karsinomu
 • Leyomiyosarkom
80.

Aşağıdakilerden hangisi testis kanseri insidansında artışa neden olur?

 • Kriptorşidizm
 • Granülomatöz orşit
 • Kabakulak
 • Sifiliz
 • Marfan sendromu
81.

Oral yolla kullanılan ve aynı aktif maddeyi içeren A ve B ilaçlarının biyoyararlanımları sırasıyla % 40 ve % 80 dir. A ilacı 10 mg dozda kullanılıyorsa aynı farmakokinetik profili sağlayabilmek için B ilacı kaç mg dozda kullanılmalıdır?

 • 5
 • 10
 • 20
 • 80
 • 100
82.

Migren nöbeti tedavisinde kullanılan aspirin aşağıdakilerden hangisiyle birlikte verilirse etkisi daha kısa sürede ortaya çıkar?

 • İnce bağırsak kan akımını azaltan propranolol ile
 • Mide suyu pH sını yükselten sodyum bikarbonat ile
 • Tükürük salgısını artıran potasyum iyodür ile
 • Mide boşalmasını hızlandıran metoklopramid ile
 • Kolonda su tutarak kitle oluşturan metil selüloz ile
83.

Aşağıdaki ilaç geliştirme evrelerinin hangisinde, ilaç sağlıklı gönüllülerde denenir?

 • Preklinik çalışmalar
 • Faz I
 • Faz II
 • Faz III
 • Faz IV
84.

Aşağıdakilerden hangisi farmakolojik anlamıyla tolerans teriminin en doğru tanımıdır?

 • İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra ilaca yanıtta görülen azalma
 • İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra ilaç etkinliğini sürdürebilmek için gereken doz artırımı
 • İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra metabolizmasının artması
 • İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra plazmada istenen ilaç konsantrasyon düzeyine ulaşılamaması
 • İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra reseptöre bağlanma afinitesinde azalma
85.

Aşağıdakilerden hangisi neostigminin yan etkilerinden biri değildir?

 • Bulanık görme
 • Terleme
 • Kabızlık
 • Bulantı, kusma
 • Bronkospazm
86.

Aşağıdakilerin hangisinde nikotinik reseptör bulunmaz?

 • Parasempatik ganglion
 • İskelet kası
 • Sempatik ganglion
 • Adrenal medulla
 • Bronş düz kası
87.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi glokom tedavisinde kullanılmaz?

 • Pilokarpin
 • Apraklonidin
 • Demekaryum
 • Metazolamid
 • İndoramin
88.

Küçük bir cerrahi girişim yapılacak hastaya, intravenöz yoldan droperidol ve fentanil uygulanması,

 1. çizgili kaslarda gevşeme
 2. sakinleşme
 3. bilinç kaybı
 4. motor aktivitede azalma
 5. analjezi

durumlarından hangilerini ortaya çıkarabilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • II, IV ve V
 • III, IV ve V
89.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin antidepresan etkinliği MAO-A enziminin inhibisyonuna bağlıdır?

 • Bupropion
 • Mianserin
 • Moklobemid
 • Maprotilin
 • Fluoksetin
90.

Aşağıdaki antiastmatiklerden hangisi, etkisi geç başladığı için akut bronkospazmda yarar sağlamaz?

 • Salbutamol
 • Salmeterol
 • Terbutalin
 • Adrenalin
 • Metaproterenol
91.

Aşağıdakilerden hangisi antidiyareik olarak kullanılan ilaçlardan biridir?

 • Loperamid
 • Laktuloz
 • Domperidon
 • Granisetron
 • Bisakodil
92.

iNOS (NOS-2) enziminin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Nöronlarda bulunur.
 • 12. kromozom ile ilişkilidir.
 • Endotoksin ile indüklenir.
 • Kalsiyuma bağımlıdır.
 • Düz kas hücrelerinde bulunmaz.
93.

Kanser kemoterapisine bağlı kusmaların tedavisinde diğerlerine göre daha etkili olan ilaç kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Domperidon + apomorfin
 • Trimetobenzamid + skopolamin
 • Dimenhidrinat + proklorperazin
 • Metoklopramid + meklizin
 • Ondansetron + deksametazon
94.

Aşağıdakilerden hangisi angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinden biri değildir?

 • Fosinopril
 • Perindopril
 • Trandolapril
 • Minoksidil
 • Benazepril
95.

Kalp glikozidlerinin hücresel temel etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Na+, K+ - ATPaz inhibisyonu
 • Na+ konsantrasyonunun azalması
 • ATP düzeyinin artması
 • cAMP düzeyinin artması
 • Hücre içine Ca2+ girişinin azalması
96.

Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir?

 • Perindopril
 • Karvedilol
 • Verapamil
 • Klortalidon
 • Valsartan
97.

Subaraknoid kanamalarda özellikle tercih edilmesi gereken kalsiyum kanal blokörü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nifedipin
 • Nimodipin
 • Verapamil
 • Nitrendipin
 • Diltiazem
98.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Lepra hastalığının tedavisinde kullanılmaz?

 • Klofazimin
 • Rifampin
 • Dapson
 • Sulfokson sodyum
 • Kapreomisin
99.

Aşağıdaki antiviral ilaçlardan hangisi nukleosid revers transkriptaz inhibitörüdür?

 • Zidovudin
 • Asiklovir
 • Vidarabin
 • Trifluridin
 • Foskarnet
100.

Aşağıdakilerden hangisi hormonal olarak aktif tüm steroidlerin sentezini bozar?

 • Drospirenon
 • Eplerenon
 • Triamsinolon
 • Aminoglutetimid
 • Metirapon

Cevap Anahtarı

1. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
2. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
3. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
4. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
5. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
6. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
7. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
8. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
9. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
10. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
11. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
12. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
13. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
14. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
15. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
16. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
17. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
18. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
19. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
20. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
21. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
22. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
23. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
24. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
25. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
26. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
27. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
28. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
29. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
30. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
31. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
32. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
33. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
34. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
35. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
36. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
37. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
38. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
39. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
40. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
41. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
42. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
43. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
44. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
45. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
46. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
47. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
48. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
49. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
50. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
51. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
52. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
53. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
54. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
55. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
56. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
57. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
58. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
59. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
60. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
61. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
62. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
63. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
64. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
65. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
Bu soru iptal edilmiştir.
67. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
68. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
69. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
70. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
71. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
72. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
73. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
74. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
75. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
76. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
77. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
78. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
79. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
80. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
81. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
82. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
83. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
84. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
85. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
86. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
87. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
88. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
89. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
90. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
91. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
92. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
93. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
94. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı
95. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
96. Sorunun Doğru Cevabı C Şıkkı
97. Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkı
98. Sorunun Doğru Cevabı E Şıkkı
99. Sorunun Doğru Cevabı A Şıkkı
100. Sorunun Doğru Cevabı D Şıkkı